Tải bản đầy đủ

QT 04 quy trinh kiem soat rui ro

QUY TRÌNH

UBND THỊ

TRẤN

Mã hiệu: QT.UBND.04

Kiểm soát rủi ro

....

Lần ban hành: 01
Ngày ban hành: 30/11/2017

MỤC LỤC
SỬA ĐỔI VĂN BẢN
1.

MỤC ĐÍCH


2.

PHẠM VI

3.

TÀI LIỆU VIỆN DẪN

4.

ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

5.

NỘI DUNG QUY TRÌNH

6.

BIỂU MẪU

7.

HỒ SƠ CẦN LƯU

Trách nhiệm

Soạn thảo

Xem xét

Phê duyệt

Thư ký ISO

Phó Chủ tịch

Chủ tịch UBND

Họ tên
Chữ kýChức vụ

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU


UBND THỊ

TRẤN
....

Yêu cầu
Trang / Phần
sửa đổi/ bổ
liên quan
sung
việc sửa đổi

QUY TRÌNH

Kiểm soát rủi ro

Mô tả nội dung sửa đổi

Mã hiệu: QT.UBND.04
Lần ban hành: 01
Ngày ban hành: 30/11/2017

Lần ban
hành / Lần
sửa đổi

Ngày ban
hành

1. MỤC ĐÍCH
Quy trình này quy định thống nhất phương pháp thực hiện xác định rủi ro nội bộ,
bên ngoài và các hành động để xử lý ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro trong các hoạt
động quản lý tại UBND; nhằm loại bỏ, giảm thiểu các nguyên nhân và sự tái xuất hiện
gây ra sự không phù hợp hoặc sản phẩm và dịch vụ không phù hợp tiềm ẩn.


QUY TRÌNH

UBND THỊ

TRẤN

Kiểm soát rủi ro

....

Mã hiệu: QT.UBND.04
Lần ban hành: 01
Ngày ban hành: 30/11/2017

2. PHẠM VI ÁP DỤNG
Quy trình này áp dụng cho việc thực hiện xác định và các hành động để xử lý ngăn
ngừa, hoặc giảm thiểu rủi ro trong hoạt động quản lý và cung cấp sản phẩm và dịch vụ
tại UBND
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục: QT.UBND.03
Điều 4.1, 4.2, 6.1 Tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Sổ tay chất lượng
4. THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT
4.1. Định nghĩa
- Hành động khắc phục: Hành động thực hiện nhằm loại bỏ các nguyên nhân gây
nên sự không phù hợp nhằm ngăn ngừa sự tái diễn.
- Hành động ngăn ngừa/giảm thiểu rủi ro: Hành động nhằm thực hiện việc loại bỏ
hoặc giảm thiểu các nguyên nhân tiềm ẩn gây nên sự không phù hợp nhằm ngăn chặn
chúng xuất hiện.
4.2. Từ viết tắt
- RR: Rủi ro
- CH: Cơ hội
- CBCC: Cán bộ, công chức

5. NỘI DUNG.
Trách
nhiệm

Công việc
thực hiện

Phê
duyệt

Mô tả /Tài liệu liên quan


QUY TRÌNH

UBND THỊ

TRẤN

Kiểm soát rủi ro

....

Căn cứ xác định
hành động ngăn
ngừa/giảm thiểu rủi
ro

CBCC
trong
UBND

Đề xuất hành động

Trưởng
Bộ phận,
Trưởng
Ban ISO

ngăn ngừa/giảm
thiểu rủi ro

Lãnh đạo
UBND

CBCC
được phân
công

Phân công tổ chức
thực hiện và báo cáo

Trưởng bộ
phận

Kiểm
tra

Thư ký
ISO/trưởng
bộ phận

Lưu hồ sơ
thực hiện

Mã hiệu: QT.UBND.04
Lần ban hành: 01
Ngày ban hành: 30/11/2017

- CBCC trong từng bộ phận thường xuyên
xác định các rủi ro và cơ hội bên trong và
bên ngoài tác động không mong muốn trong
quá trình thực hiện công việc của bản thân và
bộ phận;
- Kết quả kiểm tra, đánh giá nội bộ, bên
ngoài;
- Các thông tin phản hồi và khiếu nại của
khách hàng;
- Kết quả thống kê, phân tích số liệu;
- Kết quả xem xét của lãnh đạo,...
Trưởng các bộ phận dựa vào căn cứ trên để
đề xuất hành động xử lý rủi ro và cơ hội cần
thiết tại bộ phận mình phụ trách.
Lãnh đạo UBND xem xét các thông tin đầu
vào nêu trên để xác định các hành động ngăn
ngừa hoặc giảm thiểu rủi ro cần thiết cho
toàn hệ thống.
Nội dung đề xuất viết theo biểu mẫu
BM.UBND.04.01
Lãnh đạo UBND phê duyệt: nội dung biện
pháp, phân công, phối hợp và thời gian hoàn
thành theo biểu mẫu BM.UBND.04.01
Thư ký ISO cập nhật sổ theo dõi theo
BM.UBND.04.02
Phân công CBCC thực hiện hành động
ngăn ngừa hoặc giảm thiểu rủi ro, ghi chép
cụ thể vào biểu mẫu BM.UBND.04.01
Báo cáo kết quả thực hiện hoặc vướng
mắc phát sinh cho trưởng bộ phận
Kiểm tra việc thực hiện hành động ngăn
ngừa hoặc giảm thiểu rủi ro có đạt kết quả
không, nếu không yêu cầu lập hành động
ngăn ngừa hoặc giảm thiểu rủi ro mới và tổ
chức thực hiện lại.
Cập nhật thông tin vào sổ theo dõi hành động
ngăn ngừa hoặc giảm thiểu rủi ro theo
BM.UBND.04.02

6. BIỂU MẪU
STT
1.

Mã hiệu
BM.UBND.04.01

Tên mã hiệu
Phiếu yêu cầu hành động ngăn ngừa/ giảm thiểu rủi ro


QUY TRÌNH

UBND THỊ

TRẤN

Kiểm soát rủi ro

....

2.

BM.UBND.04.02

Mã hiệu: QT.UBND.04
Lần ban hành: 01
Ngày ban hành: 30/11/2017

Sổ theo dõi hành động ngăn ngừa/ giảm thiểu rủi ro

7. HỒ SƠ LƯU
STT

Tên hồ sơ

Nơi lưu

Thời gian lưu

1.

Phiếu yêu cầu hành động ngăn ngừa/
giảm thiểu rủi ro

Thư ký ISO và các
bộ phận

01 năm

2.

Sổ theo dõi hành động ngăn ngừa/
giảm thiểu rủi ro

Thư ký ISO và các
bộ phận

01 nămTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×