Tải bản đầy đủ

TT quy hoach dat

Lich điều tra, khảo sát xây dựng quy hoạch nông thôn mới
(Kèm theo quyết định số 02/QĐ - BCĐ ngày 10 tháng 4 năm 2012 của
Ban Chỉ đạo thực hiện chơng trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới xã Cát Nê năm 2012)
Stt
Tên xóm
Ngày/ tháng/
Cán bộ phụ
Ghi chú
năm thực
trách
hiện
1
Lò Mật
Sáng: 22 / 5 /
Từ Khắc
2012
Hoàn;
Vũ Trọng Tú;
Vũ Minh Việt
2

Nông Trờng
Chiều: 22 / 5 /
Từ Khắc
2012
Hoàn;
Vũ Trọng Tú;
Nguyễn Thị
Bình
3
Nơng Dâu
Sáng: 23 / 5 /
Từ Khắc
2012
Hoàn;
4
Tân Lập
Chiều: 23 / 5/ Vũ Trọng Tú;
Dơng Văn
2012
Niên
5
Nơng Cao
Sáng: 26/ 5/
Từ Khắc
2012
Hoàn;
Vũ Trọng Tú;
Hà Thị Liễu
6
Trung Nhang
Chiều: 26 / 5 /
Từ Khắc
2012
Hoàn;
7
Đồng Nghè
Sáng: 27 / 5 / Vũ Trọng Tú;
Dơng Văn
2012
Việt


8
La Lang
Chiều: 27/ 5 /
Từ Khắc
2012
Hoàn;
9
Thậm Thình
Sáng: 28 / 5 / Vũ Trọng Tú;
Nguyễn Duy
2012
Trờng
10
Đồng Mơng
Chiều: 28 / 5 /
Từ Khắc
2012
Hoàn;
Vũ Trọng Tú;
Vũ Minh Việt
11
Tân Phú
Sáng: 29 / 5 /
Từ Khắc
2012
Hoàn;
12
La Vĩnh
Chiều: 29 / 5 / Vũ Trọng Tú;
Vũ Ngọc
2012
Chiều
13
Đồng Gốc
Sáng: 30 / 5 /
Từ Khắc
2012
Hoàn;


14

Gò Trẩu

Chiều: 30 / 5 /
2012

15

Đầu Cầu

16

Đình

Sáng: 01 / 6 /
2012
Chiều: 01 / 6 /
2012

Vũ Trọng Tú;
Dơng Văn
Đồng
Từ Khắc
Hoàn;
Vũ Trọng Tú;
Trần nhật
ThăngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×