Tải bản đầy đủ

XD nguon goc dat dai nuiphao

Uỷ ban nhân dân
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam
xã Cát nê
Đ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 51/UBND
V/v Đề nghị phối hợp
xác định lại nguồn gốc
đất đai kho KV10

Cát Nê, ngày 20 tháng 8
năm 2007

Kính gửi: Công ty liên doanh khai thác
chế biến
khoáng sản Núi pháo

Trong quá trình kiểm đếm xác định nguồn gốc đất
đai kho K10 xã Cát Nê do thời gian gấp rút đã xác định sai
nguồn gốc đất đai của một số hộ đã đợc cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất rừng. Để đảm bảo đúng tính

pháp lý nguồn gốc đất đai của những hộ đã đợc cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất.
UBND xã Cát Nê đề nghị Công ty liên doanh khai thác
chế biến khoáng sản Núi pháo phối hợp để xác định lại
nguồn gốc đất đai đảm bảo tính pháp lý.

Nơi nhận
- Công ty Nuipháo (b/c)
- Lu VP

TM. UBND xã Cát Nê
Chủ tịch

Nguyễn Chân Chính
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×