Tải bản đầy đủ

PL10 STCL

PL10-STCL
UBND THỊ TRẤN ...

Tháng ...

Tháng 6

Tháng 5

Tháng 4

Tháng 3

Tháng 2

Tháng 1

Thời
gian

Số lượng Thủ tục hành chính

Số lượng TTHC tiếp nhận
Số lượng TTHC đã giải quyết
Số lượng TTHC giải quyết đúng quy định
Số lượng TTHC giải quyết không đúng quy định
Số lượng TTHC chưa giải quyết
Số lượng TTHC tiếp nhận
Số lượng TTHC đã giải quyết
Số lượng TTHC giải quyết đúng quy định
Số lượng TTHC giải quyết không đúng quy định
Số lượng TTHC chưa giải quyết
Số lượng TTHC tiếp nhận
Số lượng TTHC đã giải quyết
Số lượng TTHC giải quyết đúng quy định
Số lượng TTHC giải quyết không đúng quy định
Số lượng TTHC chưa giải quyết
Số lượng TTHC tiếp nhận
Số lượng TTHC đã giải quyết
Số lượng TTHC giải quyết đúng quy định
Số lượng TTHC giải quyết không đúng quy định
Số lượng TTHC chưa giải quyết
Số lượng TTHC tiếp nhận
Số lượng TTHC đã giải quyết
Số lượng TTHC giải quyết đúng quy định
Số lượng TTHC giải quyết không đúng quy định
Số lượng TTHC chưa giải quyết
Số lượng TTHC tiếp nhận
Số lượng TTHC đã giải quyết
Số lượng TTHC giải quyết đúng quy định
Số lượng TTHC giải quyết không đúng quy định
Số lượng TTHC chưa giải quyết
Số lượng TTHC tiếp nhận
Số lượng TTHC đã giải quyết
Số lượng TTHC giải quyết đúng quy định
Số lượng TTHC giải quyết không đúng quy định
Số lượng TTHC chưa giải quyết
Tổng cộng

SỔ THỐNG KÊ KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
từ ngày ..... tháng ..... năm ..... đến ngày ..... tháng ..... năm .....
Lĩnh vực


Số
Tỷ lệ
lượng

Lĩnh vực
Số
Tỷ lệ
lượng

Lĩnh vực
Số
Tỷ lệ
lượng

Lĩnh vực
Số
Tỷ lệ
lượng

Lĩnh vực
Số
Tỷ lệ
lượng

Lĩnh vực
Số
Tỷ lệ
lượng

Tổng cộng
Số
Tỷ lệ
lượngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×