Tải bản đầy đủ

Mẫu số 06

UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/DSTB-

DANH SÁCH CÔNG KHAI
Kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tại xã: Cát Nê, huyện: Đại từ, tỉnh: Thái Nguyên.
(Kèm theo Thông báo niêm yết công khai ngày … tháng … năm 2017)

Số
TT

1


Tên người sử dụng
đất, chủ sở hữu tài sản
gắn liền với đất

Trần Nguyên
Nhung

Địa chỉ
thường
trú

Xóm Trung
Nhang

Tờ
bản
đồ số

20

Thửa
đất số

114

Diện
Mục
tích đất đích sử
(m2)
dụng đất

91,2

ONT

Thời
điểm
sử
dụng
đấtLâu dài

Nguồn gốc sử dụng đất

Tài sản
gắn liền
với đất

Tình
trạng
tranh
chấp

Thửa đất có nguồn gốc: Do
ông Ngô Thanh Toan và bà
Trần Thị Hằng tự khai phá
trước năm 1990 để sử dụng
vào mục đích làm đất ở chưa
được cấp GCN QSD đất đến
tháng 12 năm 1999 gia đình
ông Toan chuyển nhượng
cho ông Trần Nguyên
Nhung xóm Trung Nhang
tiếp tục sử dụng ổn định làm
đất ở từ đó đến nay. Thửa
đất chưa được cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng
đất.
Thửa đất có ranh giới rõ
rang, sử dụng ổn định,
không có tranh chấp, chưa
được cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất.

Hiện
trạng
trên đất
có nhà
xây cấp
4 và
công
trình
phụ.

Không

Danh sách này được công khai trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày … /…. /2017, đến ngày …/…./2017.Tại địa điểm: UBND xã
Cát Nê và Nhà Văn Hoá xóm Đình, xã Cát Nê.
Người không đồng ý với kết quả thẩm tra trên đây thì gửi đơn đến UBND xã, phường, thị trấn để giải quyết; sau thời gian trên
Nhà nước sẽ không xem xét giải quyết./
Xác nhận của đại diện những người sử dụng đất
Cát Nê, ngày ….. tháng ….. năm 2017

về việc đã công khai danh sách này
(Ký, ghi rõ họ, tên và địa chỉ)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
(Ký tên, đóng dấu)


UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/DSTB-

DANH SÁCH CÔNG KHAI
Kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tại xã: Cát Nê, huyện: Đại từ, tỉnh: Thái Nguyên.
(Kèm theo Biên bản kết thúc niêm yết công khai ngày … tháng … năm 2017)

Số
TT

1

Tên người sử dụng
đất, chủ sở hữu tài sản
gắn liền với đất

Trần Nguyên
Nhung

Địa chỉ
thường
trú

Xóm Trung
Nhang

Tờ
bản
đồ số

20

Thửa
đất số

114

Diện
Mục
tích đất đích sử
(m2)
dụng đất

91,2

ONT

Thời
điểm
sử
dụng
đất

Lâu dài

Tài sản
gắn liền
với đất

Tình
trạng
tranh
chấp

Thửa đất có nguồn gốc: Do
ông Ngô Thanh Toan và bà
Trần Thị Hằng tự khai phá
trước năm 1990 để sử dụng
vào mục đích làm đất ở chưa
được cấp GCN QSD đất đến
Hiện
tháng 12 năm 1999 gia đình
trạng
ông Toan chuyển nhượng
trên đất
cho ông Trần Nguyên
có nhà
Nhung xóm Trung Nhang
xây cấp
tiếp tục sử dụng ổn định làm
4 và
đất ở từ đó đến nay. Thửa
công
đất chưa được cấp giấy
trình
chứng nhận quyền sử dụng
phụ.
đất.
Thửa đất có ranh giới rõ
rang, sử dụng ổn định,
không có tranh chấp, chưa
được cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất.

Không

Nguồn gốc sử dụng đất

Danh sách này được công khai trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày … /…. /2017, đến ngày …/…./2017.Tại địa điểm: UBND xã
Cát Nê và Nhà Văn Hoá xóm Đình, xã Cát Nê.
Người không đồng ý với kết quả thẩm tra trên đây thì gửi đơn đến UBND xã, phường, thị trấn để giải quyết; sau thời gian trên
Nhà nước sẽ không xem xét giải quyết./
Xác nhận của đại diện những người sử dụng đất
Cát Nê, ngày ….. tháng ….. năm 2017

về việc đã công khai danh sách này
(Ký, ghi rõ họ, tên và địa chỉ)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
(Ký tên, đóng dấu)


UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/DSTB-

DANH SÁCH CÔNG KHAI
Kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tại xã: Cát Nê, huyện: Đại từ, tỉnh: Thái Nguyên.
(Kèm theo Phiếu ý kiến khu dân cư ngày … tháng … năm 2017)

Số
TT

Tên người sử dụng
đất, chủ sở hữu tài sản
gắn liền với đất

Địa chỉ
thường
trú

Tờ
bản
đồ số

Thửa
đất số

Diện
Mục
tích đất đích sử
(m2)
dụng đất

Thời
điểm
sử
dụng
đất

Nguồn gốc sử dụng đất

Tình
trạng
tranh
chấp

Thửa đất có nguồn gốc: Do

ông Ngô Thanh Toan và bà
Trần Thị Hằng tự khai phá
trước năm 1990 để sử dụng
vào mục đích làm đất ở chưa
được cấp GCN QSD đất đến

1

Tài sản
gắn liền
với đất

Hiện
trạng
trên đất
có nhà
xây cấp
4 và
công
trình
phụ.

tháng 12 năm 1999 gia đình
ông Toan chuyển nhượng cho
Trần Nguyên
Xóm Trung
ông Trần Nguyên Nhung xóm
20
114
91,2
ONT
Lâu dài
Không
Nhung
Nhang
Trung Nhang tiếp tục sử dụng
ổn định làm đất ở từ đó đến
nay. Thửa đất chưa được cấp
giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất.
Thửa đất có ranh giới rõ rang,
sử dụng ổn định, không có
tranh chấp, chưa được cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất.
Danh sách này được công khai trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày … /…. /2017, đến ngày …/…./2017.Tại địa điểm: UBND xã
Cát Nê và Nhà Văn Hoá xóm Đình, xã Cát Nê.
Người không đồng ý với kết quả thẩm tra trên đây thì gửi đơn đến UBND xã, phường, thị trấn để giải quyết; sau thời gian trên
Nhà nước sẽ không xem xét giải quyết./
Xác nhận của đại diện những người sử dụng đất
Cát Nê, ngày ….. tháng ….. năm 2017

về việc đã công khai danh sách này
(Ký, ghi rõ họ, tên và địa chỉ)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
(Ký tên, đóng dấu)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×