Tải bản đầy đủ

Phụ lục 1 NHẬN BIẾT QUÁ TRÌNH

Phụ lục 1

Nhận biết các quá trình hệ thống quản lý chất lượng của …
tên CQHCNN… theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
ĐẦU VÀO

QUÁ TRÌNH XỬ LÝ VĂN BẢN/ HỒ SƠ

ĐẦU RA

Đánh giá nội bộ (QT 03), họp xem xét của Lãnh đạo
Lưu trữ hồ sơ (QT 01)

Con người:

Hồ sơ, yêu cầu
đầu vào

Tài liệu của phòng ....

Tài liệu của Thanh Tra.


Tài liệu của phòng …

Tài liệu của phòng …

Tài liệu của phòng …

Cơ sở hạ tầng, môi
trường làm việc

Tài liệu của phòng …

Máy móc thiết bị: Máy
tính, mạng, phần mềm

Tài liệu của pVăn phòng

Phương pháp: Văn bản
pháp quy, quy định,
hướng dẫn

Quá trình thực hiện công việc (thẩm xét,
thẩm định hồ sơ)

Cải tiến

Phê duyệt

Xử lý vấn đề không phù
hợp (QT 04)
Hảnh động khắc phục/
phòng ngừa (QT 05/QT 06)

Phân tích dữ liệu

Phân phối quyết định/
văn bản/kết quả cho tổ
chức/công dân

Sự thỏa mãn của tổ


chức/công dânTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×