Tải bản đầy đủ

to trinh

ủy ban nhân dân
xã Yên Lãng
số: .../TTr-UBND

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Lãng , ngày .. tháng .. năm 2013

Tờ trình
V/v cấp GCNQSD đất lần đầu cho Ông Lý Thanh
xóm Khuân Muống , xã Yên Lãng
UBND xã Yên Lãng nhận đợc đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất của Ông Lý Thanh tại thửa đất số 38, tờ bản đồ địa
chính số 87, diện tích 5169 m2 đất TSN.
UBND xã Yên Lãng đã kiểm tra thực địa, xem xét tính pháp lý
thửa đất, sự phù hợp quy hoạch sử dụng đất, tình trạng tranh chấp
đất đai, ký xác nhận hồ sơ cho Ông Lý Thanh gồm có:
- Đơn đề nghị cấp GCNQSD đất;
- Bản tờng trình nguồn gốc;
- Phiếu xin ý kiến khu dân c;
- Biên bản kiểm tra đất đai của UBND xã;

- Thông báo niêm yết công khai;
- Biên bản kết thúc niêm yết công khai;
UBND xã Yên Lãng kính trình UBND huyện Đại Từ, phòng Tài
nguyên và Môi trờng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ông
Lý Thanh ./.

Nơi nhận:
- UBND huyện;
- Phòng TN&MT;
- Lu VP.

TM. UBND xã Yên lãng


cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Danh sách công khai
Các thửa đất đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận QSD đất
( Kèm theo thông báo số : .../TB-UBND, ngày ..... tháng...... năm 2013)
Diệ
ST
T
1

Họ và tên

Trần Thị
Nhung

Số

Số

n

tờ

thửa

tíc139

h
70,8

47

Thời
MĐSD

hạn

Nguồn gốc

SD
BHK

2033

Thửa đất do bà
nhung nhận
chuyển nhợng của
ông Bùi Văn Dơng
từ năm 2002. Đất sử
dụng ổn định từ
đó đến nay không
có tranh chấp, cha
đợc cấp giấy chứng
nhận QSD đất


40

25

770,
9

LUC

2033

Thửa đất có nguồn
gốc do bà Lơng
Thị Kha tự khai phá
từ năm 1975, đến
năm 1993 cho tôi
sử dụng. Đất sử
dụng ổn định liên
tục, không có biến
động về ranh giới,
đúng mục đích
và cha đợc cấp
giấy chứng nhận
quyền sử dụng
đất.

Danh sách này đợc niêm yết ở trụ sở UBND xã Yên Lãng và nhà văn
hóa xóm Nhất Trí, Chiến Thắng thời hạn 15 ngày ( kể từ
ngày......tháng ..... năm 2013 đến ngày......tháng ..... năm 2013).
Nếu sau thời gian 15 ngày thông báo niêm yết công khai UBND xã
Yên Lãng không nhận đựợc đơn khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá
nhân nào đối với việc cấp GCNQSD đất cho bà Trần Thị Nhung thì
UBND xã Yên Lãng

sẽ lập hồ sơ trình UBND huyện Đại Từ cấp giấy

chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Trần Thị Nhung theo đúng
quy định của Pháp luật. Những khiếu nại sau thời gian trên sẽ không
đợc giải quyết.
* ý kiến của ngời dân:
........................................................................................................
............................
..
..
..
..
..
..


..
..
..
..
..
..
Trởng xóm

CB. địa chính xã

ủy ban nhân dân
xã ...

Tm.ubnd xã

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
., ngày tháng

. năm .
Thông báo niên yết công khai
thửa đất Xin cấp gCNQSD đất
Tên chủ sử dụng đất ông (bà) .., sinh năm
., CMTND số: . cấp ngày tháng .. năm .. Tại
CA
Hộ khẩu thờng trú tại xóm ..., xã . huyện Đại Từ,
tỉnh Thái Nguyên.


Thửa đất niêm yết công khai:
Theo Giấy chứng nhận QSD đất số sê ri: .., số vào sổ:
, cấp ngày .. tháng năm . do UBND huyện Đại Từ cấp
là thửa: .; Tờ bản đồ ..; Diện tích .. m; Mục đích sử dụng
đất ...
Theo bản đồ địa chính là thửa:.; Tờ bản đồ số: .; Diện
tích: m; Mục đích sử dụng đất..
Hiện trạng thửa đất đang sử dụng làđất , có
ranh giới rõ dàng, sử dụng đúng mục đích, không tranh chấp đất
đai. Diện tích thực tế tăng so với Giấy chứng nhận QSD đất là do trớc
đây gia đình ông (bà)..tự kê khai, ớc lợng diện tích để
xin cấp giấy chứng nhận do vậy diện tích không chính xác. Nay ông
(bà).làm thủ tục xin cấp đổi, cấp lại GCNQSD đất
theo số liệu bản đồ địa chính, tại thửa số., tờ bản đồ số.,
diện tíchm2
đất .
Vậy UBND xã ...thông báo niêm yết công khai này để
công khai cho toàn thể nhân dân đợc biết.
Thời gian niêm yết công khai là 30 ngày kể từ ngày tháng
năm ..đến ngày . tháng .. năm 2010./.
TM.UBND
xã..

ủy ban nhân dân
xã ...

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
., ngày..tháng .

năm .


Thông báo niên yết công khai
thửa đất Xin cấp gCNQSD đất
Tên

chủ

sử

dụng

đất

ông(bà)

..,

sinh

năm., CMTND số: . cấp ngày.thángnăm...,
Tại CA ...
Hộ khẩu thờng trú:..., xã... huyện Đại Từ,
tỉnh Thái Nguyên.
Thửa đất đợc niêm yết công khai:
Theo Giấy CNQSD đất số sê ri: .., số vào sổ: ,
cấp ngày ..thángnăm..do UBND huyện Đại Từ cấp là thửa:
.; Tờ bản đồ ..; Diện tích .. ..m; Mục đích sử dụng đất
..............................
Theo bản đồ địa chính là thửa:.; Tờ bản đồ số:.; Diện
tích: m; Mục đích sử dụng đất..
Thửa

đấtnguồn

gốc:

...
.
Hiện

trạng

thửa

đất

đang

sử

dụng

vào

mục

đích

, có ranh giới rõ dàng, sử dụng đúng mục đích,
không tranh chấp đất đai. Nay ông (bà)...làm
thủ tục xin cấp đổi, cấp lại GCNQSD đất theo số liệu bản đồ địa
chính, tại thửa số., tờ bản đồ số., diện tíchm 2 đất
.
Vậy UBND xã ...thông báo niêm yết công khai này
để công khai cho toàn thể nhân dân đợc biết.
Thời gian niêm yết công khai là 30 ngày kể từ ngày..tháng.
..năm...đến ngày...tháng.năm 2010./.
TM.UBND
xã..


ủy ban nhân dân
xã ...

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
., ngày tháng

. năm 2010
Thông báo niên yết công khai
thửa đất đủ điều kiện cấp gCNQSD đất
Tên chủ sử dụng đất ông (bà) .., sinh năm
., CMTND số: . cấp ngày tháng .. năm .. Tại
CA
Hộ khẩu thờng trú tại xóm ..., xã . huyện Đại Từ,
tỉnh Thái Nguyên.
Thửa đất niêm yết công khai:
Theo Giấy chứng nhận QSD đất số sê ri: .., số vào sổ:
, cấp ngày .. tháng năm . do UBND huyện Đại Từ cấp
là thửa: .; Tờ bản đồ ..; Diện tích .. m; Mục đích sử dụng
đất ...
Theo bản đồ địa chính là thửa:.; Tờ bản đồ số: .; Diện
tích: m; Mục đích sử dụng đất..
Hiện trạng thửa đất đang sử dụng là đất
, có ranh giới rõ dàng, sử dụng đúng mục
đích, không tranh chấp đất đai. Danh giới sử dụng ổn định.
Nay gia đình ông,(bà) làm thủ tục .
QSD đất cho ông (bà)....diện tích theo thực tế là
m đất . tại thửa số., tờ bản đồ số... (BĐĐC).
Vậy UBND xã .................. thông báo niêm yết công khai này để
công khai cho toàn thể nhân dân đợc biết.
Thời gian niêm yết công khai là 30 ngày kể từ ngày tháng
năm 2010 đến ngày . tháng .. năm 2010./.


TM.UBND
x·…………………..Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×