Tải bản đầy đủ

Mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng

UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRẠNG
Về việc kiểm tra việc sử dụng đất của hộ gia đình ông Nguyễn Phương Đại –
Công dân xóm Đồng Gốc, xã Cát Nê
Hôm nay, hồi …. giờ 00 phút ngày … tháng … năm 2018, tại thực địa thửa đất
của gia đình ông Nguyễn Phương Đại xóm Đồng Gốc, xã Cát Nê, huyện Đại Từ,
tỉnh Thái Nguyên.
Chúng tôi gồm:
* Đại diện Tổ công tác: UBND xã Cát Nê
1. Ông: Vũ Ngọc Chiều
- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã
2. Ông: Vũ Trọng Tú
- Chức vụ: Công chức địa chính
3. Bà: Nguyễn Thị Hoa Hồng
- Chức vụ: Công chức địa chính
4. Ông: Nguyễn Văn Quân

- Chức vụ: Trưởng công an xã
5. Ông: Nguyễn Đức Thắng
- Chức vụ: Công chức tư pháp hộ tịch
Với sự chứng kiến của:
1. Ông: Lưu Văn Tư
- Trưởng xóm Đồng Gốc, xã Cát Nê
2. Bà: Lưu Thị Hiền
- Bí thư chi bộ xóm Đồng Gốc.
Đại diện hộ gia đình kiểm tra:
Ông(bà): Nguyễn Phương Đại
- Chủ hộ
Địa chỉ thường trú: Xóm Đồng Gốc, xã Cát Nê, huyện Đại Từ , tỉnh Thái
Nguyên.
Nội dung:
Kiểm tra việc sử dụng đất của hộ gia đình ông Nguyễn Phương Đại – công dân
xóm Đồng Gốc, xã Cát Nê. Thuộc số thửa 7,8, tờ bản đồ 28 , diện tích 226,7m2,
thuộc xóm Đồng Gốc, xã Cát Nê.
Sau khi xác minh tổ công tác xác định như sau:
Gia đình ông Nguyễn Phương Đại đổ đất trên thửa đất số 7, 8, tờ bản đồ 28,
diện tích 226,7m2, thuộc xóm Đồng Gốc, xã Cát Nê.
Theo ý kiến của ông Nguyễn Phương Đại cho biết: Gia đình đổ để cải tạo nâng
cao lên để khỏi ngập nước, khu đất của gia đình ông nằm sen kẹt trong khu vực dân
cư canh tác rất khó khăn, cấy lúa hầu như không được thu hoạch. Gia đình đề nghị
UBND xã tạo điều kiện cho gia đình được cải tạo thêm đất để canh tác trồng cây
hàng năm(trồng màu, khoai, ngô, lạc, đỗ…). Gia đình xin cam kết thực hiện đúng


mục đích đề nghị. Gia đình cũng xin đề nghị UBND xã quy hoạch vị trí thửa đất 7, 8
tờ bản đồ 28 của gia đình sang đất thổ cư để gia đình xin đăng ký chuyển mục đích
theo quy định.
Sau khi trao đổi tổ công tác đi đến thống nhất như sau:
1. Đề nghị hộ gia đình ông Nguyễn Phương Đại rừng ngay việc đổ đất, giữ
nguyên hiện trạng thửa đất.
2. Sử dụng đất đúng mục đích được giao, không được trồng cây lâu năm, xây
dựng công trình trên thửa đất.
3. Giao cho ông (bà) Trưởng xóm Đồng Gốc giám sát việc sử dụng đất của gia
đình ông Nguyễn Phương Đại – công dân xóm Đồng Gốc, xã Cát Nê, có gì phát sinh
vướng mắc phải kịp thời báo cáo UBND xã giải quyết theo thẩm quyền.
Vậy chúng tôi lập biên bản này làm cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo.
Biên bản lập xong hồi 09 giờ 00 phút ngày … tháng .. năm 2018, gồm 02 tờ,


được lập thành 03 bản có nội dung, giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có
tên trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho 01 bản./.
ĐẠI DIỆN HỘ GIA
ĐÌNH
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG
KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN
(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên)


UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRẠNG
Về việc kiểm tra việc sử dụng đất của hộ gia đình ông……………………………
……………………….....................………………………………………xã Cát Nê
Hôm nay, hồi 14 giờ 00 phút ngày … tháng … năm 2018, tại thực địa thửa đất
của gia đình ông …………………….… xóm ……….……….., xã Cát Nê, huyện
Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
Chúng tôi gồm:
* Đại diện Tổ công tác: UBND xã Cát Nê
1. Ông: …………………………………. Chức vụ:………………………..
2 Ông: …………………………………. Chức vụ:………………………..
3 Bà: ………………………………….
Chức vụ:………………………..
4 Ông: …………………………………. Chức vụ:………………………..
5 Ông: …………………………………. Chức vụ:………………………..
6 Ông: …………………………………. Chức vụ:………………………..
7 Ông: …………………………………. Chức vụ:………………………..
8 Ông: …………………………………. Chức vụ:………………………..
Với sự chứng kiến của:
1. Ông: …………………………………. Chức vụ:………………………..
2 Ông: …………………………………. Chức vụ:………………………..
* Đại diện hộ gia đình
1. Ông: …………………………………. Chức vụ:………………………..
2 Ông: …………………………………. Chức vụ:………………………..
Địa chỉ thường trú: ………………………, xã Cát Nê, huyện Đại Từ , tỉnh Thái
Nguyên.
Nội dung:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Biên bản lập xong hồi … giờ 00 phút ngày … tháng .. năm 2018, gồm … tờ, được
lập thành … bản có nội dung, giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên
trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho 01 bản./.
ĐẠI DIỆN HỘ GIA
ĐÌNH
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG
KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN
(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×