Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học

Đề tài: Một số biện pháp nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học

I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Hiện nay, giáo dục đào tạo nói chung và giáo dục tiểu học nói riêng ở Việt
Nam là vấn đề được xã hội rất quan tâm. Vì Tiểu học là nền tảng đặt cơ sở cho việc
hình thành và phát triển toàn diện nhân cách con người, tạo nền móng vững chắc
cho giáo dục phổ thông.
Trong trường Tiểu học đội ngũ giáo viên là lực lượng vô cùng quan trọng
quyết định đến chất lượng và hiệu quả giáo dục. Để có đội ngũ giáo viên đủ năng
lực đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay thì phải chăm lo, bồi dưỡng. Công
tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên có tầm quan trọng chiến lược, có
tính chất quyết định chất lượng dạy và học trong nhà trường. Đây là việc làm
thường xuyên, liên tục để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.
Thực tế hiện nay, đội ngũ giáo viên không đồng đều về trình độ chuyên môn,
chưa đáp ứng kịp với yêu cầu đổi mới giáo dục. Công tác bồi dưỡng chuyên môn
còn có những hạn chế nhất định. Nội dung của công tác bồi dưỡng chuyên môn
nhiều khi thực hiện chưa đầy đủ, thiếu kế hoạch; biện pháp chỉ đạo triển khai công
tác này chưa khoa học, không thường xuyên… Đó là nguyên nhân thực tiễn dẫn đến

kết quả công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trong các trường tiểu học còn
hạn chế.
Thời gian qua, các trường Tiểu học trên địa bàn huyện nói chung và trường
Tiểu học Lê Lợi nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc dạy và học.
Tuy nhiên so với yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay thì chất lượng đội
ngũ giáo viên của trường vẫn còn có những mặt hạn chế nhất định.
Trước hiện trạng thực tế, là một cán bộ quản lý tôi luôn suy nghĩ và trăn trở.
Xác định rằng: công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên có ý nghĩa
quyết định chất lượng, hiệu quả giáo dục toàn diện trong nhà trường là mắt xích chủ
yếu không thể thiếu trong hệ thống công tác quản lý . Công tác này được cải tiến và
đẩy mạnh sẽ có tác dụng quyết định tạo nên sự chuyển biến cao về chất lượng dạy

Tác giả: Phạm Văn Chung – Trường Tiểu học Lê Lợi - huyện Krông Ana
1


Đề tài: Một số biện pháp nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học

học của nhà trường. Chính vì vậy mà tôi chọn đề tài “ Một số biện pháp nâng cao
năng lực đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học ”.
2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài
* Mục tiêu:
Trên cơ sở lý luận và thực tiễn về bồi dưỡng dự giờ tiết dạy trên lớp của giáo
viên, đề xuất một số biện pháp của người CBQL về việc bồi dưỡng dự giờ tiết dạy
trên lớp của giáo viên ở nhà trường tiểu học, góp phần nâng cao chất lượng dạy học
của đội ngũ giáo viên dạy giỏi, giáo dục ở nhà trường và hiệu quả công tác quản lý.
* Nhiệm vụ của đề tài:
Tìm hiểu cơ sở lý luận về công tác đánh giá của CBQL đối với giờ dạy trên
lớp của đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học.
Đề xuất một số biện pháp của CBQL để thực hiện bồi dưỡng - đánh giá giờ
dạy trên lớp của giáo viên trường tiểu học đạt hiệu quả cao.
3. Đối tượng nghiên cứu
Các biện pháp nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học Lê Lợi.
4. Giới hạn của đề tài
Thời gian từ tháng 01 năm 2017 đến tháng 2 năm 2018 tại trường Tiểu học Lê
Lợi.
Đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Lê Lợi huyện Krông Ana.
5. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu lý luận: Đọc và nghiên cứu các tài liệu văn bản để
hiểu được cơ sở lý luận của việc bồi dưỡng giờ dạy trên lớp của giáo viên.


- Phương pháp quan sát: Thông qua việc bồi dưỡng giờ dạy của CBQL để có
những số liệu về thực trạng giúp cho việc nghiên cứu.
- Phương pháp đàm thoại: Trao đổi phỏng vấn các cán bộ quản lý và giáo viên
tiểu học để thu thập thông tin phục vụ cho mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu.

Tác giả: Phạm Văn Chung – Trường Tiểu học Lê Lợi - huyện Krông Ana

2


Đề tài: Một số biện pháp nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học

- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Tập hợp lại những kinh nghiệm nghiên
cứu và thực tiễn về bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi đề xuất các biện pháp.
II. PHẦN NỘI DUNG
1. Cơ sở lý luận
Trong thời đại công nghệ thông tin và sinh học phát triển như vũ bão, cùng
với xu thế toàn cầu hoá và công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Đảng ta khẳng
định "Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực thúc đẩy sự nghiệp
công nghiệp hoá, hiện đại hoá, là điều kiện phát huy nguồn lực con người - yếu tố
cơ bản để phát triển xã hội, tăng cường kinh tế nhanh, bền vững" (Văn kiện Đại hội
XI của Đảng Cộng sản Việt Nam): Yêu cầu đổi mới giáo dục đòi hỏi đội ngũ giáo
viên phải được bồi dưỡng thường xuyên về mọi mặt để đáp ứng thực tiễn.
Theo đường lối đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ giáo dục và đào
tạo đã triển khai đổi mới chương trình giáo dục các bậc học, các cấp học, trong đó
có cấp tiểu học để tiến kịp xu thế phát triển của các nước trong khu vực và trên thế
giới. Với mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học cũng như cách đánh giá. Xét ở
cấp tiểu học, chúng ta thấy:
Nội dung sách giáo khoa mới của bậc tiểu học đã được tinh giản, tập trung
vào các kiến thức, kĩ năng cơ bản, mang tính thiết thực tích hợp được nhiều mặt
giáo dục, nhiều môn học.
Phương pháp dạy học hướng vào người học, lấy học sinh làm trung tâm;
nghĩa là dạy học phải xuất phát từ học sinh , vì học sinh , nhằm giúp học sinh có đủ
kiến thức đáp ứng được các đòi hỏi của xã hội trên cơ sở phát huy tối đa tính tích
cực và sáng tạo của học sinh. Vì vậy, đổi mới phương pháp dạy học là phương pháp
dạy học lấy học sinh làm trung tâm, nhằm phát huy tối đa tính tích cực, chủ động và
sáng tạo của học sinh.
Hình thức tổ chức và phương tiện dạy học cũng cần đổi mới cho phù hợp với
phương pháp và nội dung dạy học (dạy theo nhóm và cho từng cá nhân học sinh…).
Đổi mới cách đánh giá kết quả học tập ở các môn học theo thông tư 22/2016
như đánh giá quá trình học tập từng môn học, hoạt động giáo dục khác, những đặc
Tác giả: Phạm Văn Chung – Trường Tiểu học Lê Lợi - huyện Krông Ana

3


Đề tài: Một số biện pháp nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học

điểm nổi bật, sự tiến bộ, hạn chế, mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập theo chuẩn
kiến thức, kĩ năng, năng khiếu, hứng thú về từng môn học, hoạt động giáo dục theo
các mức: Hoàn thành tốt; Hoàn thành; Chưa hoàn thành.
Đánh giá mức độ hình thành và phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh
theo hai mức: Tốt; Đạt; Cần cố gắng.
Trước yêu cầu đổi mới cách đánh giá học sinh Tiểu học theo TT22/2016 và
chương trình, sách giáo khoa, đội ngũ giáo viên cần có trình độ chuyên môn và
nghiệp vụ sư phạm vững vàng. Vì vậy, cải tiến việc chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn
trong nhà trường là công tác thiết thực, cấp bách. Điều này góp phần nâng cao chất
lượng, hiệu quả công tác giáo dục của nhà trường.
Đặc biệt Quyết định số 14/2007/BGD&ĐT ngày 4 tháng 5 năm 2007 Bộ Giáo
dục và đào tạo đã ban hành “Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học”. Theo điều 3
của quyết định:
“Mục đích ban hành Chuẩn”
1.1. Làm cơ sở để xây dựng, đổi mới nhiệm vụ, mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng
giáo viên tiểu học.
1.2. Giúp giáo viên tiểu học tự đánh giá năng lực nghề nghiệp, từ đó xây dựng
kế hoạch học tập, rèn luyện phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính
trị, chuyên môn, nghiệp vụ.
1.3. Làm cơ sở để đánh giá giáo viên tiểu học hằng năm theo Quy chế đánh
giá xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập ban hành kèm theo
Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội
vụ, phục vụ công tác quy hoạch, sử dụng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiểu học.
1.4. Làm cơ sở để đề xuất chế độ, chính sách đối với giáo viên tiểu học được
đánh giá tốt về năng lực nghề nghiệp nhưng chưa đáp ứng điều kiện về văn bằng của
ngạch ở mức cao hơn.”
Đây được xem như chiếc gậy giúp người giáo viên tiểu học hoàn thiện và
phấn đấu trong cuộc đời làm giáo dục của mình.

Tác giả: Phạm Văn Chung – Trường Tiểu học Lê Lợi - huyện Krông Ana

4


Đề tài: Một số biện pháp nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học

Thực tiễn giáo dục của các trường tiểu học trong thời gian qua đã khẳng định
nhận thức đúng đắn về công tác quản lý và bồi dưỡng chuyên môn - nghiệp vụ cho
giáo viên. Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về chuyên môn, nghiệp vụ là một
phần kế hoạch tổng thể của nhà trường. Giáo viên là một bộ phận trong cơ cấu tổ
chức của nhà trường.
Do vậy công tác quản lý và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ
giáo viên là rất cần thiết. Hiệu quả của công tác bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo
viên có tác động quyết định kết quả dạy học và giáo dục của nhà trường tiểu học.
Thực tế hoạt động của công tác quản lý và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ
cho đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học Lê Lợi cho thấy: Đội ngũ giáo viên trường
Tiểu học Lê Lợi rất tích cực, nhiệt tình, có ý thức trách nhiệm tham gia vào các hoạt
động học tập bồi dưỡng chuyên môn. Mọi giáo viên luôn ủng hộ các hoạt động của
các tổ chuyên môn trong nhà trường. Kết quả hoạt động của các tổ chuyên môn
trong nhà trường đã được Ban giám hiệu đánh giá cao. Tuy nhiên so với yêu cầu của
thực tiễn xã hội thì đội ngũ giáo viên của trường vẫn phải cố gắng nhiều. Điều này
đòi hỏi đội ngũ giáo viên cần được bồi dưỡng về quản lý chuyên môn nghiệp vụ một
cách thường xuyên; vấn đề bồi dưỡng phải được xây dựng thành kế hoạch khoa học
và chịu sự chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trường.
Kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn của công tác quản lý và xây dựng đội
ngũ giáo viên dạy giỏi trong trường Tiểu học là cơ sở khoa học cần thiết để định
hướng, chỉ đạo cho quá trình nghiên cứu đề tài.
2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu
Năm học 2017-2018 trường có đủ số lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo
viên, tỷ lệ giáo viên trên lớp hiện 1,5 giáo viên/lớp. 100% số CBGV đạt trình độ
chuẩn trở lên, trong đó 80,0% có trình độ cao đẳng, đại học.
Thực tế hiện nay, cán bộ quản lý (CBQL) ở các trường Tiểu học đã quan tâm
nhiều đến việc kiểm tra, đánh giá giờ lên lớp của giáo viên, nhiều năm qua việc
kiểm tra đánh giá giờ lên lớp của giáo viên đã góp phần thúc đẩy hoạt động sư phạm
trong nhà trường. Bước đầu việc kiểm tra đánh giá giờ lên lớp của CBQL đã tác
động tới từng giáo viên trong việc giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng dạy học.
Tác giả: Phạm Văn Chung – Trường Tiểu học Lê Lợi - huyện Krông Ana

5


Đề tài: Một số biện pháp nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học

Giáo viên lên lớp có nghiên cứu, chuẩn bị bài, soạn giáo án đầy đủ, nắm bắt
phương pháp dạy học, cùng nhà trường tích cực đổi mới phương pháp dạy và học.
Trong quá trình dự giờ, thăm lớp CBQL đã chỉ ra những ưu điểm cần phát huy,
những nhược điểm cần khắc phục, có tư vấn, thúc đẩy nhằm giúp giáo viên ngày
càng hoàn thiện hơn.
Nhưng việc kiểm tra đánh giá giờ lên lớp của giáo viên còn gặp nhiều khó
khăn, hạn chế. Vì có những CBQL chỉ kiểm tra dự giờ theo quy định rồi cho điểm
xếp loại nhưng không nhận xét hoặc nhận xét đánh giá chung chung, mà chưa biết
xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá giờ dạy khoa học, chưa có biện pháp cụ thể để
thực hiện kế hoạch. Nên việc kiểm tra, đánh giá giờ dạy của giáo viên (GV) chẳng
những không kích thích động viên được giáo viên mà còn làm cho các giáo viên
trong hội đồng sư phạm không có hứng thú trong giảng dạy, họ lo ngại và túng túng
khi có CBQL kiểm tra dự giờ, vì vậy mà hiệu quả giảng dạy không cao
Cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, mỗi lớp có phòng học độc lập, đủ bàn ghế
chỗ ngồi, đảm bảo đủ ánh sáng giúp giáo viên và học sinh học tập tốt hơn, có chất
lượng.
Bên cạnh những thuận lợi vừa nêu trên trường còn gặp rất nhiều khó khăn:
Cơ sở vật chất còn thiếu thốn, các phòng học, tường rào, cổng đã bị xuống
cấp và thiếu các phòng chức năng. Một số giáo viên lớn tuổi nên việc ứng dụng
công nghệ thông tin vào soạn giảng còn có những hạn chế nhất định.
Địa bàn trường thuộc vùng nông thôn (buôn Cuăh và buôn Tơ lơ là hai buôn
đặc biệt khó khăn), trình độ dân trí còn thấp, số hộ nghèo còn nhiều, học sinh dân
tộc thiểu số chiếm 75% số học sinh toàn trường. Trong cuộc sống hàng ngày một số
em còn phải phụ giúp bố mẹ công việc trong gia đình nhhư: chăn bò, hái cà phê,
trông em,…. Vì điều kiện kinh tế còn thiếu thốn trăm bề.
Một số gia đình chưa thực sự quan tâm đến việc học tập của con em mình,
chưa phối hợp chặt chẽ cùng với nhà trường và các tổ chức chính quyền tại địa
phương để làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục.

Tác giả: Phạm Văn Chung – Trường Tiểu học Lê Lợi - huyện Krông Ana

6


Đề tài: Một số biện pháp nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học

* ĐÁNH GIÁ THỰCTRẠNG CÔNG TÁC NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI
NGŨ GIÁO VIÊN MỘT VÀI SỐ LIỆU KHẢO SÁT VỀ GIÁO VIÊN
- Đội ngũ giáo viên năm học 2017 - 2018:
TỔNG SỐ

NỮ

SƠ CẤP TRUNG CẤP CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC SAU ĐẠI HỌC

GIÁO VIÊN

18

HỆ ĐÀO TẠO

15

0

4

9

5

0

(01 giáo viên nghỉ hưu tháng từ 20/01/2018)
- Kết quả xếp loại giáo viên:
NĂM HỌC
XẾP LOẠI GIÁO VIÊN 2014-2015

2015-2016

2016-2017

Xuất sắc

11/19

12/19

12/18

Khá

5

5

4

Trung bình

3

2

2

Ghi chú

Qua một số thành tích về giảng dạy và học tập có thể đánh giá như sau:
Đội ngũ giáo viên ngày càng được chuẩn hoá về mặt đào tạo đang được trẻ
hoá dần. Đặc biệt là các đồng chí giáo viên trẻ nhiệt tình, hăng say công tác và được
trang bị nhiều kiến thức mới, gặp môi trường sư phạm tốt đã phát huy được tác dụng
là mũi nhọn trong công tác giảng dạy.
Tuy nhiên, trường còn ít giáo viên dạy giỏi đều các môn và còn ít học sinh đạt
giải cao trong các kỳ thi học sinh năng khiếu hàng năm.
Một số giáo viên: Nhận thức về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của công tác bồi
dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên chưa đầy đủ, chưa thực sự phấn khích
tham gia hoạt động chuyên môn, chưa thấy rõ vai trò của bồi dưỡng chuyên môn đối
với công tác của mình.
Nghiên cứu việc xây dựng kế hoạch cho chương trình bồi dưỡng chuyên môn
cho đội ngũ giáo viên: Kế hoạch công tác năm học của nhà trường thể hiện khá đầy
đủ nội dung các hoạt động giáo dục, song vấn đề bồi dưỡng chuyên môn cho giáo
viên chưa được đề cập một cách đúng mức.
Tác giả: Phạm Văn Chung – Trường Tiểu học Lê Lợi - huyện Krông Ana

7


Đề tài: Một số biện pháp nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học

Hạn chế là chưa phân công cụ thể người thực hiện, chưa chỉ rõ tiến độ thời
gian, chưa xây dựng kế hoạch chi tiết cho học kỳ, quý, tháng, tuần; kế hoạch của các
tổ chuyên môn còn chung chung.
c) Nguyên nhân của thực trạng là: Do một số giáo viên chưa thấy hết tầm
quan trọng của nó trong hoạt động giáo dục nhà trường; chưa thực sự thích thú và
hăng hái tham gia hoạt động thi đua về chuyên môn nghiệp vụ; biện pháp tổ chức
chưa phù hợp với mọi người nên chưa kích thích được tính tích cực của mỗi cá
nhân; việc xây dựng kế hoạch thường dựa vào kinh nghiệm làm việc; trình độ, năng
lực của giáo viên trong tổ khối chuyên môn còn hạn chế; hình thức động viên khen
thưởng và nhắc nhở phê bình thiếu phong phú, chưa thiết thực.
3. Nội dung và hình thức của giải pháp
a) Mục tiêu của giải pháp
Công tác xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi là Công tác bồi dưỡng và nâng cao
chất lượng đội ngũ giáo viên là công việc không bao giờ kết thúc. Mục đích của
công tác này là nhằm đẩy mạnh sự phát triển về chuyên môn, nghiệp vụ cho tất cả
giáo viên, cán bộ và nhân viên trong nhà trường, giúp giáo viên có đủ năng lực tham
gia vào công cuộc đổi mới giáo dục, nâng cao sự hiểu biết về chuyên môn và các
vấn đề giáo dục nói chung, giúp đội ngũ giáo viên theo kịp và đáp ứng tốt các yêu
cầu đòi hỏi của xã hội, theo kịp sự phát triển của khoa học kỹ thuật và khoa học giáo
dục.
* Một số yêu cầu cơ bản cần thiết:
Muốn xây dựng đội ngũ giáo viên dạy giỏi đạt kết quả tốt thì:
Hiệu trưởng phải nhận thức đúng về tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng
chuyên môn cho đội ngũ giáo viên.
Ban giám hiệu nhà trường cần xác định đúng nhu cầu, mục tiêu, nội dung cần
bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên.
Tổ chức và chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho
giáo viên đạt hiệu quả.

Tác giả: Phạm Văn Chung – Trường Tiểu học Lê Lợi - huyện Krông Ana

8


Đề tài: Một số biện pháp nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học

Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn phải là một phần trong kế hoạch chung, để
thể hiện rõ trong các hoạt động giáo dục của nhà trường, của các tổ, khối chuyên
môn. Mỗi hoạt động bồi dưỡng đều có mục đích riêng, nội dung và phương pháp,
phương tiện thực hiện riêng và cuối cùng phải được Hiệu trưởng đánh giá.
b) Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp
Bồi dưỡng, nâng cao tư tưởng, nhận thức chính trị cho đội ngũ giáo viên; giáo
dục lý tưởng sống gắn liền với bồi dưỡng phẩm chất nghề nghiệp cho cán bộ và giáo
viên.
Bồi dưỡng cho cán bộ và giáo viên về văn hoá và tin học, ngoại ngữ. Mọi cán
bộ và giáo viên cần nắm vững trình độ hiểu biết văn hoá, xã hội, khoa học kỹ thuật
mới có thể làm tốt công tác giảng dạy và giáo dục có hiệu quả.
Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên là công việc hàng đầu. là
công việc không thể thiếu được trong suốt quá trình giảng dạy của họ. Giáo viên
phải có chuyên môn vững vàng và sâu rộng. Muốn vậy, giáo viên phải bồi dưỡng
những kiến thức cập nhật, nâng cao kiến thức và kỹ năng để có đủ năng lực dạy tốt
môn học mà mình được phân công. .
Bồi dưỡng về năng lực công tác. Năng lực này là kỹ năng tổ chức hoạt động
giảng dạy - giáo dục, kỹ năng nhận thức và giải quyết tình huống trong dạy học giáo dục. Năng lực công tác của giáo viên chỉ có thể có được trên cơ sở quá trình rèn
luyện, học tập và rút kinh nghiệm không ngừng của bản thân và đồng nghiệp. Mặt
khác, hiệu trưởng cần tạo điều kiện bằng cách tin tưởng giao việc cho giáo viên để
họ mạnh dạn thực hiện, sáng tạo thể hiện, trong quá trình đó hiệu trưởng theo dõi,
động viên, giúp đỡ, nhận xét, rút kinh nghiệm và đóng góp ý kiến cho họ.
Bồi dưỡng nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học và
giáo dục trong độ ngũ giáo viên. Viết sáng kiến kinh nghiệm và tham gia nghiên cứu
khoa học sẽ có tác dụng thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ dạy học được tốt hơn,
trình độ hiểu biết về chuyên môn cũng được nâng lên một cách cơ bản.
Bồi dưỡng sức khoẻ cho đội ngũ giáo viên. Hiệu trưởng cần thực hiện nghiêm
túc và chu đáo các chế độ, chính sách về lao động, nghỉ hè, nghỉ phép, chế độ khám
Tác giả: Phạm Văn Chung – Trường Tiểu học Lê Lợi - huyện Krông Ana

9


Đề tài: Một số biện pháp nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học

sức khoẻ, khám bệnh, hưu trí, các chế độ đối với nữ công chức… Ban giám hiệu kết
hợp chặt chẽ với công đoàn để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho giáo viên
* Vai trò của cán bộ quản lý trong công tác xây dựng bồi dưỡng giáo viên
dạy giỏi :
Cán bộ quản lý trước hết phải là tấm gương tiêu biểu về quá trình bồi dưỡng
và tự bồi dưỡng. Quan trọng nhất là phải luôn khẳng định trình độ năng lực chuyên
môn của mình trong tập thể sư phạm.
Trong thực tế, chỉ có tự học mới có thể có điều kiện giúp chúng ta học tập
được thường xuyên và suốt đời. Tự học là một cách tự bồi dưỡng, tự làm giàu kiến
thức cho mình vừa đơn giản, tiết kiệm vừa hiệu quả. Vì vậy trách nhiệm của người
quản lý giáo dục là phải suy nghĩ, tìm biện pháp để thổi lên ngọn lửa của phong trào
tự học ,tự bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên bằng nhiều hình thức:
Tổ chức các cuộc hội thảo, trao đổi về kinh nghiệm tự học, giúp giáo viên
định hướng việc tự học, tự bồi dưỡng. Xác định được những nội dung cần phải tự
học, tự bồi dưỡng và cách tự học, tự bồi dưỡng như thế nào? Cung cấp cho giáo viên
các thông tin, tài liệu, xây dựng thư viện, phòng đọc, tạo điều kiện tốt nhất cho giáo
viên thực hành việc tự học,tự bồi dưỡng.
Tổ chức các hoạt động sư phạm trong nhà trường gắn với tự học. Xây dựng
một cơ chế, chính sách, đánh giá thi đua hoặc gắn lợi ích vật chất đối với việc tự
học, tự bồi dưỡng của giáo viên……
Bản thân mỗi đồng chí trong Ban giám hiệu phải vững vàng về chuyên môn,
không ngừng tự nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ.
Một trong những nhiệm vụ của Ban giám hiệu là dự giờ của giáo viên và đánh
giá tiết dạy. Bản thân tôi trước đây là giáo viên, đã được Ban giám hiệu dự giờ nhiều
lần, tôi hiểu sâu sắc tầm quan trọng của việc đánh giá tiết dạy của Ban giám hiệu đối
với giáo viên. Đó là sự “ Tâm phục, khẩu phục” nếu là những lời nhận xét xác đáng,
giúp ích cho giáo viên rất nhiều và ngược lại nếu là những lời nhận xét chung
chung, thậm chí sai về kiến thức cơ bản thì sự nhìn nhận của giáo viên đối với Ban
giám hiệu sẽ giảm đi rất nhiều.
Tác giả: Phạm Văn Chung – Trường Tiểu học Lê Lợi - huyện Krông Ana

10


Đề tài: Một số biện pháp nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học

Vì vậy, mỗi khi dự giờ, Ban giám hiệu chúng tôi đều xem trước nội dung bài
dạy, tìm , nắm bắt kiến thức trọng tâm và khó dạy, đồng thời suy nghĩ để nâng cao
kiến thức cho học sinh trong tiết dạy đó.
Người cán bộ quản lý phải biết kích thích nhu cầu tự vươn lên trong tập thể sư
phạm do mình phụ trách bằng các biện pháp quản lý như: Quản lý hành chính, quản
lý về kế hoạch và thi đua, khen thưởng. Người cán bộ quản lý cần có quan điểm
nhất quán, xuyên suốt trong quá trình xây dựng đội ngũ giáo viên dạy giỏi.
Ban giám hiệu chúng tôi coi việc xây dựng đội ngũ giáo viên dạy giỏi là nhiệm vụ
quan trọng hàng đầu của mình, bởi nó không chỉ tạo nên những học sinh giỏi mà
quan trọng hơn nhiều là nó nâng cao mặt bằng giáo viên cho tất cả các lớp trong
trường.
Có thể nói, tiêu chuẩn cao nhất để đánh giá giáo viên là sự tiến bộ về mọi mặt của
học sinh do mình phụ trách “ Muốn có học sinh giỏi phải có thầy giáo giỏi”. Người
cán bộ quản lý coi việc xem xét, đánh giá giáo viên theo chất lượng giảng dạy là
biện pháp cốt lõi của công tác quản lý.
* Lập kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên:
Kế hoạch lập ra phải dựa trên thực trạng của đội ngũ giáo viên nhà trường,
vào sự nỗ lực phấn đấu của bản thân từng giáo viên. Kế hoạch phải đạt được những
yêu cầu sau:
100% giáo viên phải hoàn thành bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ.
Định ra cho từng tổ chuyên môn, từng giáo viên mức danh hiệu cần đạt được.
Giáo viên muốn đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi phải hoàn thành các chỉ tiêu cao:
98 -100% học sinh xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành các môn học và hoạt động
giáo dục, 100 % học sinh xếp loại tốt và đạt về hình thành và phát triển năng lực và
phẩm chất: Ban giám hiệu nhà trường luôn động viên và tạo điều kiện thuận lợi để
giáo viên theo học các lớp bồi dưỡng thường xuyên, đại học, cao đẳng tại chức. Tạo
điều kiện sắp xếp thời khoá biểu phù hợp để các đồng chí giáo viên được nghỉ trong
các ngày đi học, giảm bớt một số buổi họp bằng cách ghi thông báo trên bảng giúp
giáo viên nắm được và thực hiện.
Tác giả: Phạm Văn Chung – Trường Tiểu học Lê Lợi - huyện Krông Ana

11


Đề tài: Một số biện pháp nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học

Thực tế giảng dạy cho thấy, những đồng chí giáo viên có trình độ học vấn cao
đã đóng góp vai trò chủ chốt trong các khối chuyên môn, là những mũi nhọn trong
phong trào thi giáo viên dạy giỏi và các hoạt động phong trào khác được đồng
nghiệp tin yêu, quý mến.
* Chỉ đạo sinh hoạt tổ chuyên môn để nâng cao chất lượng giảng dạy:
Để nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn, phải xây dựng một nề nếp
sinh hoạt cụ thể. Tổ chuyên môn sinh hoạt: 2 tuần / lần. Mỗi tháng Ban giám hiệu
họp trước với các tổ trưởng chuyên môn để phổ biến những nội dung cơ bản của
buổi họp tổ.
Cần chọn người tổ trưởng chuyên môn là người giỏi về chuyên môn, có uy tín
với đồng nghiệp, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và có khả năng lãnh
đạo tổ của mình. Những vấn đề gì ngoài khả năng giải quyết của tổ, tổ trưởng sẽ
kiến nghị với Ban giám hiệu để tìm biện pháp giải quyết kịp thời.
Các đồng chí giáo viên thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn sẽ bàn bạc
với nhau việc thực hiện chương trình, việc giảng dạy những bài khó, cách sử dụng
đồ dùng dạy học sao cho hiệu quả nhất.
Chính vì thế, từ nhiều năm nay, nhất là trong 4 năm học vừa qua, chất lượng
các buổi sinh hoạt chuyên môn đã được nâng cao rõ rệt. Khi các tổ sinh hoạt chuyên
môn, Ban giám hiệu trực tiếp dự các buổi sinh hoạt hoặc kiểm tra buổi sinh hoạt
thông qua sổ ghi chép của khối. Đặc biệt là các buổi sinh hoạt chuyên môn không
chỉ dừng lại ở việc kiểm tra tiến độ chương trình, trao đổi bài dạy khó, mà các đồng
chí giáo viên còn trao đổi với nhau cách hướng dẫn học sinh giải các bài văn hay,
toán khó theo cách ngắn gọn, phù hợp với đặc điểm học sinh của trường..
* Kế hoạch dự giờ thăm lớp bồi dưỡng giáo viên.
*Bước 1:Tiến hành dự giờ thăm lớp:
CBQL nghiên cứu trước nội dung tiết dạy, đối tượng học sinh.
CBQL phải tập trung ghi chép lại tiến trình tiết dạy, rút ra những ưu điểm,
tồn tại của tiết dạy và định hướng việc tư vấn thúc đẩy.
Tác giả: Phạm Văn Chung – Trường Tiểu học Lê Lợi - huyện Krông Ana

12


Đề tài: Một số biện pháp nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học

CBQL dự kiến điều cần tham gia, cần tư vấn về phương pháp, về kiến thức về
cách thức tổ chức về phân bố thời gian, về sử lí tình huống sư phạm về hoạt động
của thầy và trò...
*Bước 2: Phân tích sư phạm giờ lên lớp đã dự : Dựa vào lý thuyết các kiểu
bài học phân tích những hoạt động của thầy, trò trong việc thực hiện mục đích, yêu
cầu, nội dung, phương pháp, kết quả và mối liên hệ giữa chúng, cần chú trọng các
yếu tố sau :
+ Kiến thức trọng tâm: Đạt (chưa đạt) ở mức độ nào, có gì mới ? Cách khắc
phục giải quyết những tồn tại.
+ Phương pháp lên lớp: Phù hợp hay chưa phù hợp? các tồn tại và cách sửa
đổi? vấn đề sử dụng phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của học sinh?
+ Phong thái sư phạm: ngôn ngữ, cử chỉ, hành vi cần chuẩn mực trong sáng
gần gũi với học sinh sao cho dễ hiểu, trên phương diện tôn trọng người học, phát
huy khả năng vốn sống và vốn kiến thức của học sinh (HS) vào bài dạy...
+ Chất lượng học sinh:Thông qua việc tiếp thu bài giảng, việc thực hành
kiến thức trên lớp, việc đóng góp xây dựng bài của HS để CBQL nắm bắt chất lượng
HS. Hoặc có thể sau dự giờ CBQL có thể kiểm tra kết quả học tập của HS bằng một
bài kiểm tra mức độ hoàn thành các hoạt đông học của học sinh.
Ngoài các mặt trên cần chú trọng các yếu tố như: khoa học thực tiễn gắn liền
với cuộc sống, đào tạo toàn diện, bám sát mục đích yêu cầu của bài học, điều kiện
phương tiện thiết bị dạy học và các tình huống xảy ra trong tiết học có tính tích cực
hoặc ngược lại.
*Bước 3: Nhận xét đánh giá tiết dạy:
Cho giáo viên nêu lại tiến trình tiết dạy, ý tưởng tự đánh giá việc làm được và
những vấn đề chưa làm được của mình
CBQL tham gia từng khâu đoạn trong tiến trình tiết dạy, chỉ ra cho giáo viên
thấy được mặt mạnh, yếu…để giáo viên có cái nhìn tổng quát về tiết dạy
*Bước 4: Nêu kết quả cuối cùng, ghi biên bản.
Tác giả: Phạm Văn Chung – Trường Tiểu học Lê Lợi - huyện Krông Ana

13


Đề tài: Một số biện pháp nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học

CBQL cho GV kí nhận những việc đạt được trong tiết dạy và những hạn chế
của tiết dạy, làm cơ sở cho việc kiếm tra đánh giá sự tiến bộ khả năng cập nhật đổi
mới phương pháp trong những lần dự sau.
*Bước 5: Rút kinh nghiệm cho bản thân người CBQL sau dự giờ học được
ở GV sự sáng tạo nào? Từ đó bổ sung kiến thức phương pháp cho mình làm hành
trang trong việc kiểm tra đánh giá đồng nghiệp trong những lần kiểm tra.
*Lưu ý: Để bước 3 nhận xét tư vấn giáo viên tiếp thu hiệu quả nhất CBQL
cần tôn trọng tư duy nhà giáo để giáo viên được nói ra ý tưởng của mình, CBQL chỉ
nhẹ nhàng uốn nắn những suy nghĩ chưa đảm bảo tính khoa học để GV nhận được
bài học từ sự tư vấn của CBQL về phương pháp, cách thức tổ chức…sao cho phù
hợp với năng lực sư phạm của mỗi giáo viên và đối tượng học sinh của GV đó.
CBQL phải có trình độ, có năng lực phân tích. Muốn vậy phải dựa vào lí luận
dạy học, tính khoa học, tính lôgic, dựa vào vốn kinh nghiệm dự giờ. CBQL phải biết
lựa chọn sự sáng tạo của giáo viên này này để tham gia cho giáo viên khác.
CBQL phải có năng lực tư vấn: muốn vậy CBQL phải là người có trình độ, có
uy tín có năng lực chuyên môn để tư vấn sao cho giáo viên tâm phục khẩu phục và
thừa nhận những vấn đề tư vấn có sức thuyết phục, có tính khả thi, có hiệu quả trong
hoạt động dạy và học.
* Tóm lại: Bước 3 là bước quan trọng nhất bởi dự giờ kiểm tra phải có nhận
xét và đánh giá thì việc dự giờ mới có tác dụng. Việc nhận xét đánh giá chỉ có tác
dụng hiệu quả khi nhận xét trên nguyên tắc đôi bên trao đổi tranh luận chuyên môn
và việc tham gia nhận xét tư vấn nhận được sự đồng thuận cao cùng hướng về một
đích là mục tiêu đẩy mạnh hoạt động dạy học trong nhà trường
* Các biện pháp đẩy mạnh dạy học thông qua các hình thức dự giờ
+ Dự giờ thường xuyên: Là dự giờ nằm trong kế hoạch xây dựng từ đầu năm
học đó chính là hoạt động kiểm tra toàn diện.
* Ưu điểm
GV có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt( đồ dùng DH, tiến trình lên lớp, tâm
thế sư phạm).
Tác giả: Phạm Văn Chung – Trường Tiểu học Lê Lợi - huyện Krông Ana

14


Đề tài: Một số biện pháp nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học

CBQL qua việc dự giờ nắm bắt trình độ sư phạm của GV, các hoạt động sư
phạm mà GV đã làm được, chất lượng dạy và học, nền nếp của lớp..
Từ đó làm căn cứ để đánh giá chuẩn nghề nghiệp GVTH
Làm căn cứ để tổ chức bộ máy sử dụng chuyên môn đúng người đúng việc
phát huy vai trò của mỗi giáo viên.
Thông qua dự giờ kiểm tra toàn diện: CBQL đánh giá xếp loại tay nghề để
giáo viên nhìn nhận đúng khả năng năng lực của mình từ đó có ý thức tu dưỡng và
nâng cao tay nghề chuyên môn. Việc đánh giá tay nghề GV còn được công khai trên
hội đồng sư phạm nhà trường nên mỗi GV đều ý thức được danh dự nhà giáo mà có
hướng phấn đấu ở những giờ dạy tiếp theo.
Như vậy qua việc dự giờ kiểm tra đánh giá toàn diện GV đã góp phần thúc
đẩy sự phấn đấu nỗ lực của từng GV.
Dự giờ đột xuất: là việc dự giờ không báo trước chỉ nằm trong mục tiêu cần
đạt của CBQL. Mỗi giáo viên lên lớp phải chấp hành việc dự giờ đột xuất bất kì mà
CBQL đề xuất.
* Ưu điểm:
Kích thích hoạt động dạy của mỗi giáo viên.
Đối với GV: Luôn luôn chuẩn bị tâm thế đón kiểm tra dự giờ đột xuất bất kì
tiết nào từ đó GV luôn có ý thức chuẩn bị tốt bài trước khi lên lớp.
Đối với CBQL: Tuy là dự giờ đột xuất song nó phải nằm trong chủ định của
CBQL. Dự ai? Dự khi nào? Dự tiết nào? Dự để nhằm mục đích gì? Muốn làm được
điều đó: CBQL phải căn cứ vào phân phối chương trình để dự giờ. Có thể là mở đầu
cho một dạng bài nào đó.VD: Khối 1 dạng bài chuyển từ âm sang vần - CBQL dự để
nắm bắt các bước lên lớp để tham gia uốn nắn, định hướng các hoạt dộng sư phạm
của GV. Hay khối 2 môn toán chuyển từ dạng bài +; - không nhớ sang +; - có nhớ
CBQL cần dự giờ để tham gia và nắm bắt quy trình lên lớp cách truyền thụ kiến
thức của GV. Hay một tiết nào đó cho là khó dạy trong việc tổ chức lớp học hoặc
tháo gỡ về thời gian, phương pháp….để tham gia ý kiến cùng GV thúc đẩy hoạt
động dạy trong nhà trường.
Tác giả: Phạm Văn Chung – Trường Tiểu học Lê Lợi - huyện Krông Ana

15


Đề tài: Một số biện pháp nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học

* Thông qua việc dự giờ đột xuất góp phần đẩy mạnh hoạt động dạy học
trong nhà trường là: mỗi GV trước khi lên lớp luôn luôn phải chuẩn bị bài, chuẩn bị
tâm thế dự giờ, chuẩn bị đồ dùng dạy học...
Chính vì việc dự giờ được tiến hành có kế hoạch nên Ban giám hiệu đã phát
hiện ra những giáo viên có tài năng, cử đi thi giáo viên dạy giỏi các cấp và đạt giải
cao. Đồng thời cũng kịp thời giúp đỡ các đồng chí giáo viên còn non yếu về tay
nghề vươn lên trong chuyên môn. Qua mỗi tiết dự giờ, Ban giám hiệu không chỉ chú
trọng vào việc xếp loại tiết tốt hay khá mà chú ý nhiều vào những cái được, chưa
được, để góp ý cho giáo viên. Có tiết dạy Ban giám hiệu chúng tôi bấm thời gian
xem giáo viên nói trong bao lâu, bao nhiêu học sinh được nói, bao nhiêu thời gian
yên lặng... từ đó rút ra kinh nghiệm với giáo viên nên dành nhiều thời gian hơn nữa
cho việc tự học của học sinh.
Nhờ thực hiện tốt các biện pháp trên mà trong những năm gần đây, năng lực
giảng dạy của đội ngũ giáo viên trong trường tôi nâng lên rõ rệt. Số lượng các đồng
chí giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tỉnh năm sau cao hơn năm
trước.
+ Bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi các cấp.
Muốn đẩy mạnh phong trào dạy tốt, điểu quan trọng là phải xây dựng được
mũi nhọn về giáo viên. Muốn có giáo viên giỏi, Ban giám hiệu cần khuyến khích ,
động viên các đồng chí giáo viên trẻ đăng ký thi giáo viên dạy giỏi và có kế hoạch
bồi dưỡng để họ có hướng phấn đấu đi lên.
Muốn có trò giỏi, trước hết phải có thầy giỏi. Thầy giỏi ở đây không phải chỉ
giỏi về chuyên môn mà trước hết phải là người có tâm huyết với nghề nghiệp, có
trách nhiệm cao với học sinh và mẫu mực về đạo đức, tác phong, lối sống. Có như
vậy mới được học sinh kính trọng, mới là: “Tấm gương sáng để học sinh noi theo”.
Vào đầu năm học, khi các đồng chí giáo viên ở từng khối lớp đã đăng ký các
danh hiệu thi đua, Ban giám hiệu cần có kế hoạch giúp đỡ để đồng chí đó được bồi
dưỡng thêm về chuyên môn như: Dự giờ của giáo viên giỏi trường bạn, tổ chức các
tiết dạy ở trường để đồng nghiệp và Ban giám hiệu góp ý; hoặc cho đi dự các
chuyên đề mà Phòng giáo dục tổ chức để nâng cao tay nghề.
Tác giả: Phạm Văn Chung – Trường Tiểu học Lê Lợi - huyện Krông Ana

16


Đề tài: Một số biện pháp nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học

Thông thường giáo viên rất ngại đăng ký giáo viên dạy giỏi nhưng Ban giám
hiệu đã động viên, giúp đỡ bằng nhiều cách như cùng soạn bài, để giáo viên dạy thử,
rút kinh nghiệm thật tỉ mỉ và trao đổi chân tình để giáo viên có bài giảng sâu sắc,
phong phú. Và xác định cho giáo viên thấy rõ“ Mỗi lần các đồng chí dự thi giáo viên
dạy giỏi là các đồng chí lại giàu có thêm về kinh nghiệm sư phạm”.
+ Tổ chức các chuyên đề.
Một công việc không kém phần quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục
là: Ban giám hiệu khuyến khích, tạo điều kiện cho giáo viên đi dự các chuyên đề về
đổi mới phương pháp giảng dạy các bộ môn do Phòng giáo dục tổ chức ở các trường
trong huyện. Các đồng chí giáo viên đều nhận thức được: Đổi mới phương pháp dạy
học là vấn đề cấp thiết nhưng đổi mới như thế nào thì còn lúng túng.
Để thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp, hàng năm Ban giám hiệu nhà
trường đều có kế hoạch triển khai một số chuyên đề cần thiết, phục vụ cho việc đổi
mới phương pháp giảng dạy ở một số môn nhất định.
Ví dụ: Nếu năm học trước đã triển khai chuyên đề: Toán, Tập đọc, Tự nhiên
xã hội, Lịch sử và địa lý, thì năm sau có thể chuyến sang các chuyên đề: Tập làm
văn, Luyện từ và câu; Khoa học…
Cần tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn cụm. Ban giám hiệu nhà
trường tạo điểu kiện để tất cả các đồng chí giáo viên tham dự . Sau đó trao đổi ý
kiến và rút ra phương pháp giảng dạy hợp lý nhất của các môn để các giáo viên học
tập và làm theo. Sau mỗi lần tổ chức chuyên đề, các đồng chí giáo viên nắm được
sâu hơn về phương pháp giảng dạy cũng như yêu cầu cơ bản của bộ môn đó.
+ Đẩy mạnh công tác viết sáng kiến kinh nghiệm và làm đồ dùng dạy học.
Người cán bộ quản lý cần hiểu: Viết sáng kiên kinh nghiệm là hình thức tự
bồi dưỡng có hiệu quả đối với mỗi giáo viên cũng như cán bộ quản lý. Hàng năm,
Ban giám hiệu nhà trường và tất cả giáo viên trong trường đều tham gia viết sáng
kiến kinh nghiệm theo công việc hoặc chuyên môn của mình.
Để động viên các đồng chí giáo viên tham gia nhiều, Ban giám hiệu cần giải
thích để giáo viên hiểu: Viết sáng kiến kinh nghiệm là việc nên làm để tích luỹ kinh
Tác giả: Phạm Văn Chung – Trường Tiểu học Lê Lợi - huyện Krông Ana

17


Đề tài: Một số biện pháp nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học

nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý cũng như chất lượng giảng
dạy của mỗi giáo viên.
Bồi dưỡng nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học và
giáo dục trong đội ngũ giáo viên. Viết sáng kiến kinh nghiệm và tham gia nghiên
cứu khoa học sẽ có tác dụng thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ dạy học được tốt hơn,
trình độ hiểu biết về chuyên môn cũng được nâng lên một cách cơ bản. Hiệu trưởng
cần có hình thức đặc biệt (kết hợp cả tinh thần lẫn vật chất) để khuyến khích, động
viên cán bộ và giáo viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm và nghiên cứu khoa
học. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên được tiếp xúc với các
phương tiện thông tin báo chí; mặt khác nhà trường cần thường xuyên tổ chức cho
cán bộ, giáo viên được nghe báo cáo thời sự, kịp thời phổ biến những chủ trương,
chính sách của Đảng và nhà nước và chính sách của địa phương.
Bên cạnh đó, trong các đợt thi giáo viên dạy giỏi các cấp, Ban giám hiệu chú
trọng phát động trong giáo viên phong trào tự làm đồ dùng dạy học để phục vụ tốt
hơn cho tiết dạy của mình. Mỗi giáo viên đều phải đầu tư, suy nghĩ để sáng tạo ra đồ
dùng dạy học phù hợp với bài dạy của mình. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng
giảng dạy, phù hợp với đổi mới phương pháp hiện nay.
Qua mỗi đợt phát động, nhà trường có thêm từ 4 đến 5 đồ dùng dạy học có
chất lượng, áp dụng dạy được nhiều bài và nhiều môn khác nhau.Góp phần làm
phong phú, đa dạng hơn cho phòng đồ dùng dạy học của nhà trường.
c) Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp
Mỗi giải pháp, biện pháp mang một nội dung, cách thức khác nhau nhưng
trong quá trình bồi dưỡng giáo viên các giải pháp, biện pháp ấy lại phối kết hợp với
nhau, hỗ trợ cho nhau tạo nên một khối thống nhất, cùng nhau giải quyết vấn đề một
cách có hiệu quả nhất đó là giúp giáo viên dạy tốt hơn, học sinh học tập có hiệu quả
cao hơn.
d) Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu
Đề tài đã được áp dụng có hiệu quả ở 4 tổ khối chuyên môn của trường Tiểu
học Lê Lợi học kì I năm học 2017 – 2018. Giúp cho GV có cái nhìn sâu sắc về vấn
đề, tạo ra chuyển biến tích cực trong tư duy, nhận thức cho GV. Tập thể GV trường
Tác giả: Phạm Văn Chung – Trường Tiểu học Lê Lợi - huyện Krông Ana

18


Đề tài: Một số biện pháp nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học

Tiểu học Lê Lợi đã đổi mới tư duy và coi trọng công tác bồi dưỡng GV. Đội ngũ tổ
khối trưởng đã nhận thức được trách nhiệm và nhiệm vụ cần phải làm để nâng cao
chất lượng các giờ sinh hoạt chuyên môn. Họ đã biết cách tổ chức một buổi sinh
hoạt chuyên môn có chất lượng; biết tạo ra sự đổi mới trong quá trình tổ chức sinh
hoạt chuyên môn và khơi dậy tiềm năng trong mỗi GV.
Kết quả xếp loại giáo viên:
XẾP LOẠI GIÁO VIÊN HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018
Xuất sắc

13

Khá

5

Trung bình

1

Ghi chú

III. PHẦN KẾT LUẬN
1. Kết luận
Công tác chỉ đạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên là công việc phức tạp, yêu
cầu người cán bộ quản lý phải có biện pháp quản lý và tổ chức phù hợp. Để chất
lượng giáo dục của nhà trường ngày càng cao, là cả quá trình chỉ đạo và phấn đấu
của các đồng chí cán bộ quản lý và sự cố gắng liên tục của tập thể giáo viên trong
trường.
Cán bộ quản lý nhà trường phải là những người có tâm với công việc và có ý
thức học hỏi vươn lên trong công tác. Ngoài năng lực quản lý nhà trường, mọi thành
viên trong Ban giám hiệu phải có năng lực chuyên môn vững vàng. Có như vậy mới
đẩy mạnh công tác trí dục – Nhiệm vụ trung tâm của mỗi nhà trường.
Ban giám hiệu cần có quan niệm đúng đắn về xây dựng đội ngũ giáo viên.
Phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, có khen thưởng, động viên kịp thời để ngày
càng có nhiều giáo viên dạy tốt, hết mình vì công việc.
Lấy việc sinh hoạt nhóm, tổ chuyên môn và tăng cường việc thăm lớp, dự giờ
là phương tiện hữu hiệu nhất để nâng cao năng lực chuyên môn của các thầy cô
giáo. Đây cũng là phương pháp tốt nhất để xây dựng đội ngũ giáo viên dạy tốt.
Nhà trường và giáo viên có vai trò quan trọng trong việc tổ chức chặt chẽ để
hợp nhất các yếu tố chủ quan, khách quan (học sinh, nhà trường, gia đình ), tạo ra
Tác giả: Phạm Văn Chung – Trường Tiểu học Lê Lợi - huyện Krông Ana

19


Đề tài: Một số biện pháp nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học

môi trường sư phạm với điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh để có thể phát huy hết
nội lực của bản thân đạt hiệu quả cao nhất trong việc học tập.
Trong công tác giảng dạy, nhà trường giữ vai trò chủ đạo và quyết định thông
qua việc tổ chức thực hiện kế hoạch; là nhân tố quy tụ các yếu tố hợp thành thể
thống nhất, phát huy tổng hợp sức mạnh từng thành tố cùng hướng vào mục tiêu
chung; kích thích tính tích cực cao độ nhân tố chủ quan học sinh để đạt hiệu quả,
chất lượng học tập tốt.
Với vai trò như vậy, về phía nhà trường, cần tập trung chỉ đạo luôn đổi mới
phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh.
2. Kiến nghị
Phòng giáo dục tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ, kĩ năng cho đội
ngũ tổ trưởng chuyên môn ở các trường Tiểu học.
Các ngành, các cấp cần quan tâm xây dựng cơ sở vật chất (Một số phòng học,
hàng rào, cổng trường) đã xuống cấp trầm trọng không đảm bảo cho công tác dạy và
học.
Krông Ana, ngày 20 tháng 2 năm 2018
NGƯỜI VIẾT

Phạm Văn Chung
ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Tài liệu tham khảo
Tác giả: Phạm Văn Chung – Trường Tiểu học Lê Lợi - huyện Krông Ana

20


Đề tài: Một số biện pháp nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học

1. Chuyên đề: Giáo dục Tiểu học của Vụ Giáo dục Tiểu học
2. Phan Bá Đạt (Sưu tầm và hệ thống)- Luật Giáo dục và các quy định pháp
luật mới nhất đối với ngành Giáo dục và Đào tạo – Nhà xuất bản Lao động – Xã hội
Hà Nội – năm 2005.
3. Giáo trình nghiệp vụ quản lí trường phổ thông (tập 1,2,3)- Trường Cán bộ
Quản lí thành phố Hồ Chí Minh
4. Một số thông tin trên mạng internet về Giáo dục Tiểu học.
5. Đường lối phát triển Giáo dục – Đào tạo của Đảng trong tình hình hiện nay
– Vũ Đình Chiến- Trường cán bộ Quản lí Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh.
6. Báo Giáo dục và thời đại

TT
I

Mục lục
PHẦN MỞ ĐẦU

Trang
1

Tác giả: Phạm Văn Chung – Trường Tiểu học Lê Lợi - huyện Krông Ana

21


Đề tài: Một số biện pháp nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học

1

Lí do chọn đề tài

2
3
4
5

Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài
Đối tượng nghiên cứu
Giới hạn của đề tài
Phương pháp nghiên cứu

II
1

Cơ sở lý luận

2

Thực trạng vấn đề nghiên cứu

3
a

Nội dung và hình thức của giải pháp
Mục tiêu của giải pháp

b

Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp

c
d

Mối quan hệ giưa các giải pháp, biện pháp
Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề
nghiên cứu, phạm vi và hiệu quả ứng dụng
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
Kết luận

III
1
2

PHẦN NỘI DUNG

Kiến nghị

1
2
2
2
2
2
3
3
3
4
5
5
6
7
8
8
8
9
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
18
19
19
19
20
20

Tác giả: Phạm Văn Chung – Trường Tiểu học Lê Lợi - huyện Krông Ana

22


Đề tài: Một số biện pháp nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học

Tác giả: Phạm Văn Chung – Trường Tiểu học Lê Lợi - huyện Krông Ana

23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×