Tải bản đầy đủ

Văn bản đề nghị miễn (giảm) thuế chuẩn

Mẫu số: 01/MGTH
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 156/2011/TT-BTC ngày
06/11/2013 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cát Nê, ngày .... tháng 12 năm 2016

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ MIỄN (GIẢM) THUẾ
Kính gửi: Chi cục thuế huyện Đại Từ.
Tên người nộp thuế: Lý Bá Vượng
Mã số thuế:………………………………………………..........………….............
Địa chỉ: Xóm Thậm Thình, xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
Điện thoại: …………………… Fax: ………...…… E-mail: ….…….......………
Đề nghị được miễn (giảm) thuế với lý do và số thuế miễn (giảm) cụ thể như sau:
1. Lý do đề nghị miễn (giảm) thuế:
- Gia đình tôi thuộc đối tượng hộ nghèo năm 2016, đã được UBND xã Cát Nê
và phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện Đại Từ xác nhận.
- Gia đình tôi chưa được công nhận đất ở lần đầu.
- Gia đình tôi chưa được hưởng chính sách miễn (giảm) về tiền sử dụng đất.

Do đó, tôi làm đơn này đề nghị Chi cục thuế huyện huyện Đại Từ xem xét cho
tôi được giảm tiền sử dụng đất phải nộp đối với diện tích đất ở trong hạn mức theo quy
định tại khoản 1 điều 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ
quy định về thu tiền sử dụng đất.
2. Xác định số thuế được giảm:
- Diện tích đề nghị giảm tiền sử dụng đất là 200m2 tại thửa số... tờ bản đồ số....
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
STT

(1)
1.

Loại thuế đề nghị miễn
(giảm)
(2)
Tiền sử dụng đất

Kỳ
tính thuế

Số tiền thuế đề
nghị miễn
(giảm)

Số tiền thuế
đã nộp (nếu
có)

(3)

(4)

(5)

Tháng.../2016

3. Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao)
(1) Giấy cam kết (Bản chính);
(2) Giấy chứng nhận người thuộc hộ nghèo (bản sao);
(3) Sổ hộ khẩu (phô tô chứng thực).
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về
những số liệu đã khai./.
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Xác nhận của UBND xã Cát Nê:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×