Tải bản đầy đủ

Mẫu đơn xác nhận quan hệ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Thượng, ngày

tháng 11 năm 2016

ĐƠN XIN XÁC NHẬN
Kính gửi: UBND xã Hà Thượng
Tên tôi là: Nguyễn Văn Dũng
Ngày tháng năm sinh: 02/02/1962
Số CMND: 091670885
Ngày cấp: 01/4/2008 Nơi cấp: CA Thái Nguyên
Địa chỉ thường trú: Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Họ tên bố: Nguyễn Văn Xuất
Ngày tháng năm sinh: 1920
Số CMND: 090406980
Nơi cấp: CA Bắc Thái
Địa chỉ thường trú: Buôn sang, xã EAHDING, huyện Cưmnga – Đăklak
Tôi xin xác nhận nội dung như sau: Ông Nguyễn Văn Dũng là con ruột của
ông Nguyễn Văn Xuất.
Để thuận lợi cho việc làm thủ tục hồ sơ tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng

QSD đất. Nay đề nghị UBND xã Hà Thượng xác nhận cho tôi có mối quan hệ như
trên là đúng./.
Người làm đơn

UBND xã Hà Thượng xác nhậnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×