Tải bản đầy đủ

Mẫu đơn trực tiếp sản xuất n2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
……………………………
ĐƠN XÁC NHẬN HỘ GIA ĐÌNH CÁ NHÂN TRỰC TIẾP
SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
Họ và tên: TỐNG THỊ TOAN; NghÒ nghiÖp: Làm ruộng; Sinh ngµy: 01
th¸ng 4 n¨m 1979; GiÊy CMND: 091608720; CÊp ngµy: 09 th¸ng 11 n¨m
2013; T¹i: CA tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ liên hệ: xóm Đồng Gốc, xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ thửa đất: xóm Đồng Gốc, xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
Chúng tôi xin xác nhận như sau:
Nay tôi làm giấy xác nhận này kính mong UBND xã xác nhận cho tôi là hộ đang
trực tiếp sản xuất nông nghiệp, có thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp là đúng. Để
làm thủ tục hồ sơ chuyển quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Tôi xin chân thành cảm ơn./.
Người làm đơn

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CÁT NÊ
Hộ gia đình bà Tống Thị Toan có hộ khẩu thường trú tại xóm Đồng Gốc, xã Cát
Nê, huyện Đại Từ là hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp,có nguồn thu nhập ổn định từ

sản xuất nông nghiệp./.
Cát Nê, ngày …tháng…năm 2018
TM. UBND XÃ CÁT NÊTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×