Tải bản đầy đủ

QT VP 02 tiep nhan va tra ket qua

UBND THỊ TRẤN
........

QUY TRÌNH
Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ giải
quyết thủ tục hành chính

Mã hiệu: QT.VP.02
Lần ban hành: 01
Ngày ban hành: 30/11/2017

MỤC LỤC
SỬA ĐỔI TÀI LIỆU
1.

MỤC ĐÍCH

2.

PHẠM VI


3.

TÀI LIỆU VIỆN DẪN

4.

ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

5.

NỘI DUNG QUY TRÌNH

6.

BIỂU MẪU

7.

HỒ SƠ LƯU

Trách nhiệm

Soạn thảo

Xem xét

Phê duyệt

Thư ký ISO

Phó Chủ tịch UBND

Chủ tịch UBND

Họ tên

Chữ ký

Chức vụUBND THỊ TRẤN
........

QUY TRÌNH
Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ giải
quyết thủ tục hành chính

Mã hiệu: QT.VP.02
Lần ban hành: 01
Ngày ban hành: 30/11/2017

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU
Yêu cầu
sửa đổi/
bổ sung

Trang / Phần
liên quan
việc sửa đổi

Mô tả nội dung sửa đổi

Lần ban
hành / Lần
sửa đổi

Ngày ban
hành

1. MỤC ĐÍCH
Quy định thống nhất trách nhiệm, trình tự tiếp nhận chuyển hồ sơ, theo dõi các
kết quả giải quyết các thủ tục hành chính thuộc Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ đảm bảo
nhanh chóng, chính xác và kịp thời.
2. PHẠM VI ÁP DỤNG
Quy trình này áp dụng đối với Bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ giải quyết thủ tục
hành chính.
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
2/5


UBND THỊ TRẤN
........

QUY TRÌNH
Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ giải
quyết thủ tục hành chính

Mã hiệu: QT.VP.02
Lần ban hành: 01
Ngày ban hành: 30/11/2017

Quyết định 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Thủ tướng Chính
phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan
hành chính nhà nước ở địa phương
4. ĐỊNH NGHĨA/TỪ VIẾT TẮT
-

TTHC: Thủ tục hành chính
BP TN&TKQ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
Điều kiện thực hiện, Thành phần hồ sơ, Số lượng hồ sơ, Thời gian xử lý, Lệ phí
theo quyết định ban hành thủ tục hành chính của UBND tỉnh Thái Nguyên.
5.7
TT
B1

Quy trình xử lý công việc
Trình tự

Trách
nhiệm

Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức/công
dân. Người tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp
Tổ
lệ thì hướng dẫn tổ chức/ công dân
chức/công
hoàn thiện
dân;
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì vào
BP
sổ theo dõi hồ sơ. Viết phiếu Giấy
biên nhận hồ sơ gửi tổ chức công TN&TKQ
dân liên 2 (đối với hồ sơ giải quyết
không trong ngày) BP TN&TKQ lưu
liên 1

Thời gian

07h30 10h30
13h3016h00

Biểu mẫu/Kết
quả

Phiếu hướng
dẫn hoàn thiện
hồ sơ
Sổ theo dõi hồ

Giấy biên
nhận hồ sơ

B2

BP TN&TKQ lập Giấy bàn giao hồ
16h30Phiếu kiểm
sơ (theo phần mềm ...) và chuyển hồ
17h00
soát
quá trình
BP
sơ tới công chức chuyên môn để thụ TN&TK,
giải quyết hồ
01 ngày
lý giải quyết

công chức (Cam kết
chuyên
môi trường: Giấy bàn giao
môn
hồ sơ
chuyển
trong ngày)
(BM?)

B3

Công chức chuyên môn được phân Công chức
công thụ lý kiểm tra hồ sơ
chuyên
môn
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ đúng thủ
tục thì lập Phiếu hướng dẫn hoàn
thiện hồ sơ chuyển BP TN&TKQ
yêu cầu tổ chức, công dân bổ sung

Theo
TTHC quy
định

Phiếu hướng
dẫn hoàn thiện
hồ sơ
(BM?)

3/5


UBND THỊ TRẤN
........

QUY TRÌNH
Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ giải
quyết thủ tục hành chính

Mã hiệu: QT.VP.02
Lần ban hành: 01
Ngày ban hành: 30/11/2017

+ Nếu hồ sơ đầy đủ đúng thủ tục thì
tiến hành thụ lý hồ sơ
Trình lãnh đạo UBND phê duyệt.
B4

Lãnh đạo UBND huyện xem xét, phê
duyệt kết quả thụ lý

Lãnh đạo
UBND

B5

Công chức chuyên môn tiếp nhận hồ Công chức
sơ từ lãnh đạo, đóng dấu, lưu hồ sơ
chuyên
và chuyển kết quả tới BP TN&TKQ
môn

Danh sách bàn
giao HS
(BM?)

B6

BP TN&TKQ nhận hồ sơ, vào sổ
Tổ chức/
theo dõi, thông báo và trả kết quả
công dân;
cho Tổ chức/ công dân
BP
Trường hợp có thu lệ phí thì thu lệ
TN&TKQ
phí theo quy định

PL09-STCL
PL10-STCL

Sau khi có
kết quả

6. BIỂU MẪU
STT Mã hiệu

Tên Biểu mẫu

1. Mẫu số 01

Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ

2. Mẫu số 02

Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả bộ phận

3. Mẫu số 03

Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

4. Mẫu số 04

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

5. PL09-STCL

Sổ theo dõi quá trình xử lý công việc

6. PL10-STCL

Sổ thống kê kết quả thủ tục hành chính

Các biểu mẫu mẫu số 01, 02, 03, 04 theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg ngày 25
tháng 03 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một
cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
Các biểu mẫu PL09-STCL, PL10-STCL theo Phụ lục 9, Phụ lục 10 của Sổ tay
chất lượng

4/5


UBND THỊ TRẤN
........

QUY TRÌNH
Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ giải
quyết thủ tục hành chính

Mã hiệu: QT.VP.02
Lần ban hành: 01
Ngày ban hành: 30/11/2017

7. HỒ SƠ LƯU
STT

Hồ sơ lưu

Trách
nhiệm lưu

1. Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ

BP
TN&TKQ

2. Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả
bộ phận

BP
TN&TKQ

3. Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

BP
TN&TKQ

4. Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết
hồ sơ

BP
TN&TKQ;
Bộ phận
chuyên môn

5. Sổ theo dõi quá trình xử lý công
việc

BP
TN&TKQ

6. Sổ thống kê kết quả thủ tục hành
chính

BP
TN&TKQ

Thời gian
lưu

Hình thức
lưu

5/5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×