Tải bản đầy đủ

Mẫu số 05 DANH mục THU TUC HC THEO CO CHE một LV LĐTBXH

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ
TRẢ KẾT QUẢ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cát Nê, Ngày 15 tháng10 năm 2017

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ
MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG CỦA UBND XÃ CÁT NÊ
Lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường

Số
TT

Tên thủ tục hành chính

Thủ tục Đăng ký khai thác nước dưới

đất
Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai

1
2
(1)

TTHC áp
dụng tại Bộ
phận
TN&TKQ
Một
Một
cửa
liên
cửa
thông

Tổng thời
gian giải
quyết (số
ngày)(1)
10
45

Thời gian phải giải quyết hồ sơ theo quy định tại TTHC.

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi
chúTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×