Tải bản đầy đủ

Hop dong CN dat

Mu s 37/HCN
CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM
c lp - T do - Hnh phỳc
HP NG CHUYN NHNG QUYN S DNG T
Chỳng tụi gm cú:
Bờn chuyn nhng (sau õy gi l bờn A) :
Ông(Bà): Lấ XUN THU; Nghề nghiệp: Làm ruộng.
Sinh ngày: 10 tháng 01 năm 1959; CMTND số: 090365538;
Cấp ngày: 13 tháng 12 năm 2013; Tại: CA Thái Nguyên.
Cùng( là vợ hoặc chồng): LU THY HềA; Nghề nghiệp: Làm ruộng.
Sinh ngày: 25 tháng 12 năm 1958; Giấy CMND: 090365511;
Cấp ngày: 13 tháng 12 năm 2013; Tại: Tại: CA Thỏi Nguyờn.
Địa chỉ liên hệ: xúm Nng Dõu, xó Cỏt Nờ, huyn i T.
Số
thoại: .................................................................................................................

điện

Bờn nhn chuyn nhng (sau õy gi l bờn B) :
Ông(Bà): Lấ VN ễNG; Nghề nghiệp: Lm rung.
Sinh ngày: 05 tháng 06 năm 1960; Giấy CMND: 090554623;

Cấp ngày: 21 tháng 09 năm 2012; Tại: CA tnh Thỏi Nguyờn.
Cùng( là vợ hoặc chồng): TRN TH O; Nghề nghiệp: Lm rung.
Sinh ngày: 03 tháng 02 năm 1963; Giấy CMND: 090359878;
Cấp ngày: 05 tháng 6 năm 2015; Tại: CA tnh Bỏc Thỏi.
a ch liờn h: xúm La Lang, xó Cỏt Nờ, huyn i T, tnh Thỏi Nguyờn.
Hai bờn ng ý thc hin vic chuyn nhng quyn s dng t theo cỏc
tho thun sau õy:
IU 1: QUYN S DNG T CHUYN NHNG
Quyn s dng t ca bờn A i vi tha t: Theo giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất số: BI535879; BI535880 cấp ngày 17/12/2012 c th nh sau:

1


Bảng thống kê các loại đất chuyển nhợng

Số
thử
a

Tờ
bản
đồ

Diện
tích

Mục
đích
sử
dụng

Vị
trí
thửa
đất

Chuy
ển
nhợng


một
phần
hay
toàn
bộ(m2
)

Địa
chỉ

Nguồn gốc
sử dụng

thửa
đất
(xóm)

Thời
hạn sử
dụng
(năm)

Diện tích
đất nhận
CNQSDĐ
(m2)
Sử
dụng
chun
g

Sử
dụng
riêng

0

0

80

ONT

I

80

CN-CTT

Nng
Dõu

Lõu di

80

0

0

684

CLN

I

684

CN-KTT

Nng
Dõu

12/2062

684

Tổng diện tích chuyển nhợng: 764m2
( Bằng chữ: By trm sỏu t một vuụng)
Nhng hn ch v quyn s dng t (nu cú): Không.
IU 2:
GI CHUYN NHNG V PHNG THC THANH TON
1. Giỏ chuyn nhng quyn s dng tha t nờu ti iu 1 ca Hp ng ny l:
55.000.000 ng.
(Bng ch: Nm mi lm triu đồng).
2. Phng thc thanh toỏn: Tiền mặt.
3. Vic thanh toỏn s tin nờu ti khon 1 iu ny do hai bờn t thc hin v chu
trỏch nhim trc phỏp lut.
IU 3:
VIC GIAO V NG Kí QUYN S DNG T
1. Bờn A cú ngha v giao tha t nờu ti iu 1 ca Hp ng ny cựng giy t v
quyn s dng t cho bờn B vo thi im Năm 2018.
2. Bờn B cú ngha v ng ký quyn s dng t ti c quan cú thm quyn theo quy
nh ca phỏp lut.
IU 4:
TRCH NHIM NP THU, L PH
Thu, l phớ liờn quan n vic chuyn nhng quyn s dng t theo Hp ng
ny do bờn (B) chu trỏch nhim np.
2


ĐIỀU 5:
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG
Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng
nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường
hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có
thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
ĐIỀU 6:
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN
Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1. Bên A cam đoan:
1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự
thật;
1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy
định của pháp luật;
1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
a) Thửa đất không có tranh chấp;
b) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép
buộc;
1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
2. Bên B cam đoan:
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy
tờ về quyền sử dụng đất;
2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép
buộc;
2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
ĐIỀU .......
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý
của việc giao kết Hợp đồng này.
Bªn chuyÓn nhîng QSD®
Ngêi Vî
Chång
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bªn nhËnchuyÓn nhîng QSD®

Ngêi Chång

Ngêi Vî

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

3

Ngêi
(Ký và ghi rõ họ tên)


Ngy .....thỏng.....nm 2018
(Ngy.....................................................................................................................................)
Ti tr s UBND xó Cỏt Nờ, huyn i T, tnh Thỏi Nguyờn)
Tụi l Thanh Tõm, ch tch UBND xó Cỏt Nờ, huyn i T, tnh Thỏi Nguyờn)
CHNG THC
Hp ng chuyn nhng quyn s dng t
Bờn chuyn nhng(gi tt l bờn A)
1.Ông(Bà): Lấ XUN THU; Sinh ngày: 10 tháng 01 năm 1959;
CMTND số: 090365538; Cấp ngày: 13 tháng 12 năm 2013; Tại: CA Thái
Nguyên.
Cùng( là vợ hoặc chồng): LU THY HềA; Sinh ngày: 25 tháng 12
năm 1958; Giấy CMND: 090365511; Cấp ngày: 13 tháng 12 năm 2013; Tại:
Tại: CA Thỏi Nguyờn.
Địa chỉ liên hệ: xúm Nng Dõu, xó Cỏt Nờ, huyn i T, tnh Thỏi Nguyờn
Bờn nhn chuyn nhng(gi tt l bờn B)
1. Ông(Bà): Lấ VN ễNG; Sinh ngày: 05 tháng 06 năm 1960; Giấy
CMND: 090554623; Cấp ngày: 21 tháng 09 năm 2012; Tại: CA tnh Thỏi
Nguyờn.
Cùng( là vợ hoặc chồng): TRN TH O; Sinh ngày: 03 tháng 02 năm
1963; Giấy CMND: 090359878; Cấp ngày: 05 tháng 6 năm 2015; Tại: CA tnh
Bỏc Thỏi.
a ch liờn h: xúm La Lang, xó Cỏt Nờ, huyn i T, tnh Thỏi Nguyờn.
- Cỏc bờn tham gia hp ng, giao dch ó cam oan chu trỏch nhim trc phỏp
lut v ni dung ca hp ng, giao dch.
- Ti thi im chng thc, cỏc bờn tham gia hp ng giao dch , minh mn, nhn
thc c hnh vi ca mỡnh, t nguyn tha thun giao kt hp ng v ký vo hp ng
giao dch trc mt ụng Nguyn c Thng l cụng chc tip nhn h s.
- Hp ng ny c lp thnh 04 bn chớnh (mi bn gm 4 t 4 trang bao gm c
trang chng thc hp ng ca UBND xó) cp cho:
+ Bờn A 01 bn chớnh;
+ Bờn B 01 bn chớnh;
+ Lu ti UBND xó Cỏt Nờ 01 bn chớnh.
S chng thc: .....quyn s......SCT/H,GD
Ngy.....thỏng ....nm 2018
4


CHỦ TỊCH

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×