Tải bản đầy đủ

To trinh đăng ký bổ sung KHSD đất 2018

UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ
Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

/TTr- UBND

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cát Nê, ngày 26 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH
Đăng ký bổ sung chuyển tiếp kế hoạch sử dụng đất năm 2018
Căn cứ Luật đất đai năm 2013;
Căn cứ Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt giai đoạn 2011-2020;
Căn cứ vào Đồ án quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Cát Nê đã được phê
duyệt;
Thực hiện Công văn số 1222/UBND-TNMT ngày 08/8/2017 của UBND
huyện Đại Từ về việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2018;
Sau khi tiến hành rà soát các các danh mục công trình, dự án và nhu cầu sử

dụng đất của các hộ gia đình trên địa bàn xã đã đăng ký Kế hoạch sử dụng đất cần
thực hiện năm 2018. UBND xã Cát Nê đề nghị đăng ký bổ sung chuyển tiếp vào
Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cụ thể như sau:
1. Kế hoạch sử dụng đất trồng lúa chuyển mục đích sang đất ở nông thôn phù
hợp với quy hoạch sử dụng đất là 0,015 ha.
( Có đơn đăng ký của hộ gia đình và Có sơ đồ thửa đất kèm theo )
- Địa điểm: xóm Lò Mật, xã Cát Nê.
UBND xã Cát Nê kính trình UBND huyện Đại Từ, Phòng Tài nguyên & Môi
trường xem xét bổ sung chuyển tiếp, tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất của UBND xã
Cát Nê năm 2018, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- UBND huyện (Đ/nghị);
- Phòng TN&MT(T/hợp);
- Lưu:VPUBND, ĐC.

Đỗ Thanh TâmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×