Tải bản đầy đủ

VĂN bản PCTSTK (ĐINH)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
VĂN BẢN PHÂN CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ
Chúng tôi gồm có:
1. Vũ Văn Quang – sinh năm 1944, là con trai;
CMND số 090365367, cấp ngày 02/12/2014 tại CA Thái Nguyên;
HKTT tại xóm Đồng Gốc, xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
2. Vũ Thị Hồng –Sinh năm 1958, là con gái;
CMND số 090365414, cấp ngày 19/5/2010 tại CA Thái Nguyên;
HKTT tại xóm La Vĩnh, xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
3. Vũ Văn Khanh - sinh năm 1960, là con trai;
CMND số 091893487, cấp ngày 17/9/2014 tại CA Thái Nguyên;
HKTT tại xóm Đồng Gốc, xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
4. Vũ Văn Đinh - Sinh năm 1964, là con trai;
CMND số 090365401, cấp ngày 23/02/2013 tại CA Thái Nguyên;
HKTT tại xóm Đồng Gốc, xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
5. Vũ Thị Vân - Sinh năm 1966, là con gái;
CMND số 090554507, cấp ngày 14/8/2005 tại CA Thái Nguyên;
HKTT phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
6. Vũ Bính - Sinh năm 1952, là con trai;
CMND số 090608022, cấp ngày 12/12/2009 tại CA Thái Nguyên;

HKTT tại xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
Chúng tôi là những người thừa kế theo Pháp Luật của ông Vũ Văn Tiến, chết
ngày 21/11/2008 theo Giấy chứng tử số 17/2008 do Uỷ ban nhân dân xã Cát Nê
cấp ngày 28/11/2008 và bà Dương Thị Lượng chết ngày 24/8/1998 theo Giấy
chứng tử số 16/2016 do Uỷ ban nhân dân xã Cát Nê cấp ngày 08/7/2016 Chúng tôi
thoả thuận về việc phân chia tài sản thừa kế của ông Vũ Văn Tiến và bà Dương Thị
Lượng để lại như sau:
Quyền sử dụng đất tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Giấy
chứng nhận QSD đất số S 450967 do UBND huyện Đại Từ cấp ngày 11/10/2001,
Theo bảng liệt kê dưới đây:


Thông tin thửa đất theo GCN
đã cấp
TT

Tờ

số

Diện
tích
(m2)

Số
thửa

Loại
đất

Thông tin thửa đất theo BĐĐC
Diện
tích
(m2)

Loại đất

Địa chỉ thửa
đất
(thôn, xóm)Tờ
BĐ số

Số
thửa

19

521

1971
,3

ONT+CLN
+NTS

Đồng Gốc

12

243

668,
2

LUC

Đồng Gốc

1

0

0

400

T

2

0

0

300

ĐM

3

0

0

292

Ao
( hồ)

4

4

225

600

2L

5

4

225

16

2L

6

4

162

930

2L

12

419

710,
8

LUC

Đồng Gốc

7

9

70

346

1L

19

541

414,
7

LUC

Đồng Gốc

8

9

71

784

1L

19

519

864,
6

LUC

Đồng Gốc

Ghi
chú

Chúng tôi thống nhất giao cho:
1.Ông Vũ Văn Đinh được nhận thừa kế toàn bộ Quyền sử dụng đất tại xã Cát
Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Giấy chứng nhận QSD đất số S 450967 do
UBND huyện Đại Từ cấp ngày 11/10/2001,
Theo bảng liệt kê dưới đây:
Thông tin thửa đất theo GCN đã
cấp
TT

Tờ

số

Số
thửa

Diện
tích
(m2)

Loại đất

1

0

0

400

T

2

0

0

300

ĐM

3

0

0

292

Ao ( hồ)

4

4

225

600

2L

5

4

225

16

2L

6

4

162

930

7

9

70

8

9

71

Thông tin thửa đất theo BĐĐC
Tờ

số

Số
thửa

Diện
tích
(m2)

Loại đất

Địa chỉ
thửa đất
(thôn, xóm)

19

521

1971,3

ONT+CLN
+NTS

Đồng Gốc

12

243

668,2

LUC

Đồng Gốc

2L

12

419

710,8

LUC

Đồng Gốc

346

1L

19

541

414,7

LUC

Đồng Gốc

784

1L

19

519

864,6

LUC

Đồng Gốc

Ghi
chú


Chúng tôi xin cam đoan:
- Những thông tin đã ghi trong Văn bản phân chia tài sản thừa kế này là đúng sự
thật;
- Ngoài chúng tôi ra, ông Vũ Văn Tiến và bà Dương Thị Lượng không còn
người thừa kế nào khác;
- Văn bản phân chia tài sản thừa kế này do chúng tôi tự nguyện lập và việc phân
chia tài sản thừa kế nêu trên không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản
của mình đối với người khác.

Những người thừa kế:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×