Tải bản đầy đủ

KH TIÊP XUC

ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐẠI TỪ
ĐẢNG ỦY XÃ CÁT NÊ
*
Số 04 -KH/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Cát Nê, ngày 30 tháng 11 năm 2016

KẾ HOẠCH
Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND - UBND xã
với nhân dân trên địa bàn xã Cát Nê
------

Căn cứ Quyết định số 2853-QĐ/TU, ngày 30/01/2015 của tỉnh ủy Thái
Nguyên về việc ban hành Quy chế " tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng
đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Thaí
Nguyên".
Căn cứ Hướng dẫn số 05-HD/BDVTU, ngày 15/8/2016 của Ban Dân Vận
Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2853-QĐ/TU,
ngày 30/01/2015 của tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế " tiếp xúc, đối thoại trực
tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa

bàn tỉnh Thái Nguyên".
Thực hiện công văn số 263-CV/HU, ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Huyện ủy
Đại Từ về việc đôn đốc triển khai thực hiện Quyết định 2853-QQĐ/TU, Ngày
30/1/2015 của BTV Tỉnh ủy;
Đảng ủy xã Cát Nê xây dựng kế hoạch tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu
cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn xã cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích.
Qua tiếp xúc, đối thoại để người đứng đầu cấp ủy chính quyền lắng nghe tiếp
thu những tâm tư nguyện vọng và ý kiến của nhân dân. Trên cơ sở đó đề ra những
giải pháp lãnh đạo, điều hành có hiệu quả, đảm bảo quyền làm chủ và phát huy vai
trò giám sát của nhân dân; Qua tiếp xúc kịp thời phát hiện những vấn đề vướng
mắc, phát sinh, những vấn đề nhân dân quan tâm để giải quyết hoặc nghiên cứu bổ
sung, điều chỉnh những chủ trương, chính sách, quy định cho phù hợp.
Qua tiếp xúc đối thoại nhằm tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của cấp ủy, quy định của
chính quyền địa phương; những thuận lợi, khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo quản
lý, điều hành; góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất về tư tưởng chính trị,
tạo sự đồng thuận trong xã hội.
Góp phần tăng cường và đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, hoạt
động quản lý, điều hành của chính quyền; củng cố mối quan hệ mật thiết giữa
Đảng, Nhà nước với nhân dân và phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của


Mặt trân Tổ quốc, các tổ chức của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.
Kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót; phát huy những ưu điểm trong
việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ,
công chức; nâng cao trình độ năng lực, trách nhiệm của người đứng đầu.
2. Yêu cầu.
Việc đối thoại phải đảm bảo nội dung thiết thực, hiệu quả bám sát vào tình
hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Nội dung đối thoại tập trung vào những vấn đề nhân dân quan tâm, những vấn
đề còn vướng mắc kéo dài, để từ đó có giải pháp tháo gỡ, giải quyết.
II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TIẾP XÚC, ĐỐI THOẠI
1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tiếp xúc, đối thoại.
- Tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại vào ngày 27/12/2016
- Tại nhà văn hóa UBND xã Cát Nê.
2. Thành phần tham gia hội nghị đối thoại:
2.1 Đại biểu Huyện:
2.2. Đại biểu địa phương tham gia hội nghị đối thoại:


- Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, trưởng các ban ngành
đoàn thể, đại diện các tổ chức hội, Cán bộ, công chức chuyên môn.
- Bí thư chi bộ, trưởng xóm, mỗi xóm mời 5 đại biểu đại diện cử tri trong
xóm.
3. Phạm vi, đối tượng, địa bàn, tiếp xúc.
- Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND UBND xã với đại diện nhân dân của 16 xóm trên địa bàn toàn xã, mỗi xóm mời
5 đại biểu đại diện cử tri.
4. Chủ đề cuộc tiếp xúc, đối thoại:
Cuộc tiếp xúc đối thoại tập trung vào các vấn đề về lĩnh vực: Kinh tế văn
hóa xã hội, Quốc phòng – An ninh; chương trình xây dựng nông thôn mới .
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Việc thu thập thông tin, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri, trước
hội nghị tiếp xúc, đối thoại:
- UBMTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tổng hợp các ý kiến kiến nghị
của cử tri qua các kỳ tiếp xúc chưa được giả quyết; các ý kiến kiến nghị của
nhân dân liên quan đến lĩnh vực quản lý của tổ chức mình (nếu có) gửi về văn
phòng Đảng ủy trước ngày 10/12/2016 để tổng hợp phân loại.
- Văn phòng Đảng ủy, phối hợp với văn phòng UBND, xây dựng mẫu phiếu
xin ý kiến phản ánh của nhân dân, gửi xin ý kiến thông qua các đồng chí trưởng


xóm vào chiều ngày 06/12/2016.
- Từ ngày 06/12/2016 đến ngày 12/12/2016, các đồng chí trưởng xóm tổng
hợp phiếu phản ánh của nhân dân gửi về văn phòng Đảng ủy.
- Ngày 12/12/2016 văn phòng Đảng ủy, phối hợp với văn phòng UBND
tổng hợp, phân loại các ý kiến kiến nghị, đề nghị, phản ánh của nhân dân gửi các
đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy để phân công cán bộ chuyên môn chuẩn
bị ý kiến, trao đổi làm rõ tại hội nghị tiếp xúc đối thoại.
- Từ ngày 15/12/2016 đến ngày 20/12/2016, các bộ phận chuyên môn có
trách nhiệm chuẩn bị các nội dung liên quan đến ý kiến của nhân dân để trả lời
trước hội nghị tiếp xúc, đối thoại. (Nội dung trả lời chuẩn bị bằng văn bản).
Tổ chức hội nghị đối thoại vào ngày 27/12/2016
2. Phân công chuẩn bị chương trình tiếp xúc đối thoại:
- Chuẩn bị giấy mời: Văn phòng Đảng ủy, phối hợp với văn phòng UBND
chuẩn bị giấy mời theo thành phần của kế hoạch gửi đến đại biểu trước ngày
diễn ra tiếp xúc, đối thoại là 7 ngày theo quy định.
- Công tác chuẩn bị hội trường giao cho cán bộ văn hóa, văn phòng UBND,
văn phòng Đảng ủy chuẩn bị tại hội trường nhà văn hóa xã.
- Văn phòng UBND chuẩn bị nội dung theo hướng dẫn số 05 của Tỉnh ủy.
- Lãnh đạo UBND xã chuẩn bị báo cáo khái quát về tình hình kinh tế - xã
hội của địa phương năm 2016 và ý kiến trả lời cử tri để báo cáo tại hội nghị.
- Giao cho đ/c Trần Tuấn Anh -Phó CT MTTQ) và đ/c Trần Nhật Thăng
(Phó CT HĐND xã) làm thư ký tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại ghi lại toàn bộ ý
kiến của cử tri để tổng hợp trả lời.
- Giao cho khối dân vận Đảng ủy phối hợp cùng UBND, MTTQ chuẩn bị
chu đáo nội dung, các điều kiện cần thiết để thực hiện tốt việc tiếp xúc, đối thoại
với nhân dân.
Trên đây là kế hoạch tổ chức tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu
cấp ủy đảng, chính quyền xã với nhân dân trên địa bàn xã Cát Nê. Đề nghị các cơ
quan, đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện
theo nội dung kế hoạch./.
Nơi nhận:
- Thườg trực Đảng ủy;
- Các đ/c UVBCH Đảng bộ xã;
- MTTQ và các đoàn thể xã;
- Khối dân vận Đảng ủy;
- Lưu Văn phòng Đảng uỷ.

T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ

Hoàng Xuân Chiến
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×