Tải bản đầy đủ

Phụ lục 9 sổ THEO dõi kết QUẢ xử lý CÔNG VIỆC

Phụ lục 9

SỔ THEO DÕI KẾT QUẢ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

…Tên CQHCNN…

TT
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

Mã số hồ sơ

Lĩnh vực xử lý: …………………..
từ ngày ..... tháng ..... năm ..... đến ngày ..... tháng ..... năm .....
Số Giấy chứng
nhận/văn bản/Quyết
định/…

Người thẩm định

Người ký

Kết quả xử lý
Đáp ứng
Đáp ứng VBPQ
thời gian

Ghi chúTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×