Tải bản đầy đủ

nui phao

Uỷ Ban nhân dân
Xã Cát Nê

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập- Tự do-Hạnh Phúc

Số136 /UBND - ĐCMT
Về việc đề nghị giải
quyết đơn của các hộ gia
đình cá nhân thuộc khu
đờng tránh xã Cát Nê.

Cát Nê, ngày 5 tháng 6 năm 2014

Kính gửi: - Hội đồng bồi thờng giải phóng mặt bằng huyện
Đại Từ;
- Cty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi
Pháo.
Căn cứ Quyết định số 7148/QĐ-UBND ngày 16/11/2012;
Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 03/6/2013 của UBND huyện
Đại Từ về việc thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân để sử

dụng vào mục đích xây dựng tuyến đờng tránh (Dự án Núi Pháo)
tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ;
Căn cứ vào nhu cầu đi lại của nhân dân xóm Tân lập, xã Cát
Nê;
Căn cứ vào tiến độ thi công tuyến đờng tránh xã Cát Nê của
nhà thầu.
Ngày 05/6/2014 UBND xã Cát Nê có nhận đợc 09 đơn th đề
nghị của các hộ gia đình, cá nhân có đất nằm trong phạm vị
khu đờng tránh xã Cát Nê.
(Có đơn đề nghị của các hộ gia đình kèm theo).
UBND xã đã tiến hành kiểm tra các nội dung đơn th đề nghị
cụ thể nh sau:
1- Hộ dân đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền và
Dự án Núi Pháo thu hồi nốt phần diện tích còn lại. Vì diện tích còn
lại quá nhỏ không thuận tiện cho việc canh tác và sử dụng, dẫn
đến sản xuất kém hiệu quả.
2- Hộ dân đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền và Dự
án Núi Pháo xem xét hỗ trợ hoặc thu hồi nốt các thửa đất còn lại có
địa hình phức tạp, không bằng phẳng, nằm liền kề hai bên
tuyến đờng đi qua. Vì khi thi công san gạt mặt bằng làm ảnh hởng đến hiện trạng, mục đích sử dụng của thửa đất ( có một số
thửa không thể canh tác đợc).
Ngoài các nội dung đề nghị nêu trên còn một số hộ gia đình
đang thắc mắc về khung giá đền bù cha hợp lý đối với đất thổ c
của gia đình, một số hộ cha đợc tính tiền hỗ trợ ổn định sản
xuất và chuyển đổi nghề, kiểm đếm thiếu đờng điện sinh hoạt
của gia đình.


UBND xã Cát Nê đề nghị hội đồng bồi thờng giải phóng mặt
bằng huyện Đại từ, Công ty TNHH khai thác chế biền khoáng sản
Núi Pháo về kiểm tra, xem xét, giải quyết từng trờng hợp theo quy
định cho các hộ gia đình. Để đảm bảo đúng tiến độ thi công
tuyến đờng theo kế hoạch./.
Nơi nhận:

- HĐ bồi thờngGPMB (Đ/n);
- Cty TNHH Núi Pháo (Đ/n);
- Lu VP-UBND, ĐC.

TM.uỷ ban nhân dân xã


CHủ TịCH

Hoàng Xuân Chiến
Uỷ Ban nhân dân
Xã Cát Nê

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập- Tự do-Hạnh Phúc

Số:
/UBND - ĐCMT
Về việc đề nghị giải
quyết vớng mắc của các
hộ gia đình, cá nhân
thuộc khu đờng tránh xã
Cát Nê.

Cát Nê, ngày 22 tháng 8 năm 2014

Kính gửi: - Hội đồng bồi thờng giải phóng mặt bằng huyện
Đại Từ;
- Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đại
Từ;
- Cty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi
Pháo.
Căn cứ Quyết định số 7148/QĐ-UBND ngày 16/11/2012;
Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 03/6/2013 của UBND huyện
Đại Từ về việc thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân để sử
dụng vào mục đích xây dựng tuyến đờng tránh (Dự án Núi Pháo)
tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ;
Căn cứ vào nhu cầu đi lại của nhân dân xóm Tân lập, xã Cát
Nê;
Căn cứ vào tiến độ thi công tuyến đờng tránh xã Cát Nê của
nhà thầu thi công.
Ngày 18/8/2014 UBND xã Cát Nê đã mở Hội nghị tiếp súc lắng
nghe những ý kiến thắc của các hộ gia đình, cá nhân có đất bị
ảnh hởng năm trong khu đờng tránh xóm Tân lập xã Cát Nê. Thuộc
khu tái định c kho K10-KV3.
(Có biên bản hội nghị kèm theo).
UBND xã đã tiến hành kiểm tra các nội dung vớng mắc của các
hộ gia đình đề nghị cụ thể nh sau:
1- Hộ dân đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền và
Dự án Núi Pháo thu hồi nốt phần diện tích còn lại. Vì diện tích còn


lại quá nhỏ không thuận tiện cho việc canh tác và sử dụng, dẫn
đến sản xuất kém hiệu quả.
2- Hộ dân đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền và Dự
án Núi Pháo xem xét hỗ trợ hoặc thu hồi nốt các thửa đất còn lại có
địa hình phức tạp, không bằng phẳng, nằm liền kề hai bên
tuyến đờng đi qua. Vì khi thi công san gạt mặt bằng làm ảnh hởng đến hiện trạng, mục đích sử dụng của thửa đất ( có một số
thửa không thể canh tác đợc).
Ngoài các nội dung đề nghị nêu trên còn một số hộ gia đình
đang thắc mắc về khung giá đền bù cha hợp lý đối với đất thổ c
của gia đình, một số hộ cha đợc tính tiền hỗ trợ ổn định sản
xuất, hộ nghèo và chuyển đổi nghề, kiểm đếm thiếu đờng điện
sinh hoạt của gia đình.
UBND xã Cát Nê đề nghị Hội đồng bồi thờng giải phóng mặt
bằng huyện Đại từ, Trung tâm phát triển quỹ đất, Công ty TNHH
khai thác chế biền khoáng sản Núi Pháo về kiểm tra, xem xét, giải
quyết từng trờng hợp theo quy định cho các hộ gia đình. Để đảm
bảo đúng tiến độ thi công tuyến đờng theo kế hoạch./.
Nơi nhận:

- HĐ bồi thờngGPMB (Đ/n);
- TTPT quỹ đất (Đ/n);
- Cty TNHH Núi Pháo (Đ/n);
- Lu VP-UBND, ĐC.

TM.uỷ ban nhân dân xã
CHủ TịCH

Hoàng Xuân Chiến

U BAN NHN DN
X CT Nấ
S

/UBND-C

CNG HO X HI CH NGHI VIT NAM
c lõp T do Hnh phỳc
Cỏt Nờ, ngy 9 thỏng 7 nm 2014


Kính gửi: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đại Từ.
Thực hiện công văn số 180/CV-TTPTQĐ ngày 04/7/2014 của Trung tâm PTQĐ
huyện Đại Từ về việc rà soát, thống kê các nội dung Cty khai thác chế biến khoáng
sản Núi Pháo cam kết với các đơn vị có dự án hoạt động.
UBND xã Cát Nê đã tiến hành tổng hợp các nội dung Cty KTCBKS Núi Pháo
đã cam kết cụ thể như sau:
1. Hỗ trợ xây dựng nhà ăn Trạm y tế xã Cát Nê năm 2013 Với tổng số kinh phí
hỗ trợ là: 200.000.000 đồng. (đã xây dựng song)
2. Hỗ trợ xây dựng đường bê tông nông thôn năm 2014. Với tổng kinh phí là:
151.000.000 đồng (đang triển khai thi công)
3. Chi hỗ trợ cho BCĐ bồi thường giải phóng mặt bằng xã tổng
22.000.000đồng đến nay mới hỗ trợ được 13.000.000đồng.4. Cam kêt không có văn bản về tuyến đường tránh xóm Tân Lập: xây dựng
tuyến đường bê tông hoặc đổ nhựa (qua ý kiến tiếp xúc cử tri xóm Tân Lập.
Trên đây là tổng hợp những cam kết của Cty KTCBKS Núi Pháo với UBND xã
Cát Nê. Gửi TTPTQĐ huyện Đại Từ xem xét tổng hợp báo cáo.

Nơi nhận:
- TTPTQĐ (Đ/nghị);
- Lưu VP, ĐC.

TM. UBND XÃ CÁT NÊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Xuân ChiếnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×