Tải bản đầy đủ

Phụ lục 6 kế HOẠCH đo LƯỜNG sự THOẢ mãn KHÁCH HÀNG

Phụ lục 6

Mẫu
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI
(đo lường sự thỏa mãn của khách hàng)

…TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN…
…TÊN CQHCNN…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI
(đo lường sự thỏa mãn của khách hàng)
1.

Mục tiêu khảo sát:
Nhằm giúp CQHCNN có thể nhìn nhận tổng thể hoạt động của chính mình thông qua việc
nhận xét, góp ý của các đơn vị thụ hưởng những dịch vụ do cơ quan cung cấp, qua đó xác
định được những cơ hội để cải tiến hệ thống chất lượng được tốt hơn.


2.

Dịch vụ/ Công việc
-

3.

4.
STT

…..
. Phương

pháp thu thập:

 Fax

 Gửi thư:

 Điện thoại

 Khác:

Các đơn vị cần thăm dò:
TÊN ĐƠN VỊ

NGƯỜI
LIÊN HỆ

5.

Thời gian tiến hành khảo sát:

6.

Chi phí cần thiết cho cuộc khảo sát:

ĐỊA CHỈ

Ngày


LÃNH ĐẠO CQHCNN

ĐIỆN
THOẠI

tháng

năm 20…

Người đề nghị

FAXTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×