Notice: Undefined offset: 60 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 92
KH chinh ly GCN - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

KH chinh ly GCN

UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ
Số

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

/KH-UBND

Cát Nê, ngày.....tháng 8 năm 2014

KẾ HOẠCH
Cắm mốc giới xây dựng nông thôn mới xã Cát Nê năm 2014
Thực hiện công văn số 57/KTHT-QLQH ngày 14 tháng 7 năm 2014 của Phòng
Kinh tế & Hạ tầng, Ban Quản lý dự án huyện Đai Từ về việc triển khai cắm mốc quy
hoạch xây dựng nông thôn mới cho các xã trên địa bàn huyện Đại Từ;
Căn cứ Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Cát Nê đã được UBND
huyện phê duyệt năm 2013;
UBND xã Cát Nê xây dựng Kế hoạch cắm mốc giới quy hoạch xây dựng nông
thôn mới với các hạng mục công trình cụ thể như sau:
1. Công trình cần cắm mốc:

- Trụ sở UBND xã : 4 mốc.
- Trạm y tế xã: Đã ổn định, không mở rộng nên không cắm mốc.
- Nghĩa trang liệt sỹ: Đã ổn định, không mở rộng nên không cắm mốc.
- Trường THCS, Tiểu học, Mầm non: Đã ổn định, không mở rộng nên không
cắm mốc.
- Khu trung tâm văn hoá thể thao: 10 mốc.
- Chợ: 6 mốc.
- Khu chăn nuôi tập trung: 20 mốc.
- Khu xử lý rác thải: 10 mốc.
- Khu quy hoạch dân cư xóm, Nông trường, Đồng Mương, Lò Mật, Đầu Cầu,
Nương Cao, Đồng Nghè: 40 mốc.
- Khu tiểu thủ công nghiệp xóm Đầu Cầu: 20 mốc.
- Khu quy hoạch sản xuất lúa: 60 mốc
- Khu quy hoạch vùng chè: 40 mốc
- Các nhà văn hoá xóm: 20 mốc.
- Khu nghĩa địa Bầu gà, Chín góc, Thậm thình, Tân Lập: 40 mốc.
- Khu quy hoạch nghè san xóm Đồng Nghè: 4 mốc.
- Quy hoạch mở rộng, mở mới các tuyến đường xóm Lò Mật, Đầu Cầu, Trung
Nhang, Nương Cao, Thậm Thình, Đồng Mương, Tân Phú, Nương Dâu: 60 mốc.
- Quy hoạch hồ chứa nước Hàm Long: 40 mốc.


Tổng số mốc dự kiến cần thực hiện trên địa bàn xã: 374 mốc.
Trên đây là kế hoạch cắm mốc giới xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Cát
Nê. Đề nghị phòng KT& HT- Ban QLDA huyện Đại Từ xem xét cắm mốc các công
trình nói trên theo kế hoạch./.
Nơi nhận:
- Phòng KTHT(Đ/nghị);
- Ban QLDA( Đ/nghị);
- Lưu VP-UBND, ĐC.

TM. UBND XÃ CÁT NÊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Xuân Chiến

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×