Tải bản đầy đủ

thong bao nộp tiền phạt

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ
Số:

/TB - UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hanh phúc
Cát Nê, ngày 02 tháng 03 năm 2017

Thông báo
Về việc nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Thực hiện Quyết định số 01 /QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2017 của UBND
xã Cát Nê về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với hộ gia
đình bà Nguyễn Thị Chiến – xóm La Vĩnh, xã Cát Nê.
Nay UBND xã Cát Nê thông báo tới hộ gia đình bà Nguyễn Thị Chiến biết. Thời
gian nộp tiền theo Quyết định đã hết.
UBND xã Cát Nê đề nghị hộ gia đình bà Nguyễn Thị Chiến khẩn trương mang
tiền phạt đến tại UBND xã Cát Nê để nộp phạt theo như Quyết định.
Thời gian chậm nhất đến hết ngày 10/03/2017. Nếu gia đình bà không chấp hành

nộp tiền phạt theo Quyết định. UBND xã Cát Nê sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
Vậy UBND xã Thông báo cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Chiến biết và nghiêm
túc thực hiện./.
Nơi nhận :
- Bà Nguyễn Thị Chiến xóm La Vĩnh (T/hiện) ;
- Lưu VP. UBND, ĐC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Đỗ Thanh TâmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×