Tải bản đầy đủ

PL9 STCL

PL09-STCL

UBND THỊ TRẤN ...

TT
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

Mã số hồ sơ

Số Giấy chứng
nhận/văn bản/Quyết
định/…

SỔ THEO DÕI KẾT QUẢ XỬ LÝ CÔNG VIỆC
Lĩnh vực xử lý: …………………..
từ ngày ..... tháng ..... năm ..... đến ngày ..... tháng ..... năm .....

Người thẩm định

Người ký

Kết quả xử lý
Đáp ứng
Đáp ứng VBPQ
thời gian

Ghi chúTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×