Tải bản đầy đủ

VĂN bản PCTSTK ( viết) 58

Mẫu số 58/VBPC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
VĂN BẢN PHÂN CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ
Chúng tôi gồm có:
1. Dương Thị Viết – sinh năm 1952, Là vợ;
CMND số 090365863, cấp ngày 25/11/2009 tại CA Thái Nguyên,
HKTT tại xóm La Vĩnh, xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
2. Đỗ Văn Thuyết –Sinh năm 1976, Là con trai;
CMND số 091608654, cấp ngày 27/9/2006 tại CA Thái Nguyên,
HKTT tại xóm La Vĩnh, xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
3. Đỗ Văn Sùng - sinh năm 1979, Là con trai;
CMND số 091538637, cấp ngày 19/7/2005 tại CA Thái Nguyên,
HKTT tại xóm La Vĩnh, xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
Chúng tôi là những người thừa kế theo Pháp Luật của ông Đỗ Mạnh Quyền,
chết ngày 09/12/2006 theo Giấy chứng tử số 44/2006 do Uỷ ban nhân dân cấp ngày
20/12/2006. Chúng tôi thoả thuận về việc phân chia tài sản thừa kế của ông Đỗ Mạnh
Quyền để lại như sau:
1. Quyền sử dụng đất tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Giấy
chứng nhận QSD đất số AE 300623 do UBND huyện Đại Từ cấp ngày 10/4/2006.

Cụ thể như sau:
STT

Thông tin thửa đât theo
GCNQSD đất đã cấp số 869H

Thông tin thửa đất theo
BĐĐC

Số tờ
bản
đồ

Số
thửa

Diện tích
(m2)

Mục đích sử
dụng

Số tờ
bản đồ

Số
thửa

Diện tích
(m2)

Loại
đất

1

2

194


435

LUC

12

290

439,5

LUC

2

2

195

216

LUC

12

320

256,6

LUC

3

2

216

382

LUC

12

508

364

LUC

4

2

243

308

LUC

12

594

350,8

LUC

5

2

541

73

LUC

13

622

84,6

LUC

6

2

359

118

LUC

13

716

96,3

LUC

7

2

534

250

LUC

19

256

153,9

LUC

8

2

569

103

LUC

20

184

100,6

LUC

Địa chỉ thửa
đất
( xóm)

Xóm Đồng
Gốc
Xóm Đồng
Gốc
Xóm Đồng
Gốc
Xóm Đồng
Gốc
Xóm Đồng
Gốc
Xóm Đồng
Gốc
Xóm Đồng
Gốc
Xóm Đồng
Gốc

2. Quyền sử dụng đất đất tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Giấy
chứng nhận QSD đất số AE 300621 do UBND huyện Đại Từ cấp ngày 10/4/2006. Cụ
thể như sau:


STT

Thông tin thửa đât theo
GCNQSD đất đã cấp số 871H

Thông tin thửa đất theo
BĐĐC

Số tờ
bản
đồ

Số
thửa

Diện tích
(m2)

Mục đích sử
dụng

Số tờ
bản đồ

Số
thửa

Diện tích
(m2)

Loại
đất

1

1

340

304

LUC

20

428

310,8

LUC

2

1

342

278

LUC

20

452

287,2

LUC

3

1

233

100

LUC

13

587

90,5

LUC

4

1

537

77

LUC

20

160

100,7

LUC

5

1

442

120

LUC

13

677

151,6

LUC

Địa chỉ thửa
đất
( xóm)

Xóm Đồng
Gốc
Xóm Đồng
Gốc
Xóm Đồng
Gốc
Xóm Đồng
Gốc
Xóm Đồng
Gốc

3. Quyền sử dụng đất tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Giấy chứng
nhận QSD đất số AE 300622 do UBND huyện Đại Từ cấp ngày 10/4/2006. Cụ thể
như sau:
STT

Thông tin thửa đât theo
GCNQSD đất đã cấp số 870H

Thông tin thửa đất theo
BĐĐC

Số tờ
bản
đồ

Số
thửa

Diện tích
(m2)

Mục đích sử
dụng

Số tờ
bản đồ

Số
thửa

Diện tích
(m2)

Loại
đất

1

6

285

212

LUC

28

51

224,6

LUC

2

6

457

240

LUC

28

441

215,7

LUC

Địa chỉ thửa
đất
( xóm)

Xóm La
Vĩnh
Xóm La
Vĩnh

Chúng tôi thống nhất giao cho:
I. Ông Đỗ Văn Thuyết được nhận thừa kế:
1. Quyền sử dụng đất tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Giấy
chứng nhận QSD đất số AE 300623 do UBND huyện Đại Từ cấp ngày 10/4/2006.
Cụ thể như sau:
STT

Thông tin thửa đât theo
GCNQSD đất đã cấp số 869H

Thông tin thửa đất theo
BĐĐC

Số tờ
bản
đồ

Số
thửa

Diện tích
(m2)

Mục đích sử
dụng

Số tờ
bản đồ

Số
thửa

Diện tích
(m2)

Loại
đất

1

2

194

435

LUC

12

290

439,5

LUC

2

2

195

216

LUC

12

320

256,6

LUC

3

2

216

382

LUC

12

508

364

LUC

4

2

243

308

LUC

12

594

350,8

LUC

5

2

541

73

LUC

13

622

84,6

LUC

6

2

359

118

LUC

13

716

96,3

LUC

7

2

534

250

LUC

19

256

153,9

LUC

8

2

569

103

LUC

20

184

100,6

LUC

Địa chỉ thửa
đất
( xóm)

Xóm Đồng
Gốc
Xóm Đồng
Gốc
Xóm Đồng
Gốc
Xóm Đồng
Gốc
Xóm Đồng
Gốc
Xóm Đồng
Gốc
Xóm Đồng
Gốc
Xóm Đồng
Gốc


2.
Quyền sử dụng đất tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Giấy
chứng nhận QSD đất số AE 300621 do UBND huyện Đại Từ cấp ngày 10/4/2006.
Cụ thể như sau:
STT

Thông tin thửa đât theo
GCNQSD đất đã cấp số 871H

Thông tin thửa đất theo
BĐĐC

Số tờ
bản
đồ

Số
thửa

Diện tích
(m2)

Mục đích sử
dụng

Số tờ
bản đồ

Số
thửa

Diện tích
(m2)

Loại
đất

1

1

340

304

LUC

20

428

310,8

LUC

2

1

342

278

LUC

20

452

287,2

LUC

3

1

233

100

LUC

13

587

90,5

LUC

4

1

537

77

LUC

20

160

100,7

LUC

5

1

442

120

LUC

13

677

151,6

LUC

Địa chỉ thửa
đất
( xóm)

Xóm Đồng
Gốc
Xóm Đồng
Gốc
Xóm Đồng
Gốc
Xóm Đồng
Gốc
Xóm Đồng
Gốc

3.
Quyền sử dụng đất tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Giấy
chứng nhận QSD đất số AE 300622 do UBND huyện Đại Từ cấp ngày 10/4/2006. Cụ
thể như sau:
STT

Thông tin thửa đât theo
GCNQSD đất đã cấp số 870H

Thông tin thửa đất theo
BĐĐC

Số tờ
bản
đồ

Số
thửa

Diện tích
(m2)

Mục đích sử
dụng

Số tờ
bản đồ

Số
thửa

Diện tích
(m2)

Loại
đất

1

6

285

212

LUC

28

51

224,6

LUC

2

6

457

240

LUC

28

441

215,7

LUC

Địa chỉ thửa
đất
( xóm)

Xóm La
Vĩnh
Xóm La
Vĩnh

Chúng tôi xin cam đoan:
- Những thông tin đã ghi trong Văn bản phân chia tài sản thừa kế này là đúng sự thật;
- Ngoài chúng tôi ra, ông Đỗ Mạnh Quyền không còn người thừa kế nào khác;
- Văn bản phân chia tài sản thừa kế này do chúng tôi tự nguyện lập và việc phân chia
tài sản thừa kế nêu trên không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của
mình đối với người khác.
Những người thừa kế:


Ngày 06 tháng 01 năm 2017
(Ngày mồng sáu tháng một năm hai ngàn không trăm mười bẩy)
Tại trụ sở UBND xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
Tôi là Đỗ Thanh Tâm, Chủ tịch UBND xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái
Nguyên.
Chứng thực:
1. Bà Dương Thị Viết – sinh năm 1952,
CMND số 090365863, cấp ngày 25/11/2009 tại CA Thái Nguyên.
2. Đỗ Văn Thuyết –Sinh năm 1976,


CMND số 091608654, cấp ngày 27/9/2006 tại CA Thái Nguyên.
3. Đỗ Văn Sùng - sinh năm 1979,
CMND số 091538637, cấp ngày 19/7/2005 tại CA Thái Nguyên,
- Các ông/bà có tên trên đã cam đoan không bỏ sót người thừa kế và chịu
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của văn bản thỏa thuận phân chia di sản.
- Tại thời điểm chứng thực, những người thỏa thuận phân chia di sản minh
mẫn, nhận thức và làm chủ được hành vi của mình, tự nguyện thỏa thuận phân
chia di sản, đã cùng ký vào văn bản thỏa thuận phân chia di sản này trước mặt
ông Nguyễn Thế Kính là công chức tiếp nhân hồ sơ.
- Văn bản thỏa thuận phân chia di sản này được lập thành 03 bản chính
( Mỗi bản gồm 05 tờ 05 trang bao gồm cả trang chứng thực của UBND
xã) cấp cho những người được nhận di sản 01 bản chính, Lưu tại UBND xã Cát
Nê một bản chính.
Số chứng thực: 01 quyển số 01-SCT/HĐ,GD
Ngày 06 tháng 01 năm 2017
UBND XÃ CÁT NÊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Thanh TâmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×