Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp kích thích học sinh tích cực thi đua học tập qua công tác chủ nhiệm lớp

Một số biện pháp kích thích học sinh tích cực thi đua học tập qua công tác chủ nhiệm lớp
MỤC LỤC

Trang
I. PHẦN MỞ ĐẦU

1

1. Lí do chọn đề tài

1

2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài

2

3. Đối tượng nghiên cứu

2

4. Giới hạn của đề tài


3

5. Phương pháp nghiên cứu

3

II. PHẦN NỘI DUNG

3

1. Cơ sở lí luận để thực hiện đề tài

3

2. Thực trạng

5

3. Nội dung và hình thức của giải pháp

7

a. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp

7

b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp

7

c. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp

14

d. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu

14

III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ15

1. Kết luận

15

2. Kiến nghị

16

I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Mục tiêu giáo dục của chúng ta hiện nay là đào tạo những con người phát triển
toàn diện về đạo đức, trí thức, sức khỏe, thẩm mỹ, nghề nghiệp và hình thành nhân
cách, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội
Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản

1


Một số biện pháp kích thích học sinh tích cực thi đua học tập qua công tác chủ nhiệm lớp

chủ nghĩa. Để đạt được điều đó, ở Tiểu học, vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp rất
cần thiết và quan trọng. Giáo viên chủ nhiệm thay mặt nhà trường quản lý điều hành
lớp, trực tiếp giáo dục tư tưởng đạo đức, hình thành nhân cách cho học sinh. Làm tốt
công tác chủ nhiệm là người giáo viên đã hoàn thành tốt việc giảng dạy các môn học
và các hoạt động giáo dục, rèn luyện tốt năng lực và phẩm chất cho học sinh. Là
người thay mặt nhà trường quản lí, điều hành lớp; trực tiếp giáo dục đạo đức, hình
thành nhân cách cho học sinh. Là cầu nối giữa gia đình, nhà trường, xã hội để làm tốt
công tác giáo dục. Vì vậy đòi hỏi người GVCN phải có phẩm chất của một nhà giáo.
Luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo, là chỗ dựa tin cậy các em trong học
tập và phấn đấu để trở thành con người phát triển toàn diện.
Là một giáo viên được phân công chủ nhiệm lớp nhiều năm, tôi thấy đây là một
thuận lợi lớn, cần phải giáo dục cho học sinh phát triển toàn diện về mọi mặt. Ở lứa
tuổi này, các em thường rất tin tưởng ở cô giáo chủ nhiệm của mình. Bản thân tôi luôn
xác định được vai trò của mình, luôn quan tâm đến từng đối tượng học sinh để có biện
pháp giáo dục phù hợp.
Năm học 2015 - 2016 và năm học 2016 - 2017, tôi được nhà trường phân công
chủ nhiệm lớp 4C phân hiệu Ea chai. Một lớp chỉ có 13, 14 học sinh nhưng phần đa
các em rất khó khăn trong học tập. Qua khảo sát chất lượng đầu năm, số lượng học
sinh chưa đạt chuẩn kiến thức kĩ năng môn học chiếm tỉ lệ cao. Một điều đáng lưu ý
là đa số các em không chăm học, không đọc bài, soạn bài khi đến lớp, nghỉ học
không có lí do, đi học không mang đủ đồ dùng học tập, không soạn, không kiểm tra
sách vở theo thời khoá biểu của từng ngày. Sự hiểu biết, cảm nhận của các em về các
các hiện tượng, sự vật xung quanh hầu như không có. Vốn từ ngữ khô khan, không
biết cách dùng từ, đặt câu khi nói và viết. Nhiều em còn rụt rè, nhút nhát, thiếu tự tin.
Vậy làm thế nào để các em nắm vững và thực hiện tốt các chuẩn kiến thức kĩ năng
cần đạt, tích cực phấn đấu, thi đua học tập để nâng cao chất lượng giáo dục. Đó chính
là điều mà tôi thường trăn trở, suy nghĩ. Vì vậy, tôi quyết định chọn đề tài “Một số
Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản

2


Một số biện pháp kích thích học sinh tích cực thi đua học tập qua công tác chủ nhiệm lớp

biện pháp kích thích học sinh tích cực thi đua học tập qua công tác chủ nhiệm
lớp”.
2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài
Mục tiêu của đề tài là tìm ra các giải pháp kích thích học sinh phấn đấu, thi đua
học tập nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng về mọi mặt và giáo dục học sinh ý thức,
thái độ học tập đúng đắn.
Nhiệm vụ của đề tài là vận dụng lý luận, kinh nghiệm để phân tích, lý giải
những vấn đề thực tiễn về việc kích thích học sinh tích cực thi đua học tập qua công
tác chủ nhiệm lớp.
3. Đối tượng nghiên cứu
Biện pháp kích thích học sinh tích cực thi đua học tập qua công tác chủ nhiệm.
4. Giới hạn của đề tài
Học sinh và công tác chủ nhiệm của giáo viên chủ nhiệm trường Tiểu học Trần
Quốc Toản, từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2016 - 2017.
5. Phương pháp nghiên cứu:
- Phương pháp quan sát
- Phương pháp vấn đáp.
- Phương pháp điều tra, khảo sát.
- Phương pháp thực nghiệm,
- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm.
- Phương pháp đọc tài liệu
- Phương pháp xử lí số liệu
II. PHẦN NỘI DUNG
Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản

3


Một số biện pháp kích thích học sinh tích cực thi đua học tập qua công tác chủ nhiệm lớp

1. Cơ sở lí luận để thực hiện đề tài
- Căn cứ vào nội dung và phương pháp công tác của giáo viên chủ nhiệm lớp
của Tài liệu giáo trình Công tác chủ nhiệm lớp của Nhà xuất bản Giáo dục “ Nghiên
cứu, nắm vững tình hình học sinh của lớp. Tổ chức xây dựng tập thể học sinh vững
mạnh. Tổ chức thực hiện nội dung giáo dục toàn diện học sinh lớp chủ nhiệm. Giáo
dục những phẩm chất đạo đức cho học sinh. Nâng cao thành tích học tập của học sinh.
Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh.”
- Căn cứ vào Điều 34 của Điều lệ trường Tiểu học có quy định nhiệm vụ của
giáo viên: Giảng dạy, giáo dục đảm bảo chất lượng theo chương trình giáo dục, kế
hoạch dạy học; soạn bài, lên lớp, kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh; quản lí học
sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động
chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục. Phối
hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gia đình học sinh và các tổ chức xã
hội liên quan để tổ chức hoạt động giáo dục,...
- Căn cứ vào Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT quy định nhiệm vụ của giáo viên
chủ nhiệm lớp: “Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ của một giáo viên, giáo viên chủ
nhiệm còn phải thực hiện các nhiệm vụ Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về
mọi mặt để có biện pháp tổ chức giáo dục sát với đối tượng. Phối hợp chặt chẽ với gia
đình học sinh, chủ động phối hợp với các giáo viên bộ môn, Đoàn Thanh niên cộng
sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, các đoàn thể và các tổ
chức xã hội khác,...Nhận xét, đánh giá xếp loại học sinh, đề nghị khen thưởng và kỷ
luật học sinh. Tham gia hướng dẫn hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục và rèn luyện
học sinh do nhà trường tổ chức...”
- Căn cứ vào nội dung của modun 35 Bồi dưỡng thường xuyên : “...Giáo viên
chủ nhiệm lớp được hiệu trưởng lựa chọn từ những giáo viên có kinh nghiệm giáo
dục, có uy tín trong học sinh, được hội đồng nhà trường nhất trí phân công chủ nhiệm
Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản

4


Một số biện pháp kích thích học sinh tích cực thi đua học tập qua công tác chủ nhiệm lớp

lớp học. Giáo viên chủ nhiệm lớp là người thay mặt Hiệu trưởng, hội đồng sư phạm
nhà trường thực hiện chức năng lãnh đạo, tổ chức và quản lý, giáo dục toàn diện tập
thể lớp chủ nhiệm trên cơ sở tổ chức các hoạt động giáo dục và các quan hệ giáo dục
của học học sinh theo mục tiêu giáo dục nhân cách toàn diện trong tập thể phát triển
và môi trường học tập thân thiện...”
- Căn cứ tài liệu Giáo dục kĩ năng sống trong các môn học ở các lớp 1, 2, 3, 4, 5
của Bộ GD-ĐT và Thông tư 30/2014, Thông tư 22/2016 của Bộ Giáo dục - Đào tạo.
Bên cạnh đó còn có sự đúc kết kinh nghiệm của bản thân qua thực tế nhiều năm làm
công tác chủ nhiệm.
2. Thực trạng
* Thuận lợi :
- Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của nhà trường và các đoàn thể.
- Học sinh được ở quanh một khu vực, nhà gần trường.
- Đa số học sinh ngoan ngoãn, lễ phép với thầy cô giáo và người lớn.
- Sách vở, đồ dùng học tập được cha mẹ trang bị đầy đủ.
* Khó khăn
- Bản thân học sinh chưa chăm học, tỉ lệ học sinh khó khăn trong học tập còn
nhiều, các em không đọc, không chuẩn bị bài khi đến lớp, đi học không mang đầy đủ
sách vở và đồ dùng học tập, nghỉ học không có lí do.
- Cha mẹ học sinh làm nông, kinh tế khó khăn, không quan tâm đến việc học
của con em, đa số bị mù chữ.
Qua quan sát, theo dõi phân loại đầu năm, kết quả như sau:
Đầu năm học 2015 - 2016 :

Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản

5


Một số biện pháp kích thích học sinh tích cực thi đua học tập qua công tác chủ nhiệm lớp

Tự phục vụ, tự quản

Hợp tác

Tự giải quyết vấn
đề

Năng TS
T

Lực
13

Đ

CCG

6

7

T

Đ

CCG

7

6

T

Đ

CCG

5

8

Phẩm

Chăm học,

Tự tin, trách

Trung thực, kỉ

Đoàn kết, yêu

Chất TS

chăm làm

nhiệm

luật

thương

T
13

Đ

CCG

6

7

T

Đ

CCG

T

Đ

CCG

T

Đ

6

7

2

7

4

4

9

CCG

Đầu năm học 2016 - 2017 :
Tự phục vụ, tự quản

Hợp tác

Tự giải quyết vấn
đề

Năng TS
T

Lực
14

Đ

CCG

7

7

T

Đ

CCG

7

7

T

Đ

CCG

6

8

Phẩm

Chăm học,

Tự tin, trách

Trung thực, kỉ

Đoàn kết, yêu

Chất TS

chăm làm

nhiệm

luật

thương

T
14

Đ

CCG

7

7

T

Đ

CCG

T

Đ

CCG

T

Đ

7

7

2

7

5

5

9

CCG

Những nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên là do:
- Đa số gia đình học sinh ở Ea chai đời sống rất khó khăn không quan tâm đến
các em, suốt ngày cha mẹ đi làm ở ngoài đồng, đi chài lưới,… còn việc học hành của
Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản

6


Một số biện pháp kích thích học sinh tích cực thi đua học tập qua công tác chủ nhiệm lớp

các em ra sao thì ra. Hơn nữa, phần đông phụ huynh bị thất học, mù chữ nên không
thể chỉ bảo con em được.
- Điểm trường nằm ở vùng sâu, xa, đời sống khó khăn, thiếu thốn, đi lại phải
qua sông, qua đò cách trở khó khăn về mùa mưa.
- Trong công tác chủ nhiệm giáo viên các năm trước chưa thật sự gần gũi, quan
tâm đến các em, chưa đi sâu, đi sát các em, chưa tận tình giúp đỡ các em, chưa có
nhiều biện pháp thiết thực tác động, khuyến khích đến các em, chưa biết cách khai
thác tiềm năng sẵn có trong các em.
- Các em chưa ý thức được việc học là gì, chưa xác định được mục đích học
tập. Các em không có tư tưởng học tập, không đọc bài, không soạn bài, nghỉ học
không lí do hoặc có những em còn rụt rè, nhút nhát không muốn cởi mở với các bạn
và thầy cô giáo nên dẫn đến kết quả học tập còn thấp.
3. Nội dung và hình thức của giải pháp
a. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp
Cung cấp cho các em những kiến thức kĩ năng cơ bản cần đạt, xây dựng cho
các em phương pháp học tập tốt. Giúp các em hứng thú, tích cực thi đua học tập để
các em nắm kiến thức ngày càng vững vàng hơn, hăng say trong giờ học nâng cao
chất lượng giảng dạy và làm nền tảng vững chắc cho các lớp trên.
b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp
Biện pháp 1: Tìm hiểu về thông tin, tình hình học sinh
Để làm tốt công tác chủ nhiệm, trước hết giáo viên phải nắm được thông tin,
tình hình học tập, hoàn cảnh gia đình học sinh lớp mình chủ nhiệm thông qua phiếu
thông tin sau :
PHIẾU GHI THÔNG TIN HỌC SINH
Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản

7


Một số biện pháp kích thích học sinh tích cực thi đua học tập qua công tác chủ nhiệm lớp

1. Họ và tên HS :………………………………….Dân tộc:……………………………..
2. Ngày tháng năm sinh : …………………………………………………………
3. Nơi sinh : ………………………………………Quê quán: ………………………….
4. Địa chỉ chỗ ở hiện nay : Đội :…..Thôn:….Xã:………………Huyện:…………
5. Số điện thoại gia đình :…………………………………………………………
6. Họ và tên bố :…………………….Năm sinh:…………Nghề nghiệp:………………..
Họ và tên mẹ :…………………….Năm sinh:…………Nghề nghiệp:………………..
7. Sống với bố mẹ:  ; Bố:  ; Mẹ:  ; Ông bà:  ; Người đỡ đầu:  ; Mồ côi: 
8. Hoàn cảnh gia đình: (khá giả, đủ ăn, cận nghèo, nghèo):……………………………..
9. Kết quả học tập cuối lớp 4: (HT, TH tốt, HT xuất sắc):……………………………….
10. Những môn học yêu thích:…………………………………………………………….
11. Góc học tập riêng ở nhà: (Có, không, học chung):…………………………………….
12. Sở thích (Năng khiếu):…………………………………………………………………

Qua điều tra, tìm hiểu từng đối tượng học sinh, tôi đã nắm bắt được các
thông tin sau:
Thông tin

Năm học

Năm học

2015-2016

2016-2017

- Tổng số HS

13

14

- Nữ

6

6

- Hộ nghèo

5

7

- Cận nghèo

4

4

- Sống với bố mẹ

9

11

- Sống với bố

1

0

Ghi chú

Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản

8


Một số biện pháp kích thích học sinh tích cực thi đua học tập qua công tác chủ nhiệm lớp

- Sống với mẹ

1

0

- Sống với ông bà (bố mẹ ly hôn)

0

1

- Sống với ông bà (bố mẹ đi làm ăn xa)

2

2

Những thông tin này, tôi ghi chép cẩn thận vào sổ theo dõi chất lượng (đối với
năm học 2015-2016), sổ tay, cập nhật phần mềm Vn.edu và chủ động gặp riêng từng
em để hỏi thăm thêm về gia đình, hoàn cảnh sống thường ngày của gia đình để kịp
thời động viên, chia sẻ, giúp đỡ.
      Biện

pháp 2: Xây dựng kế hoạch chủ nhiệm

+ Xây dựng lớp học thân thân thiện
- Xây dựng mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh
Giáo viên chủ nhiệm ở Tiểu học được coi là người mẹ thứ hai của các em, là
người bạn thân tình để các em có thể gửi gắm những tâm sự, những tình cảm, những
suy nghĩ của bản thân.
Tôi thường gần gũi, trò chuyện với những học sinh khó khăn trong học tập về sở
thích, tâm tư tình cảm của các em, chải tóc hoặc cài khuy áo cho các em, tạo cho các
em cảm thấy yên tâm, tự tin khi bày tỏ những suy nghĩ của mình với cô giáo.

Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản

9


Một số biện pháp kích thích học sinh tích cực thi đua học tập qua công tác chủ nhiệm lớp

Hoặc tổ chức các buổi trao đổi giữa các bạn trong lớp về tình bạn, về học tập,
về các phong trào thể dục thể thao, các trò chơi dân gian, lồng ghép các tiết sinh hoạt,

Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản

10


Một số biện pháp kích thích học sinh tích cực thi đua học tập qua công tác chủ nhiệm lớp

hoạt động ngoài giờ lên lớp, nhằm khuyến khích các em tham gia nhiệt tình, các em
gần gũi nhau hơn, gần gũi với cô giáo hơn.

Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản

11


Một số biện pháp kích thích học sinh tích cực thi đua học tập qua công tác chủ nhiệm lớp

Khi giao tiếp với các em, tôi động viên các em nói chuyện cởi mở, tự nhiên,
chân thành. Với cách làm này, tự nhiên tôi sẽ giảm được lời nói, các em sẽ làm việc
được nhiều hơn.

Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản

12


Một số biện pháp kích thích học sinh tích cực thi đua học tập qua công tác chủ nhiệm lớp

Khi lên lớp, tôi luôn chú ý đến tác phong, lời nói, cử chỉ, điệu bộ, cách cầm
sách, chữ viết, tất cả đều phải mẫu mực để học sinh noi theo. Vì nếu tôi chỉ cần làm
qua loa một việc nhỏ nào đó thì các em sẽ thực hiện theo tôi ngay.
Khi học sinh làm bài chưa đúng, tôi yêu cầu các em làm lại chứ không chê bai,
nặng lời trách móc các em ngay. Tôi giúp đỡ, hướng dẫn cho em làm bài ngay tại lớp
để em làm tốt hơn.

Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản

13


Một số biện pháp kích thích học sinh tích cực thi đua học tập qua công tác chủ nhiệm lớp

Khi có học sinh mắc sai lầm, tôi luôn bình tĩnh, tôn trọng học sinh, tìm hiểu
thấu đáo mọi chuyện để đưa ra các biện pháp giúp đỡ các em sữa chữa. Tránh những
lời nói, cử chỉ xúc phạm làm ảnh hưởng đến tâm lí của các em.
Tôi luôn khích lệ và biểu dương các em kịp thời. Cố gắng tìm ra những ưu
điểm dù là nhỏ nhất của các em để khen ngợi, động viên. Nhưng bên cạnh đó tôi cũng
chỉ ra những thiếu sót mà em cần khắc phục để ngày càng hoàn thiện hơn.
Ví dụ : Năm học 2015-2016, có em Huỳnh Văn Thà thuộc hộ nghèo, bố mẹ em
ly hôn, em phải sống với ông bà ngoại. Hàng ngày em thường đến lớp muộn, tiếp thu
bài rất khó khăn, đọc chưa thông, viết chưa thạo. Lên lớp có bạn Tuấn tuy học rất tốt
nhưng nghịch ngợm hay trêu đùa. Em Thà cũng rất tự ái vì bị bạn chạm đến nỗi buồn
về hoàn cảnh gia đình của em. Giờ ra chơi, em không tham gia chơi cùng các bạn, cứ
lủi thủi một mình. Theo dõi thấy có dấu hiệu bất thường, tôi đã nói chuyện với em
Thà, gần gũi, khen em mặc dù đi học muộn nhưng không bao giờ em nghỉ học vô lí
do và động viên em vượt lên hoàn cảnh, đi học đúng giờ, chú ý tiếp thu bài học, phân
công các bạn học tốt kèm cặp, giảng lại bài cho em Thà. Mặc khác, tôi góp ý với em
Tuấn về việc chọc bạn, em Tuấn nhận ra cái sai và xin lỗi em Thà. Từ đó hai em trở
thành đôi bạn thân của nhau. Em Thà đã tiến bộ rõ rệt và rất vui vẻ, hòa đồng với các
bạn trong lớp, trong phân hiệu.
Bên cạnh đó, tôi làm hòm thư với tên gọi là Nhịp cầu bè bạn để các em tự viết
vào mẫu giấy điều mình muốn nói, muốn chia sẻ. Hàng ngày, tôi lấy những mẩu giấy
các em gửi để xem các em cần giúp đỡ những gì. Có em thì chia sẻ về hoàn cảnh gia
đình, có em thì chia sẻ không hiểu bài tập, có em thì chia sẻ nỗi buồn vì các bạn
không chơi,...Tùy vào nội dung điều các em muốn nói mà tôi giải quyết phù hợp,
mang lại tâm lí thoải mái, tự tin cho các em.

Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản

14


Một số biện pháp kích thích học sinh tích cực thi đua học tập qua công tác chủ nhiệm lớp

Với những việc làm như vậy, tôi nhận thấy tình cảm của cô trò ngày càng thân
thiết hơn, các em cởi mở, tự tin hơn, mạnh dạn hơn khi giao tiếp với cô giáo. Các em
dễ dàng bày tỏ với cô giáo những tâm tư, nguyện vọng của mình.
- Xây dựng mối quan hệ HS và HS.
Để học sinh có mối quan hệ thân thiện với bạn bè trong lớp nhiệm vụ của giáo
viên là vô cùng quan trọng.Tôi đã thường hướng dẫn học sinh như sau:
Sử dụng lời nói với bạn thể hiện tôn trọng, tế nhị, lịch sự trong giao tiếp.
Trong từng tiết dạy, tôi cố gắng uốn nắn, sữa chữa lời nói cho học sinh
Ví dụ: Trong tiết học, khi trao đổi nội dung với bạn, tôi thường hướng dẫn các
em sử dụng các từ xưng hô bằng bạn, bằng mình.” Xin mời bạn”, “Bạn hãy cho mình
biết”, “cảm ơn bạn”,…
Hay trong tiết Sinh hoạt tập thể, tôi hướng các em nhận xét bạn bằng từ ngữ tế
nhị, lịch sự
Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản

15


Một số biện pháp kích thích học sinh tích cực thi đua học tập qua công tác chủ nhiệm lớp

Ví dụ: “Bạn chưa mang khăn quàng, bạn cố gắng mang thường xuyên để lớp
không bị trừ điểm”
Sử dụng thường xuyên, hàng ngày “đôi bạn cùng tiến”, “nhóm ngẫu nhiên”,
“nhóm năng khiếu”, “nhóm cùng sở thích”
Thông qua các nhóm, các em có trách nhiệm giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. Từ
đó, các em trở nên thân thiết, gắn bó với nhau hơn.
Khuyến khích các em tự viết ra những điều mình chưa đồng ý về việc làm, cách
ứng xử của ban tự quản hoặc của bạn nào đó để góp ý, sửa chữa.
+ Xây dựng đội ngũ Ban tự quản
Căn cứ vào hồ sơ học bạ của học sinh, căn cứ vào những thông tin cá nhân của
học sinh mà giáo viên đã thu thập được, căn cứ vào sự tín nhiệm của tập thể lớp bầu
chọn những bạn nhiệt tình, năng nổ, ý thức tổ chức kỉ luật, tính gương mẫu và các biểu
hiện tốt của học sinh trong tập thể.

Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản

16


Một số biện pháp kích thích học sinh tích cực thi đua học tập qua công tác chủ nhiệm lớp

Giáo viên phân công nhiệm vụ và giao việc cụ thể cho từng thành viên trong ban
tự quản. Chủ tịch hội đồng tự quản và phó chủ tịch hội đồng tự quản có sự thay đổi
theo từng tháng, các nhóm trưởng thay đổi luân phiên theo từng tuần để phát huy tốt
Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản

17


Một số biện pháp kích thích học sinh tích cực thi đua học tập qua công tác chủ nhiệm lớp

vai trò tự quản của học sinh. Khi đã phân công nhiệm vụ, giáo viên cần bồi dưỡng
học sinh ý thức trách nhiệm cao đối với lớp, phương pháp tự quản.
+ Xây dựng nội quy lớp học
Đầu năm học, tôi cùng cả lớp xây dựng nội quy của lớp, phù hợp với tình
hình của lớp. Các em cam kết sẽ thực hiện đúng nội quy của lớp đề ra.

Biện pháp 3: Lên kế hoạch giúp đỡ học sinh
Dựa vào kế hoạch nhà trường, tôi lên kế hoạch tuần, tháng, năm tỉ mỉ, cụ thể,
có sự theo dõi, đánh giá học sinh qua từng ngày. Việc theo dõi học sinh được ghi vào
sổ tay ghi chép của giáo viên về những tiến bộ và tồn tại cần khắc phục của học sinh
để có hướng giúp đỡ kịp thời.
Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản

18


Một số biện pháp kích thích học sinh tích cực thi đua học tập qua công tác chủ nhiệm lớp

Vì học sinh ở Eachai tương đối ít, mỗi lớp chỉ có khoảng 13, 14 em nên những
học sinh nào khó khăn trong học tập hay có khó khăn gì ở nhà thì tôi cùng cả lớp đến
nhà cha mẹ học sinh để nói chuyện, chia sẻ, phân tích cho họ hiểu việc học của các
em là quan trọng, là cần thiết. Mục đích cho các em đi cùng đến nhà bạn của mình là
để các em được biết nhà của nhau, biết thông cảm chia sẻ tình cảm, giúp đỡ nhau
trong học tập cũng như trong sinh hoạt hằng ngày. Ở lớp, tôi tận tình giúp đỡ từng em,
các em khó khăn chỗ nào tôi kèm chỗ đó. Kiến thức của các em lũng chỗ nào tôi vá
chỗ đó. Tôi luôn nhắc nhở, động viên các em, khuyến khích các em qua từng ngày,
từng buổi học, từng môn học. Đặc biệt là đối với môn Toán và Tiếng Việt, tôi luôn
hướng dẫn giúp đỡ các em nói thành câu, hướng dẫn các em cách dùng từ, đặt câu,
cách viết đoạn văn, chỉnh sửa cho các em từng câu, từng chữ cho đến các dấu câu ở
môn tập làm văn,…Qua một tuần học tôi ra đề kiểm tra kiến thức đã học cho các em
xem thử các em nắm kiến thức như thế nào để kịp thời củng cố lại kiến thức cho các
em. Tạo cho các em ham học, thích học, hứng thú với việc học, làm cho các em thấy
được “ Mỗi ngày đến trường là một ngày vui.”
Biện pháp 4: Khuyến khích học sinh thi đua học tập qua trò chơi “Đừng
để hoa rơi”
Bởi vì tâm lí học sinh tiểu học là các em rất thích được khen, thích được cô
giáo thưởng cho phần thưởng dù đó chỉ là một quyển vở, một chiếc bút mực,… Các
em thích được làm cán sự lớp dù là nhóm trưởng hay một nhiệm vụ nào đó. Dựa vào
tâm lí đó tôi đưa ra các điều kiện để học sinh phấn đấu thực hiện như sau:
Đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐTQ: Mỗi tháng bầu chọn 1 lần.
Đối với nhóm trưởng: Em nào cũng được làm nhóm trưởng, thay phiên nhau
mỗi em làm 1 tuần. Nếu em nào gặp khó khăn giáo viên sẽ giúp đỡ.

Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản

19


Một số biện pháp kích thích học sinh tích cực thi đua học tập qua công tác chủ nhiệm lớp

Đầu tuần, giáo viên tặng cho mỗi học sinh 100 bông hoa. Nếu cuối tuần học
sinh nào vẫn còn giữ nguyên 100 hoa, không bị rơi hoa nào sẽ được nhận phần thưởng
của cô giáo.
Hàng ngày, vào 15 phút đầu giờ, ban tự quản lớp kiểm tra việc thực hiện nội
quy lớp học của từng thành viên trong nhóm.
Nếu em nào tích cực phát biểu xây dựng bài thì được cộng thêm 10 bông hoa,
nếu em nào vi phạm một trong những nội quy của lớp đề ra thì hoa sẽ bị rơi.
Ví dụ: + Đi học muộn (rơi 10 hoa)
+ Nghỉ học không có lí do (rơi 10 hoa)
+ Không làm bài tập ( rơi 10 hoa)
+ Không mang đồ dùng học tập ( rơi 10 hoa)
+ Chưa soạn bài trước khi đến lớp (rơi 10 điểm)
Việc thực hiện qua các phiếu theo dõi hàng tuần do nhóm trưởng thực hiện vào
đầu giờ các buổi học như sau:
Tuần 8
NHÓM HOÀNG OANH

Họ và tên

Hoa trong

Lỗi vi phạm

tuần
Võ Văn Hợi

100

Nguyễn Thái Chung

100

Nguyễn Thị Diễm

100

Đi học muộn

Hoa

Hoa được

Tổng hoa

rơi

cộng

còn lại

20

100

10

90
100

Hoàng
Hoàng Hữu Thanh

100

Quên bút,

20

Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản

80
20


Một số biện pháp kích thích học sinh tích cực thi đua học tập qua công tác chủ nhiệm lớp

Tâm

chưa soạn bài
Nhìn vào phiếu theo dõi trên, em Võ Văn Hợi được cộng thêm 20 bông hoa nhờ

tích cực phát biểu xây dựng bài, không vi phạm nội quy của lớp và em Nguyễn Thị
Diễm Hoàng bảo toàn được 100 bông hoa, không vi phạm nội quy của lớp. Như vậy
em Hợi và em Hoàng được nhần phần thưởng từ cô giáo.
Cứ như vậy, cuối tuần có buổi sinh hoạt lớp, các nhóm tổng hợp nêu tên những
bạn bảo toàn được số hoa là 100 được tuyên dương trước lớp và nhận phần thưởng cô
giáo trao. Sau mỗi tuần giáo viên lại phát thưởng cho các em tiến bộ vượt lên. Sau
mỗi tháng, em nào có tổng số hoa cao nhất sẽ được làm chủ tịch hội đồng tự quản, em
nào có số hoa cao thứ nhì thì được làm phó Chủ tịch hội đồng tự quản và tiếp tục
được nhận phần thưởng cô trao.
Biện pháp 5: Phối hợp với lực lượng giáo dục
Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh, giáo viên chủ nhiêm tổ chức tốt các
cuộc họp phụ huynh học sinh. Trong mỗi cuộc họp, giáo viên cần chuẩn bị chu đáo
các nội dung, nhận xét, đánh giá cụ thể từng học sinh cho phụ huynh nắm bắt tình
hình học tập của con em mình. Cung cấp cho phụ huynh số điện thoại của giáo viên
để phụ huynh tiện liên hệ. Thường xuyên liên hệ với phụ huynh, đi thực tế gia đình
học sinh, thiết lập mối quan hệ giữa giáo viên và gia đình học sinh để cùng nhau phối
hợp tốt để giáo dục học sinh.
Phối hợp với các giáo viên dạy môn chuyên để nắm bắt, theo dõi được tình
hình học tập từng môn của các em để động viên, khuyến khích, tuyên dương kịp thời,
tạo hứng thú cho các em tham gia tốt các môn học.
Phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường để giáo viên có được sự chỉ đạo, tư
vấn và có kế hoạch phù hợp giáo dục học sinh ở lớp mình.

Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản

21


Một số biện pháp kích thích học sinh tích cực thi đua học tập qua công tác chủ nhiệm lớp

Có thể nói rằng, học sinh ở Eachai không phải không tiếp thu được bài, chậm
phát triển trí tuệ mà do hoàn cảnh sống của các em, do bố mẹ không quan tâm, do sự
tự ti, mặc cảm,...Vì thế, chỉ cần giáo viên tâm huyết, nhiệt tình, gần gũi, thân thiện, tổ
chức trò chơi phù hợp kích thích các em hứng thú, vui vẻ và phối hợp tốt với cha mẹ
học sinh, nhà trường thì việc học tập của các em sẽ ngày càng tiến bộ hơn.
c. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp
Các biện pháp này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Biện pháp này làm tiền
đề, hỗ trợ cho biện pháp kia. Khi giáo viên tìm hiểu, nắm bắt được tình hình của lớp
mình chủ nhiệm, xây dựng được nề nếp lớp học, phối kết hợp với các lực lượng giáo
dục cùng với sự động viên khen thưởng kịp thời thì kết quả học tập cũng như các mặt
hoạt động của lớp ngày càng được nâng cao.
d. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu
Với cách thực hiện trên, tôi thấy kết quả đạt được rất cao, hiệu quả rõ rệt.
- Tất cả học sinh trong lớp đều thi đua phấn đấu học tập. Đa số các em đề có ý
thức tự phục vụ, tự quản, chăm học, tinh thần hợp tác nhóm tốt. Em nào cũng cố gắng
cẩn thận làm bài thật tốt, chuẩn bị bài mới chu đáo, chấp hành và thực hiện tốt nội quy
của lớp để bảo toàn số bông hoa của mình. Kĩ năng giáo tiếp của các em khá lên
nhiều. Hầu hết các em học sinh đã tiến bộ. Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐTQ cũng được
thay đổi liên tục trong năm học. Kết quả cho thấy tất cả học sinh đã nhanh nhẹn và lực
học vượt trội hẳn lên so với đầu năm học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của
lớp nói riêng, của rường nói chung
- Tất cả các em học sinh ngày nào còn rụt rè, nhút nhát, lười biếng, trầm, bây
giờ không còn nữa mà thay vào đó là những em nhanh nhẹn, năng nổ, tháo vát trong
mọi hoạt động của lớp.
Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản

22


Một số biện pháp kích thích học sinh tích cực thi đua học tập qua công tác chủ nhiệm lớp

- Điều đặc biệt nữa là các em có thể tự đứng ra tổ chức, quán xuyến mọi hoạt
động do trường, các đoàn thể tổ chức mà không cần đến sự chỉ đạo của giáo viên.
Kết quả đạt được của lớp 4C, cuối từng năm học như sau:
Cuối năm học 2015 - 2016 :
Tự phục vụ, tự quản
Năng TS

T

Đ

13

6

7

Lực

Hợp tác

CCG

T

Đ

4

9

Tự giải quyết vấn đề
CCG

T

Đ

4

9

CCG

Phẩm

Chăm học,

Tự tin, trách

Trung thực, kỉ

Đoàn kết, yêu

Chất TS

chăm làm

nhiệm

luật

thương

13

T

Đ

5

8

CCG

T

Đ

5

8

CCG

T

Đ

6

7

CCG

T

Đ

11

2

CCG

Cuối năm học 2016 - 2017 :
Tự phục vụ, tự quản

Hợp tác

Tự giải quyết vấn
đề

Năng TS
Lực
14

T

Đ

5

9

CCG

T

Đ

5

9

CCG

T

Đ

5

9

CCG

Phẩm

Chăm học,

Tự tin, trách

Trung thực, kỉ

Đoàn kết, yêu

Chất TS

chăm làm

nhiệm

luật

thương

14

T

Đ

5

9

CCG

T

Đ

5

9

CCG

T

Đ

8

6

CCG

T

Đ

12

2

Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản

CCG

23


Một số biện pháp kích thích học sinh tích cực thi đua học tập qua công tác chủ nhiệm lớp

Với những kinh nghiệm trên, tôi đã góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ
nhiệm của lớp. Đồng thời tạo sự say mê hứng thú học tập cho học sinh.
Bản thân sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp trên vào công tác chủ nhiệm cho
những năm học tiếp theo.
III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
Vậy để các em nhanh nhẹn, thi đua học tập là cả một quá trình đòi hỏi cần phải
có sự kiên trì, bền bỉ nhiều thời gian, bồi đắp dần cho các em như “Mưa dầm thấm
đất”. Qua thực tế tôi thấy rằng, để các em nhanh nhẹn, tự tin, thi đua học tập thì trước
hết đó là tâm huyết của người giáo viên, mỗi giáo viên cần có một tấm lòng say mê
với công việc. Hãy tự tìm hiểu, gần gũi, quan tâm đến các em, tận tình với các em
nhiều hơn nữa, động viên, khuyến khích các em bằng nhiều hình thức, giúp các em
tháo gỡ những khó khăn thì tôi tin rằng kết quả đạt được sẽ cao hơn.
2. Kiến nghị
Đối với giáo viên chủ nhiệm: Thường xuyên động viên, khuyến khích các em,
nhiệt tình giúp đỡ các em để các em có sự hứng thú tích cực thi đua học tập. Tổ chức
nhiều hình thức thi đua để kích thích, tạo hứng thú học tập cho các em. Luôn tâm
huyết với nghề, quan tâm, tận tình, gần gũi các em nhiều hơn nữa, hãy thương yêu các
em như tấm lòng của một người mẹ thương con, giúp các em tháo gỡ những khó khăn
để các em cởi mở, tự tin hơn trong học tập.
Đối với cha mẹ học sinh: Dành thời gian quan tâm đến con em mình nhiều hơn
nữa, chủ động liên hệ với giáo viên chủ nhiệm thường xuyên để phối hợp giáo dục tốt
con em mình.

Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản

24


Một số biện pháp kích thích học sinh tích cực thi đua học tập qua công tác chủ nhiệm lớp

Đối với nhà trường: Nhà trường cần có hình thức khen thưởng, động viên
những giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm lớp. Tổ chức thi giáo viên chủ nhiệm lớp
giỏi hàng năm.
Trên đây là một số kinh nghiệm của bản thân tôi trong việc kích thích học sinh
tích cực thi đua học tập qua công tác chủ nhiệm lớp. Chắc rằng trong quá trình thực
hiện vẫn còn nhiều khiếm khuyết mà bản thân chưa chỉ ra được. Rất mong được học
tập thêm ở các bạn đồng nghiệp, Hội đồng ban giám khảo.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Bình Hòa, tháng 1 năm 2018
Người viết sáng kiến

Huỳnh Thị Tuyết Nhung
ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CÂP TRƯỜNG
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CÂP HUYỆN
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

TÀI LIỆU THAM KHẢO

STT

Tên tài liệu

Tác giả

Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×