Tải bản đầy đủ

Phụ lục 4 mục TIÊU CHẤT LƯỢNG của các đơn vị

Phụ lục 4

Mẫu
MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ
…TÊN CQHCNN…
…TÊN ĐƠN VỊ…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 20…

STT

Mục tiêu chất lượng

Đo lường

Biện pháp thực hiện

Thời

gian bắt
đầu

Thời gian
hoàn
thành

Ngày
tháng
năm 20
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×