Tải bản đầy đủ

Thông báo bàn giao mặt bằng nam+hải

UBND HUYỆN ĐẠI TỪ
HỘI ĐỒNG BT - GPMB

Số:

/TB-HĐBT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đại Từ, ngày

tháng

năm 2017

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG - GPMB
V/v chuyển tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB vào tài khoản tạm giữ và thu dọn
mặt bằng để thực hiện thủ tục thu hồi đất theo quy định
Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Hải.
Địa chỉ: Xóm Nương Dâu, xã Cát Nê, huyện Đại Từ.

Thực hiện Quyết định số 4641/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND
huyện Đại Từ về việc thu hồi đất của bà Nguyễn Thị Hải để thực hiện dự án:
Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 - Tổng cục công nghiệp quốc phòng tại xã
Cát Nê, huyện Đại Từ; Quyết định số 4642/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND
huyện Đại Từ về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ dự án: Trường thử
công nghệ - Nhà máy Z131 - Tổng cục công nghiệp quốc phòng tại xã Cát Nê,
huyện Đại Từ.
Trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng dự án: Trường thử công nghệ
- Nhà máy Z131 - Tổng cục công nghiệp quốc phòng tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ
hộ bà Nguyễn Thị Hải có 9 thửa đất tổng diện tích 4.035,7 m 2 đã được UBND
huyện Đại Từ thu hồi đất tại Quyết định số 4641/QĐ-UBND và phê duyệt phương
án bồi thường, hỗ trợ tại Quyết định số 4642/QĐ-UBND giá trị là: 407.548.860
đồng (Bằng chữ: Bốn trăm linh bảy triệu, năm trăm bốn tám nghìn, tám trăm sáu
mươi đồng).
Hội đồng Bồi thường - GPMB đã thông báo 2 lần mời hộ bà Nguyễn Thị Hải
nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng để thi công
dự án nhưng hộ gia đình chưa đồng ý nhận tiền bồi thường và chưa bàn giao mặt
bằng.
Hội đồng Bồi thường - GPMB dự án Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131
- Tổng cục công nghiệp quốc phòng tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ thông báo cho hộ
bà Nguyễn Thị Hải nội dung sau:
1. Số tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB của hộ bà Nguyễn Thị Hải được UBND
huyện Đại Từ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tại Quyết định số 4642/QĐUBND ngày 21/8/2017 giá trị là: 407.548.860 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm linh bảy
triệu, năm trăm bốn tám nghìn, tám trăm sáu mươi đồng). đã được chuyển vào tài
khoản tạm giữ của Hội đồng bồi thường GPMB huyện Đại Từ.


2. Yêu cầu hộ bà Nguyễn Thị Hải thu dọn toàn bộ tài sản, cây cối hoa màu
trên thửa đất đã có quyết định thu hồi và bàn giao mặt bằng cho Trung tâm phát
triển quỹ đất huyện Đại Từ thời gian xong trước ngày 05/9/2017. Nếu sau ngày
05/9/2017, hộ bà Nguyễn Thị Hải không thu dọn tài sản, cây cối hoa màu trên thửa
đất đã có quyết định thu hồi và chưa bàn giao mặt bằng, Hội đồng bồi thường
GPMB huyện sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định của Pháp luật để tổ chức
cưỡng chế thu hồi đất. Trong quá trình tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo quy
định, mọi thất thoát về tài sản, cây cối trên đất, Hộ bà Nguyễn Thị Hải hoàn toàn
chịu trách nhiệm.
3. Kể từ ngày nhận được thông báo này, nếu hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hải
có nhu cầu nhận số tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thì phải có đơn gửi
Hội đồng bồi thường GPMB huyện Đại Từ để được xem xét giải quyết theo quy
định.


Hội đồng Bồi thường - GPMB dự án Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 Tổng cục công nghiệp quốc phòng tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ thông báo để hộ bà
Nguyễn Thị Hải được biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi (thực hiện);
- Chủ tịch UBND huyện Đại Từ (báo cáo);
- Đ/c Lê Thanh Sơn - PCT UBND huyện;
- Chủ tịch UBND xã Cát Nê;
- Các cơ quan: Phòng Tài nguyên và Môi trường,
Trung tâm PTQĐ,
- Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Yên Bình;
- Lưu: VT-HĐBT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Lê Thanh Sơn

UBND HUYỆN ĐẠI TỪ
HỘI ĐỒNG BT - GPMB

Số:

/TB-HĐBT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đại Từ, ngày

tháng

năm 2017


THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG - GPMB
V/v chuyển tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB vào tài khoản tạm giữ và thu dọn
mặt bằng để thực hiện thủ tục thu hồi đất theo quy định
Kính gửi: Ông Nguyễn Văn Nam bà Bùi Thị Hạnh.
Địa chỉ: Xóm Đồng Mương, xã Cát Nê, huyện Đại Từ.
Thực hiện Quyết định số 3120/QĐ-UBND ngày 20/7/2017; Quyết định số
4647/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của UBND huyện Đại Từ về việc điều chỉnh
Quyết định số 3120/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND huyện Đại Từ; Quyết
định số 3121/QĐ-UBND ngày 20/7/2017; Quyết định số 4648/QĐ-UBND ngày
22/8/2017 của UBND huyện Đại Từ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương
án bồi thường, hỗ trợ dự án: Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 - Tổng cục
công nghiệp quốc phòng tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ (ông Nguyễn Văn Nam).
Trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng dự án: Trường thử công nghệ
- Nhà máy Z131 - Tổng cục công nghiệp quốc phòng tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ
hộ Ông Nguyễn Văn Nam bà Bùi Thị Hạnh có thửa đất số 96, tờ bản đồ số 01, diện
tích thu hồi 1086 m2 loại đất CLN+RSX và thửa đất số 95, tờ bản đồ số 01, diện
tích thu hồi 277,5 m2 loại đất CLN, đã được UBND huyện Đại Từ thu hồi đất tại
Quyết định số 3120/QĐ-UBND; Quyết định số 4647/QĐ-UBND, và phê duyệt
phương án bồi thường, hỗ trợ tại Quyết định số 3121/QĐ-UBND; Quyết định số
4648/QĐ-UBND giá trị là: 151.184.350 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi mốt
triệu, một trăm tám mươi tư nghìn, ba trăm năm mươi đồng).
Hội đồng Bồi thường - GPMB đã thông báo 3 lần mời hộ Ông Nguyễn Văn
Nam bà Bùi Thị Hạnh nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn
giao mặt bằng để thi công dự án nhưng hộ Ông Nguyễn Văn Nam bà Bùi Thị Hạnh
chưa đồng ý nhận tiền bồi thường và chưa bàn giao mặt bằng.
Hội đồng Bồi thường - GPMB dự án Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131
- Tổng cục công nghiệp quốc phòng tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ thông báo cho hộ
Ông Nguyễn Văn Nam bà Bùi Thị Hạnh nội dung sau:
1. Số tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB của hộ Ông Nguyễn Văn Nam bà Bùi
Thị Hạnh được UBND huyện Đại Từ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tại
Quyết định số 3121/QĐ-UBND; Quyết định số 4648/QĐ-UBND giá trị là:
151.184.350 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi mốt triệu, một trăm tám mươi
tư nghìn, ba trăm năm mươi đồng). đã được chuyển vào tài khoản tạm giữ của Hội
đồng bồi thường GPMB huyện Đại Từ.


2. Yêu cầu hộ Ông Nguyễn Văn Nam bà Bùi Thị Hạnh thu dọn toàn bộ tài
sản, cây cối hoa màu trên thửa đất đã có quyết định thu hồi và bàn giao mặt bằng
cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đại Từ thời gian xong trước ngày
05/9/2017. Nếu sau ngày 05/9/2017, hộ Ông Nguyễn Văn Nam bà Bùi Thị Hạnh
không thu dọn tài sản, cây cối hoa màu trên thửa đất đã có quyết định thu hồi và
chưa bàn giao mặt bằng, Hội đồng bồi thường GPMB huyện sẽ tiến hành các thủ
tục theo quy định của Pháp luật để tổ chức cưỡng chế thu hồi đất. Trong quá trình
tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo quy định, mọi thất thoát về tài sản, cây cối trên
đất, hộ Ông Nguyễn Văn Nam bà Bùi Thị Hạnh hoàn toàn chịu trách nhiệm.
3. Kể từ ngày nhận được thông báo này, nếu gia đình hộ Ông Nguyễn Văn
Nam bà Bùi Thị Hạnh có nhu cầu nhận số tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt
bằng thì phải có đơn gửi Hội đồng bồi thường GPMB huyện Đại Từ để được xem
xét giải quyết theo quy định.
Hội đồng Bồi thường - GPMB dự án Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 Tổng cục công nghiệp quốc phòng tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ thông báo để hộ
Ông Nguyễn Văn Nam bà Bùi Thị Hạnh được biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi (thực hiện);
- Chủ tịch UBND huyện Đại Từ (báo cáo);
- Đ/c Lê Thanh Sơn - PCT UBND huyện;
- Chủ tịch UBND xã Cát Nê;
- Các cơ quan: Phòng Tài nguyên và Môi trường,
Trung tâm PTQĐ,
- Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Yên Bình;
- Lưu: VT-HĐBT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Lê Thanh Sơn


UBND HUYỆN ĐẠI TỪ
HỘI ĐỒNG BT - GPMB

Số:

/TB-HĐBT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đại Từ, ngày

tháng

năm 2017

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG - GPMB
V/v chuyển tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB vào tài khoản tạm giữ và thu dọn
mặt bằng để thực hiện thủ tục thu hồi đất theo quy định
Kính gửi: Ông Lại Văn Doanh và bà Nguyễn Thị Hiền.
Địa chỉ: Xóm Đình, xã Cát Nê, huyện Đại Từ.
Thực hiện Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của UBND huyện
Đại Từ về việc thu hồi đất của 35 hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án: Trường
thử công nghệ - Nhà máy Z131 - Tổng cục công nghiệp quốc phòng tại xã Cát Nê,
huyện Đại Từ; Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của UBND huyện
Đại Từ về việc phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án:
Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 - Tổng cục công nghiệp quốc phòng tại xã
Cát Nê, huyện Đại Từ.
Trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng dự án: Trường thử công nghệ
- Nhà máy Z131 - Tổng cục công nghiệp quốc phòng tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ
hộ ông Lại Văn Doanh và bà Nguyễn Thị Hiền có thửa đất số 564, tờ bản đồ số 02,
diện tích thu hồi 5.169,4m2, loại đất RSX đã được UBND huyện Đại Từ thu hồi đất
tại Quyết định số 381/QĐ-UBND và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tại
Quyết định số 382/QĐ-UBND giá trị là: 313.403.200 đồng (Bằng chữ: Ba trăm
mười ba triệu, bốn trăm linh ba nghìn, hai trăm đồng chẵn).
Hội đồng Bồi thường - GPMB đã thông báo 3 lần mời hộ ông Lại Văn
Doanh và bà Nguyễn Thị Hiền nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và
bàn giao mặt bằng để thi công dự án nhưng hộ gia đình chưa đồng ý nhận tiền bồi
thường và chưa bàn giao mặt bằng.
Hội đồng Bồi thường - GPMB dự án Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131
- Tổng cục công nghiệp quốc phòng tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ thông báo cho hộ
ông Lại Văn Doanh và bà Nguyễn Thị Hiền nội dung sau:
1. Số tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB của hộ ông Lại Văn Doanh và bà
Nguyễn Thị Hiền đã được UBND huyện Đại Từ phê duyệt phương án bồi thường,
hỗ trợ tại Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 giá trị là: 313.403.200
đồng (Bằng chữ: Ba trăm mười ba triệu, bốn trăm linh ba nghìn, hai trăm đồng


chẵn) đã được chuyển vào tài khoản tạm giữ của Hội đồng bồi thường GPMB
huyện Đại Từ.
2. Yêu cầu hộ ông Lại Văn Doanh và bà Nguyễn Thị Hiền thu dọn toàn bộ
tài sản, cây cối hoa màu trên thửa đất đã có quyết định thu hồi và bàn giao mặt
bằng cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đại Từ thời gian xong trước ngày
11/8/2017. Nếu sau ngày 11/8/2017, hộ ông Lại Văn Doanh và bà Nguyễn Thị
Hiền không thu dọn tài sản, cây cối hoa màu trên thửa đất đã có quyết định thu hồi
và chưa bàn giao mặt bằng, Hội đồng bồi thường GPMB huyện sẽ tiến hành các
thủ tục theo quy định của Pháp luật để tổ chức cưỡng chế thu hồi đất. Trong quá
trình tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo quy định, mọi thất thoát về tài sản, cây cối
trên đất,hộ ông Lại Văn Doanh và bà Nguyễn Thị Hiền hoàn toàn chịu trách
nhiệm.
3. Kể từ ngày nhận được thông báo này, nếu gia đình hộ ông Lại Văn Doanh
và bà Nguyễn Thị Hiền có nhu cầu nhận số tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt
bằng thì phải có đơn gửi Hội đồng bồi thường GPMB huyện Đại Từ để được xem
xét giải quyết theo quy định.
Hội đồng Bồi thường - GPMB dự án Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 Tổng cục công nghiệp quốc phòng tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ thông báo để hộ
ông Lại Văn Doanh và bà Nguyễn Thị Hiền được biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi (thực hiện);
- Chủ tịch UBND huyện Đại Từ (báo cáo);
- Đ/c Lê Thanh Sơn - PCT UBND huyện;
- Chủ tịch UBND xã Cát Nê;
- Các cơ quan: Phòng Tài nguyên và Môi trường,
Trung tâm PTQĐ,
- Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Yên Bình;
- Lưu: VT-HĐBT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Lê Thanh Sơn


UBND HUYỆN ĐẠI TỪ
HỘI ĐỒNG BT - GPMB

Số:

/TB-HĐBT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đại Từ, ngày

tháng

năm 2017

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG - GPMB
V/v chuyển tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB vào tài khoản tạm giữ và thu dọn
mặt bằng để thực hiện thủ tục thu hồi đất theo quy định
Kính gửi: Ông Đỗ Đức Hiệu và bà Dương Thị Loan.
Địa chỉ: Xóm Đình, xã Cát Nê, huyện Đại Từ.
Thực hiện Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 10/3/2016; Quyết định số
1804/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 của UBND huyện Đại Từ về việc thu hồi đất của
35 hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án: Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131
- Tổng cục công nghiệp quốc phòng tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ; Quyết định số
382/QĐ-UBND ngày 10/3/2016; Quyết định số 1805/QĐ-UBND ngày 24/4/2017
của UBND huyện Đại Từ về việc phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ
GPMB dự án: Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 - Tổng cục công nghiệp
quốc phòng tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ.
Trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng dự án: Trường thử công nghệ
- Nhà máy Z131 - Tổng cục công nghiệp quốc phòng tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ
hộ ông Đỗ Đức Hiệu và bà Dương Thị Loan có thửa đất số 574, tờ bản đồ số 02,
diện tích thu hồi 6.265,5m 2, loại đất RSX+CLN; thửa đất số 726, tờ bản đồ số 02,
diện tích thu hồi 635,1m2 , loại đất RSX đã được UBND huyện Đại Từ thu hồi đất
tại Quyết định số 381/QĐ-UBND, Quyết định số 1804/QĐ-UBND và phê duyệt
phương án bồi thường, hỗ trợ tại Quyết định số 382/QĐ-UBND, Quyết định số
1805/QĐ-UBND giá trị là: 395.430.200 đồng (Bằng chữ: Ba trăm chín mươi lăm
triệu, bốn trăm ba mươi nghìn, hai trăm đồng chẵn).
Hội đồng Bồi thường - GPMB đã thông báo 3 lần mời hộ ông Đỗ Đức Hiệu
và bà Dương Thị Loan nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn
giao mặt bằng để thi công dự án nhưng hộ gia đình chưa đồng ý nhận tiền bồi
thường và chưa bàn giao mặt bằng.
Hội đồng Bồi thường - GPMB dự án Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131
- Tổng cục công nghiệp quốc phòng tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ thông báo cho hộ
ông Đỗ Đức Hiệu và bà Dương Thị Loan nội dung sau:


1. Số tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB của hộ ông Đỗ Đức Hiệu và bà Dương
Thị Loan được UBND huyện Đại Từ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tại
Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 10/3/2016, Quyết định số 1805/QĐ-UBND
ngày 24/4/2017 giá trị là: 395.430.200 đồng (Bằng chữ: Ba trăm chín mươi lăm
triệu, bốn trăm ba mươi nghìn, hai trăm đồng chẵn) đã được chuyển vào tài khoản
tạm giữ của Hội đồng bồi thường GPMB huyện Đại Từ.
2. Yêu cầu hộ ông Đỗ Đức Hiệu và bà Dương Thị Loan thu dọn toàn bộ tài
sản, cây cối hoa màu trên thửa đất đã có quyết định thu hồi và bàn giao mặt bằng
cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đại Từ thời gian xong trước ngày
11/8/2017. Nếu sau ngày 11/8/2017, hộ ông Đỗ Đức Hiệu và bà Dương Thị Loan
không thu dọn tài sản, cây cối hoa màu trên thửa đất đã có quyết định thu hồi và
chưa bàn giao mặt bằng, Hội đồng bồi thường GPMB huyện sẽ tiến hành các thủ
tục theo quy định của Pháp luật để tổ chức cưỡng chế thu hồi đất. Trong quá trình
tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo quy định, mọi thất thoát về tài sản, cây cối trên
đất, hộ ông Đỗ Đức Hiệu và bà Dương Thị Loan hoàn toàn chịu trách nhiệm.
3. Kể từ ngày nhận được thông báo này, nếu gia đình hộ ông Đỗ Đức Hiệu
và bà Dương Thị Loan có nhu cầu nhận số tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt
bằng thì phải có đơn gửi Hội đồng bồi thường GPMB huyện Đại Từ để được xem
xét giải quyết theo quy định.
Hội đồng Bồi thường - GPMB dự án Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 Tổng cục công nghiệp quốc phòng tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ thông báo để hộ
ông Đỗ Đức Hiệu và bà Dương Thị Loan được biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi (thực hiện);
- Chủ tịch UBND huyện Đại Từ (báo cáo);
- Đ/c Lê Thanh Sơn - PCT UBND huyện;
- Chủ tịch UBND xã Cát Nê;
- Các cơ quan: Phòng Tài nguyên và Môi trường,
Trung tâm PTQĐ,
- Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Yên Bình;
- Lưu: VT-HĐBT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Lê Thanh Sơn


UBND HUYỆN ĐẠI TỪ
HỘI ĐỒNG BT - GPMB

Số:

/TB-HĐBT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đại Từ, ngày

tháng

năm 2017

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG - GPMB
V/v chuyển tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB vào tài khoản tạm giữ và thu dọn
mặt bằng để thực hiện thủ tục thu hồi đất theo quy định
Kính gửi: Ông Nguyễn Văn Tuyên và bà Nguyễn Thị Hương.
Địa chỉ: Xóm Lò Mật, xã Cát Nê, huyện Đại Từ.
Thực hiện Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của UBND huyện
Đại Từ về việc thu hồi đất của 35 hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án: Trường
thử công nghệ - Nhà máy Z131 - Tổng cục công nghiệp quốc phòng tại xã Cát Nê,
huyện Đại Từ (đợt 2); Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của UBND
huyện Đại Từ về việc phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự
án: Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 - Tổng cục công nghiệp quốc phòng tại
xã Cát Nê, huyện Đại Từ (đợt 2 - 35 hộ).
Trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng dự án: Trường thử công nghệ
- Nhà máy Z131 - Tổng cục công nghiệp quốc phòng tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ
hộ ông Nguyễn Văn Tuyên và bà Nguyễn Thị Hương có thửa đất số 606, tờ bản đồ
số 02, diện tích thu hồi 4.982,0m2, loại đất RSX đã được UBND huyện Đại Từ thu
hồi đất tại Quyết định số 381/QĐ-UBND và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ
trợ tại Quyết định số 382/QĐ-UBND giá trị là: 319.133.000 đồng (Bằng chữ: Ba
trăm mười chín triệu, một trăm ba mươi ba nghìn đồng chẵn).
Đến nay, Hội đồng Bồi thường - GPMB đã thông báo 3 lần mời hộ ông
Nguyễn Văn Tuyên và bà Nguyễn Thị Hương nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải
phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng để thi công dự án nhưng hộ gia đình chưa
đồng ý nhận tiền bồi thường và chưa bàn giao mặt bằng.
Hội đồng Bồi thường - GPMB dự án Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131
- Tổng cục công nghiệp quốc phòng tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ thông báo cho hộ
ông Nguyễn Văn Tuyên và bà Nguyễn Thị Hương nội dung sau:
1. Số tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB của hộ ông Nguyễn Văn Tuyên và bà
Nguyễn Thị Hương được UBND huyện Đại Từ phê duyệt phương án bồi
thường, hỗ trợ tại Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 giá trị là:


319.133.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm mười chín triệu, một trăm ba mươi ba
nghìn đồng chẵn) đã được chuyển vào tài khoản tạm giữ của Hội đồng bồi
thường GPMB huyện Đại Từ.
2. Yêu cầu hộ ông Nguyễn Văn Tuyên và bà Nguyễn Thị Hương thu dọn
toàn bộ cây cối hoa màu trên thửa đất đã có quyết định thu hồi và bàn giao mặt
bằng cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đại Từ thời gian xong trước ngày
11/8/2017. Nếu sau ngày 11/8/2017, hộ ông Nguyễn Văn Tuyên và bà Nguyễn Thị
Hương không thu dọn cây cối hoa màu trên thửa đất đã có quyết định thu hồi và
chưa bàn giao mặt bằng, Hội đồng bồi thường GPMB huyện sẽ tiến hành các thủ
tục theo quy định của Pháp luật để tổ chức cưỡng chế thu hồi đất. Trong quá trình
tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo quy định, mọi thất thoát về tài sản, cây cối trên
đất, hộ ông Nguyễn Văn Tuyên và bà Nguyễn Thị Hương hoàn toàn chịu trách
nhiệm.
3. Kể từ ngày nhận được thông báo này, nếu hộ gia đình ông Nguyễn Văn
Tuyên và bà Nguyễn Thị Hương có nhu cầu nhận số tiền bồi thường, hỗ trợ giải
phóng mặt bằng thì phải có đơn gửi Hội đồng bồi thường GPMB huyện Đại Từ để
được xem xét giải quyết theo quy định.
Hội đồng Bồi thường - GPMB dự án Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 Tổng cục công nghiệp quốc phòng tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ thông báo để hộ
ông Nguyễn Văn Tuyên và bà Nguyễn Thị Hương được biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi (thực hiện);
- Chủ tịch UBND huyện Đại Từ (báo cáo);
- Đ/c Lê Thanh Sơn - PCT UBND huyện;
- Chủ tịch UBND xã Cát Nê;
- Các cơ quan: Phòng Tài nguyên và Môi trường,
Trung tâm PTQĐ,
- Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Yên Bình;
- Lưu: VT-HĐBT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Lê Thanh Sơn


UBND HUYỆN ĐẠI TỪ
HỘI ĐỒNG BT - GPMB

Số:

/TB-HĐBT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đại Từ, ngày

tháng

năm 2017

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG - GPMB
V/v chuyển tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB vào tài khoản tạm giữ và thu dọn
mặt bằng để thực hiện thủ tục thu hồi đất theo quy định
Kính gửi: Ông Nguyễn Minh Chiến và bà Nguyễn Thị Kim Cảnh.
Địa chỉ: Xóm Lò Mật, xã Cát Nê, huyện Đại Từ.
Thực hiện Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của UBND
huyện Đại Từ về việc thu hồi đất của 22 hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án:
Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 - Tổng cục công nghiệp quốc phòng tại xã
Cát Nê, huyện Đại Từ (đợt 1); Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của
UBND huyện Đại Từ về việc phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ
GPMB dự án: Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 - Tổng cục công nghiệp
quốc phòng tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ (đợt 1- 25 hộ).
Trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng dự án: Trường thử công nghệ
- Nhà máy Z131 - Tổng cục công nghiệp quốc phòng tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ
hộ ông Nguyễn Minh Chiến và bà Nguyễn Thị Kim Cảnh có thửa đất số 193, tờ
bản đồ số 01, diện tích thu hồi 1.625,5m 2, loại đất RSX đã được UBND huyện Đại
Từ thu hồi đất tại Quyết định số 185/QĐ-UBND và phê duyệt phương án bồi
thường, hỗ trợ tại Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 giá trị là:
94.945.500 đồng (Bằng chữ: Chín mươi tư triệu, chín trăm bốn mươi lăm nghìn,
năm trăm đồng chẵn).
Đến nay, Hội đồng Bồi thường - GPMB đã thông báo 4 lần mời hộ ông
Nguyễn Minh Chiến và bà Nguyễn Thị Kim Cảnh nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải
phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng để thi công dự án nhưng hộ gia đình chưa
đồng ý nhận tiền bồi thường và chưa bàn giao mặt bằng.
Hội đồng Bồi thường - GPMB dự án Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131
- Tổng cục công nghiệp quốc phòng tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ thông báo cho hộ
ông Nguyễn Minh Chiến và bà Nguyễn Thị Kim Cảnh nội dung sau:
1. Số tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB của hộ ông Nguyễn Minh Chiến và bà
Nguyễn Thị Kim Cảnh được UBND huyện Đại Từ phê duyệt phương án bồi


thường, hỗ trợ tại Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 giá trị là
94.945.500 đồng (Bằng chữ: Chín mươi tư triệu, chín trăm bốn mươi lăm nghìn,
năm trăm đồng chẵn) đã được chuyển vào tài khoản tạm giữ của Hội đồng bồi
thường GPMB huyện Đại Từ.
2. Yêu cầu hộ ông Nguyễn Minh Chiến và bà Nguyễn Thị Kim Cảnh thu
dọn toàn bộ cây cối hoa màu trên thửa đất đã có quyết định thu hồi và bàn giao
mặt bằng cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đại Từ thời gian xong trước
ngày 11/8/2017. Nếu sau ngày 11/8/2017, hộ ông Nguyễn Minh Chiến và bà
Nguyễn Thị Kim Cảnh không thu dọn cây cối hoa màu trên thửa đất đã có quyết
định thu hồi và chưa bàn giao mặt bằng, Hội đồng bồi thường GPMB huyện sẽ
tiến hành các thủ tục theo quy định của Pháp luật để tổ chức cưỡng chế thu hồi
đất. Trong quá trình tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo quy định, mọi thất thoát
về tài sản, cây cối trên đất, hộ ông Nguyễn Minh Chiến và bà Nguyễn Thị Kim
Cảnh hoàn toàn chịu trách nhiệm.
3. Kể từ ngày nhận được thông báo này, nếu hộ gia đình ông Nguyễn Minh
Chiến và bà Nguyễn Thị Kim Cảnh có nhu cầu nhận số tiền bồi thường, hỗ trợ giải
phóng mặt bằng thì phải có đơn gửi Hội đồng bồi thường GPMB huyện Đại Từ để
được xem xét giải quyết theo quy định.
Hội đồng Bồi thường - GPMB dự án Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 Tổng cục công nghiệp quốc phòng tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ thông báo để hộ
ông Nguyễn Minh Chiến và bà Nguyễn Thị Kim Cảnh được biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi (thực hiện);
- Chủ tịch UBND huyện Đại Từ (báo cáo);
- Đ/c Lê Thanh Sơn - PCT UBND huyện;
- Chủ tịch UBND xã Cát Nê;
- Các cơ quan: Phòng Tài nguyên và Môi trường,
Trung tâm PTQĐ,
- Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Yên Bình;
- Lưu: VT-HĐBT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Lê Thanh Sơn


UBND HUYỆN ĐẠI TỪ
HỘI ĐỒNG BT - GPMB

Số:

/TB-HĐBT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đại Từ, ngày

tháng

năm 2017

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG - GPMB
V/v chuyển tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB vào tài khoản tạm giữ và thu dọn
mặt bằng để thực hiện thủ tục thu hồi đất theo quy định
Kính gửi:
- Bà Hà Thị Dung.
Địa chỉ: Xóm Lò Mật, xã Cát Nê, huyện Đại Từ.
- Ông Lê Văn Yên.
Địa chỉ: Xóm Bãi Hu, xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên.
Thực hiện Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 của UBND
huyện Đại Từ về việc thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án:
Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 - Tổng cục công nghiệp quốc phòng tại xã
Cát Nê; Quyết định số 2192/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 về việc phê duyệt phương
án bồi thường, hỗ trợ dự án: Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 - Tổng cục
công nghiệp quốc phòng tại xã Cát Nê.
Trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Trường thử công nghệ
- Nhà máy Z131 - Tổng cục công nghiệp quốc phòng tại xã Cát Nê, có 05 thửa đất
gồm: thửa đất số 19, tờ bản đồ số 01, diện tích thu hồi 184,5m 2, loại đất LUK; thửa
đất số 20, tờ bản đồ số 01, diện tích thu hồi 134,3m 2, loại đất LUK; thửa đất số 18,
tờ bản đồ số 01, diện tích thu hồi 48,7m 2, loại đất LUK; thửa đất số 21, tờ bản đồ
số 01, diện tích thu hồi 218,8m 2, loại đất LUK và thửa đất số 22, tờ bản đồ số 01,
diện tích thu hồi 8,3m2, loại đất LUK đang tranh chấp giữa 02 hộ dân: Hộ bà Hà
Thị Dung, Xóm Lò Mật, xã Cát Nê, huyện Đại Từ; hộ ông Lê Văn Yên, Xóm Bãi
Hu, xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên.
Sau khi tuyên truyền vận động hộ ông Lê Văn Yên đã đồng ý bàn giao mặt
bằng 05 thửa đất trên cho Trung tâm phát triển quỹ đất để thi công dự án. Hộ bà Hà
Thị Dung không đồng ý bàn giao mặt bằng để thi công dự án trong khi chờ kết quả
giải quyết chanh chấp của cơ quan Nhà nước.
Hội đồng Bồi thường - GPMB dự án Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131
- Tổng cục công nghiệp quốc phòng tại xã Cát Nê thông báo cho hộ bà Hà Thị
Dung và hộ ông Lê Văn Yên nội dung sau:


1. Số tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB phê duyệt chung tên 02 hộ đang chanh
trấp tại Quyết định số 2192/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 của UBND huyện Đại Từ
giá trị là 144.086.400 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi bốn triệu, không trăm
tám mươi sáu nghìn, bốn trăm đồng chẵn) đã được chuyển vào tài khoản tạm giữ
của Hội đồng bồi thường GPMB huyện Đại Từ.
2. Yêu cầu gia đình Bà Hà Thị Dung chấp hành quyết định thu hồi đất và bàn
giao mặt bằng cho dự án thời gian xong trước ngày 11/8/2017. Nếu sau ngày
11/8/2017, gia đình bà Hà Thị Dung chưa bàn giao mặt bằng cho Trung tâm phát
triển quỹ đất huyện Đại Từ, Hội đồng bồi thường GPMB huyện sẽ tiến hành các
thủ tục theo quy định của Pháp luật để tổ chức cưỡng chế thu hồi đất.
Hội đồng Bồi thường - GPMB dự án Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 Tổng cục công nghiệp quốc phòng tại xã Cát Nê thông báo để hộ bà Hà Thị Dung
và hộ ông Lê Văn Yên được biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi (thực hiện);
- Chủ tịch UBND huyện Đại Từ (báo cáo);
- Đ/c Lê Thanh Sơn - PCT UBND huyện;
- Chủ tịch UBND xã Cát Nê;
- Các cơ quan: Phòng Tài nguyên và Môi trường,
Trung tâm PTQĐ,
- Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Yên Bình;
- Lưu: VT-HĐBT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Lê Thanh Sơn


UBND HUYỆN ĐẠI TỪ
HỘI ĐỒNG BT - GPMB

Số:

/TB-HĐBT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đại Từ, ngày

tháng

năm 2017

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG - GPMB
V/v chuyển tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB vào tài khoản tạm giữ và thu dọn
mặt bằng để thực hiện thủ tục thu hồi đất theo quy định
Kính gửi:
- Ông Nguyễn Minh Vương
Địa chỉ: Xóm Đình xã Cát Nê, huyện Đại Từ.
- Ông Lâm Hồng Thái.
Địa chỉ: Xóm Làng Cả, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ.
Thực hiện Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 của UBND
huyện Đại Từ về việc thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án:
Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 - Tổng cục công nghiệp quốc phòng tại xã
Cát Nê; Quyết định số 2192/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 về việc phê duyệt phương
án bồi thường, hỗ trợ dự án: Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 - Tổng cục
công nghiệp quốc phòng tại xã Cát Nê.
Trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Trường thử công nghệ
- Nhà máy Z131 - Tổng cục công nghiệp quốc phòng tại xã Cát Nê, có 01 thửa đất
số 708 tờ bản đồ thu hồi đất số 02, diện tích thu hồi 1.387,5m 2, loại đất CLN đang
tranh chấp giữa 02 hộ dân: Hộ ông Nguyễn Minh Vương, Xóm Đình, xã Cát Nê,
huyện Đại Từ; hộ ông Lâm Hồng Thái, Xóm Làng Cả, xã Cát Nê, huyện Đại Từ.
Sau khi tuyên truyền vận động hộ ông Lâm Hồng Thái đã đồng ý bàn giao
mặt bằng thửa đất trên cho Trung tâm phát triển quỹ đất để thi công dự án. Hộ ông
Nguyễn Minh Vương không đồng ý bàn giao mặt bằng để thi công dự án trong khi
chờ kết quả giải quyết chanh chấp của cơ quan Nhà nước.
Hội đồng Bồi thường - GPMB dự án Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131
- Tổng cục công nghiệp quốc phòng tại xã Cát Nê thông báo cho hộ ông Nguyễn
Minh Vương và hộ ông ông Lâm Hồng Thái nội dung sau:
1. Số tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB phê duyệt chung tên 02 hộ đang chanh
trấp tại Quyết định số 2192/QĐ-UBND ngày 17/05/2017 của UBND huyện Đại Từ
giá trị là 287.709.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi bẩy triệu, bẩy trăm linh


chín nghìn đồng chẵn) đã được chuyển vào tài khoản tạm giữ của Hội đồng bồi
thường GPMB huyện Đại Từ.
2. Yêu cầu gia đình ông Nguyễn Minh Vương và ông Lâm Hồng Thái thu
dọn toàn bộ cây cối hoa màu trên thửa đất đã có quyết định thu hồi và bàn giao mặt
bằng cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đại Từ thời gian xong trước ngày
11/8/2017. Nếu sau ngày 11/8/2017, gia đình ông Nguyễn Minh Vương và ông
Lâm Hồng Thái không thu dọn cây cối trồng trên thửa đất đã có quyết định thu hồi
và chưa bàn giao mặt bằng Trung tâm phát triển quỹ đất, Hội đồng bồi thường
GPMB huyện sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định của Pháp luật để tổ chức
cưỡng chế thu hồi đất. Trong quá trình tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo quy
định, mọi thất thoát về tài sản, cây cối trên đất, Hộ ông Nguyễn Minh Vương và
Hộ ông Lâm Hồng Thái hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Hội đồng Bồi thường - GPMB dự án Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 Tổng cục công nghiệp quốc phòng tại xã Cát Nê thông báo để hộ ông Nguyễn Minh
Vương và Hộ ông Lâm Hồng Thái được biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi (thực hiện);
- Chủ tịch UBND huyện Đại Từ (báo cáo);
- Đ/c Lê Thanh Sơn - PCT UBND huyện;
- Chủ tịch UBND xã Cát Nê;
- Các cơ quan: Phòng Tài nguyên và Môi trường,
Trung tâm PTQĐ,
- Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Yên Bình;
- Lưu: VT-HĐBT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Lê Thanh SơnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×