Tải bản đầy đủ

Mẫu số 04c

Mẫu số 04c/ĐK
DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT

CỦA CÙNG MỘT NGƯỜI SỬ DỤNG, NGƯỜI ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ
(Kèm theo Đơn đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất của: ĐỖ TRỌNG HÙNG - xóm Thậm Thình, )

Xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
Số
thứ
tự
(1)

1

Thửa
Tờ
đất bản đồ
số
số
(2)


85

(3)

45

Địa chỉ thửa đất

Diện tích
(m2)

Mục đích sử
dụng đất

Thời hạn
sử dụng đất

Nguồn gốc sử dụng đất

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Xóm Thậm Thình

2151

CLN

2064

Do ông Lê Văn Thống và bà
Nguyễn Thị Nhung tự khai phá
trước năm 1990 sử dụng vào


mục đích trồng cây lâu năm đến
năm 2007 chuyển nhượng cho
vợ chồng tôi tiếp tục sử dụng
vào mục đích trồng trồng cây
lâu năm ổn định từ đó đến nay.
Thửa đất có ranh giới rõ rang,
sử dụng ổn định, không có
tranh chấp, chưa được cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất.


2

95

45

Xóm Thậm Thình

250,9

NTS

2064

2064
3

10

58

Xóm Thậm Thình

763,4

CLN

4

2064

5

13

58

Xóm Thậm Thình

1692,4

CLN

14

58

Xóm Thậm Thình

187,1

CLN

Ghi chú: Mẫu này sử dụng cho trường hợp người sử dụng nhiều thửa đất nông
nghiệp có nhu cầu cấp chung 01 GCN và trường hợp người được nhà nước
giao quản lý đất đăng ký nhiều thửa đất.

2064

Do ông Lê Văn Thống và bà
Nguyễn Thị Nhung tự khai phá
trước năm 1990 sử dụng vào
mục đích nuôi trồng thủy sản
đến năm 2007 chuyển nhượng
cho vợ chồng tôi tiếp tục sử
dụng vào mục đích nuôi trồng
thủy sản ổn định từ đó đến nay.
Thửa đất có ranh giới rõ rang,
sử dụng ổn định, không có
tranh chấp, chưa được cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất.
Do ông Đỗ Trọng Thành và bà
Dương Thị Nghĩa tự khai phá
trước năm 1980 sử dụng vào
mục đích trồng cây lâu năm đến
năm 2007 cho vợ chồng tôi tiếp
tục sử dụng vào mục đích trồng
cây lâu năm ổn định từ đó đến
nay. Thửa đất có ranh giới rõ
rang, sử dụng ổn định, không
có tranh chấp, chưa được cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất.

…...…..., ngày …... tháng …... năm 2018

Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×