Tải bản đầy đủ

hop dong chuyen nhuong

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Hôm nay ngày 14 tháng 8 năm 2016 tại nhà văn hóa xóm Đồng Mương, xã Cát
Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
I. CHÚNG TÔI GỒM CÓ:
1. Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất ( gọi tắt là bên A)
Ông: NGUYỄN VĂN THÀNH; Địa chỉ : xóm Đình, xã Cát Nê, huyện Đại Từ,
tỉnh Thái Nguyên.
Số CMND: 090554651; Cấp ngày: 23/02/2013; Nơi cấp CA tỉnh Thái Nguyên.
Vợ: NGUYẾN THỊ HƯNG; Số CMND: 090554719; Cấp ngày: 23/02/2013; Nơi
cấp CA tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ : Xóm Đình, xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
2. Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ( gọi tắt là bên B)
Ông: HOÀNG THẾ TUYÊN, Địa chỉ: Xóm Hữu Định, Xã Quang Minh, huyện
Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.
Số CMND: 121481433; Cấp ngày: 09/7/2015; nơi cấp CA tỉnh Bắc Giang.
II. HAI BÊN ĐỒNG Ý THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG QSD ĐẤT THEO
NỘI DUNG SAU:
Điều 1: Thửa đất chuyển nhượng quyền sử dụng:
- Theo hợp đồng ngày 31 tháng 07 năm 2006 của Công ty cổ phần chè Quân

Chu, Hợp đồng giao khoán đất trồng rừng với ông Nguyễn Văn Thành.
- Nguồn gốc thửa đất: Do gia đình ông Nguyễn Văn Thành nhận hợp đồng giao
khoán đất trồng rừng với công ty Cổ phần chè Quân Chu, sử dụng ổn định không
có tranh chấp, ranh giới rõ ràng, có hào ngăn cách:
* Vị trí thửa đất:
- Phía đông giáp đường dân sinh và bãi nhà ông Lý Xuân Phúc xóm Lò Mật.
- Phía nam giáp đường dân sinh
- Phía tây giáp đường dân sinh


- Phía bắc giáp bãi nhà ông Dương Văn Xuân xóm Lò Mật và bãi nhà ông
Nguyễn Xuân Hà xóm Đồng Mương
- Diện tích chuyển nhượng theo hợp đồng là: 6,28 ha.
- Loại đất chuyển nhượng : Đất trồng rừng; Thời hạn sử dụng là 50 năm; thời gian
còn lại theo hợp đồng là 31 năm; đến năm 2047:
- Tổng số tiền chuyển nhượng bên B phải trả cho bên A là: 2.198.000.000 đồng
(Bằng chữ: Hai tỷ một trăm chín mươi tám triệu đồng.)
Bên B đã giao đầy đủ số tiền cho bên A là: 2.198.000.000 đồng
(Bằng chữ: Hai tỷ một trăm chín mươi tám triệu đồng.)
Điều 2 : Lý do thời điểm chuyển nhượng:
-Bên A đồng ý chuyển nhượng cho bên B quyền sử dụng thửa đất trên với lý do:
Không có nhu cầu sử dụng.
Thời điểm chuyển nhượng: 14/8/2016.
Điều 3: Cam kết của 2 bên
-Bên chuyển nhượng QSD đất xin cam đoan thửa đất có nguồn gốc hợp
pháp đã sử dụng ổn định, hiện không có tranh chấp, không bảo lãnh, góp vốn. Việc
giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện không lừa dối ép buộc. Những thông
tin nhân thân ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật nếu có gì man trá về nội dung
trên bên A phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
-Bên nhận chuyển nhượng QSD đất xin cam đoan đã xem kỹ, biết rõ về thửa
đất nêu trên tại điều 1 của hợp đồng và nguồn gốc pháp lý của thửa đất. Những
thông tin về nhân thân ghi trong hợp đồng là hoàn toàn đúng sự thật.
- Hai bên cam kết thực hiện đúng và đủ những nội dung ghi trong hợp đồng.
Điều 4:
Bên chuyển nhượng QSD đất phải bàn giao đủ diện tích, đúng hiện trạng và
các giấy tờ liên quan đến thửa đất cho bên nhận khi hợp đồng này có hiệu lực.
Hai bên hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả
pháp lý của việc giao ký hợp đồng này.
Hợp đồng gồm 03 trang và được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, bên A
giữ 01 bản, bên B 01 bản, trưởng xóm Đồng Mương giữ 01 bản./.


BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

BÊN NHÂN CHUYỂN NHƯỢNG


Xác nhận của trưởng xóm Đồng Mương

Xác nhận của các hộ giáp danh.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT


Hôm nay ngày 18 tháng 10 năm 2016 tại Nhà văn hóa xóm Nương Dâu, xã Cát
Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
I. CHÚNG TÔI GỒM CÓ:
1 Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất ( gọi tắt là bên A)
Ông: TRẦN VĂN THỦY; sinh năm 1975; Số CMND: 090764279; Cấp ngày:
21/9/2010; Nơi cấp CA tỉnh Thái Nguyên.
Vợ: HOÀNG THỊ MAI; sinh năm 1977; Số CMND: 091584835; Cấp ngày:
09/5/2006; Nơi cấp CA tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ : xóm 3, thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
2 Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ( gọi tắt là bên B)
Ông: ĐỖ VĂN DŨNG, sinh 1983; Số CMND: 091503211; Cấp ngày: 23/6/2011;
nơi cấp CA Thái Nguyên.
Vợ: TRIỆU THỊ QUỲNH, sinh năm 1990, Số CMND: 091703919; Cấp ngày:
08/9/2011; nơi cấp CA Thái Nguyên.
Địa chỉ : Xóm Lò Mật, xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
II. HAI BÊN ĐỒNG Ý THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG QSD ĐẤT THEO
NỘI DUNG SAU:
Điều 1: Thửa đất chuyển nhượng quyền sử dụng:
Thuộc xóm Nương Dâu, xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
- Nguồn gốc thửa đất: Do gia đình ông(bà) Trần Văn Thủy, Hoàng Thị Mai
nhận tặng cho của bố mẹ năm 2001 sử dụng làm đất trồng cây lâu năm ổn định từ
đó đến nay, không có tranh chấp, thửa đất có ranh giới rõ rang, chưa được cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất.
* Vị trí thửa đất:
- Phía đông giáp : Đường tỉnh lộ 261.
- Phía nam giáp: Đất thổ cư nhà bà Nguyễn Thị Hải
- Phía tây giáp: Đất hộ gia đình ông Vũ Viết Sơn
- Phía bắc giáp: Đất hộ gia đình ông Vũ Viết Sơn
- Diện tích chuyển nhượng: 239,9m2, trong đó: diện tích thuộc hành lang giao
thông là 51,5m2.
- Loại đất chuyển nhượng : Đất trồng cây lâu năm
- Thời hạn sử dụng: 50 năm


- Tổng số tiền chuyển nhượng bên B phải trả cho bên A là: 158.000.000 đồng
(Bằng chữ: Một trăm năm tám triệu đồng.)
Bên B và bên A thống nhất:
Bên B giao trước số tiền cho bên A : 120.000.000 đồng
(Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu đồng) trước. Bên A đã nhận đủ số tiền
120.000.000 đồng. ( Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu đồng)
Số tiền còn lại 38.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tám triệu đồng). Sau khi bên
A làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất nói trên và sang tên
giấy chứng nhận cho bên B thì bên B có trách nhiệm thanh toán nốt cho bên A toàn
bộ số tiền còn lại là 38.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tám triệu đồng). (Mọi
chi phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bên B chịu trách nhiệm thanh toán)
Điều 2 : Lý do thời điểm chuyển nhượng:
-Bên A đồng ý chuyển nhượng cho bên B quyền sử dụng thửa đất trên với lý do:
Không có nhu cầu sử dụng.
Thời điểm chuyển nhượng: Năm 2016
Điều 3: Cam kết của 2 bên
-Bên chuyển nhượng QSD đất xin cam đoan thửa đất có nguồn gốc hợp
pháp đã sử dụng ổn định, hiện không có tranh chấp, không bảo lãnh, góp vốn. Việc
giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện không lừa dối ép buộc. Những thông
tin nhân thân ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật nếu có gì man trá về nội dung
trên bên A phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
-Bên nhận chuyển nhượng QSD đất xin cam đoan đã xem kỹ, biết rõ về thửa
đất nêu trên tại điều 1 của hợp đồng và nguồn gốc pháp lý của thửa đất. Những
thông tin về nhân thân ghi trong hợp đồng là hoàn toàn đúng sự thật.
- Hai bên cam kết thực hiện đúng và đủ những nội dung ghi trong hợp đồng.
Điều 4:
Bên chuyển nhượng QSD đất phải bàn giao đủ diện tích, đúng hiện trạng và
các giấy tờ liên quan đến thửa đất cho bên nhận khi hợp đồng này có hiệu lực.
Hai bên hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả
pháp lý của việc giao ký hợp đồng này.
Hợp đồng gồm 03 trang và được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, bên A
giữ 01 bản, bên B 01 bản, trưởng xóm Nương Dâu giữ 01 bản./.


BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

BÊN NHÂN CHUYỂN NHƯỢNG

Vợ:

Chồng:

Xác nhận các hộ giáp ranh

Xác nhận Trưởng xóm Nương Dâu


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Hôm nay ngày … tháng … năm 2018 tại …………………………, xã Cát Nê,
huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
I. CHÚNG TÔI GỒM CÓ:
1. Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất ( gọi tắt là bên A)
Ông: …………………………………....;Số CMND: …….……….; Cấp ngày:
……………….; Nơi cấp CA tỉnh Thái Nguyên.
Vợ: …………………………..…..; Số CMND: …..…………..; Cấp ngày:
…………………………..; Nơi cấp CA tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ : Xóm ………………….., xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
2. Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ( gọi tắt là bên B)
Ông: ………………………..…..; Số CMND: …….…………….; Cấp ngày:
……………….; Nơi cấp CA tỉnh Thái Nguyên.
Vợ: …………………………..…..; Số CMND: …..…………..; Cấp ngày:
…………………………..; Nơi cấp CA tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ : Xóm ………………….., xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
II. HAI BÊN ĐỒNG Ý THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG QSD ĐẤT THEO
NỘI DUNG SAU:
Điều 1: Thửa đất chuyển nhượng quyền sử dụng: Thửa đất số …..tờ bản đồ số:
…………..diện tích………… loại đất……………..
Địa chỉ thửa đất:………………………………………………………………
- Nguồn gốc thửa đất: ………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
* Vị trí thửa đất:
- Phía đông giáp ……………………………………………………………..
- Phía nam giáp ……………………………………………………………..
- Phía tây giáp ………..……………………………………………………..
- Phía bắc giáp………………………………………………………………..
- Diện tích chuyển nhượng theo hợp đồng là: ………. ….
- Loại đất chuyển nhượng : …………………………….;


- Thời hạn sử dụng là ………..năm
Điều 2 : Lý do thời điểm chuyển nhượng:
-Bên A đồng ý chuyển nhượng cho bên B quyền sử dụng thửa đất trên với lý do:
Không có nhu cầu sử dụng.
Thời điểm chuyển nhượng: ……………………………………………………...
Giá trị chuyển nhượng: …………………..……………………………………...
(bằng chữ:……………………………………………………………………….)
Bên B thống nhất giao trước cho bên A số tiền………………………………….
(bằng chữ:……………………………………………………………………….)
Số tiền còn lại …………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...
Điều 3: Cam kết của 2 bên
-Bên chuyển nhượng QSD đất xin cam đoan thửa đất có nguồn gốc hợp
pháp đã sử dụng ổn định, hiện không có tranh chấp, không bảo lãnh, góp vốn. Việc
giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện không lừa dối ép buộc. Những thông
tin nhân thân ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật nếu có gì man trá về nội dung
trên bên A phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
-Bên nhận chuyển nhượng QSD đất xin cam đoan đã xem kỹ, biết rõ về thửa
đất nêu trên tại điều 1 của hợp đồng và nguồn gốc pháp lý của thửa đất. Những
thông tin về nhân thân ghi trong hợp đồng là hoàn toàn đúng sự thật.
- Hai bên cam kết thực hiện đúng và đủ những nội dung ghi trong hợp đồng.
Điều 4:
Bên chuyển nhượng QSD đất phải bàn giao đủ diện tích, đúng hiện trạng và
các giấy tờ liên quan đến thửa đất cho bên nhận khi hợp đồng này có hiệu lực.
Hai bên hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả
pháp lý của việc giao ký hợp đồng này.
Hợp đồng gồm 02 trang và được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, bên A
giữ 01 bản, bên B 01 bản, trưởng xóm ………………. giữ 01 bản./.
BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

Xác nhận của trưởng xóm…………….

BÊN NHÂN CHUYỂN NHƯỢNG

Xác nhận của các hộ giáp danh.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT


Hôm nay ngày … tháng … năm 2017 tại …………………………, xã Cát Nê,
huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
I. CHÚNG TÔI GỒM CÓ:
1. Bên tặng cho quyền sử dụng đất ( gọi tắt là bên A)
Ông: NGUYỄN VĂN THẠO; Số CMND: 091608827; Cấp ngày: 29/7/2015; Nơi
cấp CA tỉnh Thái Nguyên.
Vợ: NGUYỄN THỊ HƯỜNG; Số CMND: 090736809.; Cấp ngày: 12/5/2016; Nơi
cấp CA tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ : Xóm Đồng Mương, xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
2. Bên nhận tặng cho quyền sử dụng đất ( gọi tắt là bên B)
Ông: NGUYỄN VĂN THẬT; Số CMND: 090366062; Cấp ngày: 13/12/2013; Nơi
cấp CA tỉnh Thái Nguyên.
Vợ: NGUYỄN THỊ NGHIỆM.; Số CMND: 091608827; Cấp ngày: 13/9/2010; Nơi
cấp CA tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ : Xóm Đầu Cầu, xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
II. HAI BÊN ĐỒNG Ý THỰC HIỆN TẶNG CHO QSD ĐẤT THEO NỘI
DUNG SAU:
Điều 1: Thửa đất tặng cho quyền sử dụng: Thửa đất số …..tờ bản đồ số:
…………..diện tích 9.962,4m2 loại đất……………..
Địa chỉ thửa đất: xóm Đồng Mương, xã Cát Nê, huyện Đại Từ, Thái Nguyên
- Nguồn gốc thửa đất: Do gia đình ông Nguyễn Văn Thạo nhận hợp đồng giao
khoán đất với công ty Cổ phần chè Quân Chu năm 199…, sử dụng ổn định không
có tranh chấp, ranh giới rõ ràng, không có tranh chấp, chưa được cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất.
* Vị trí thửa đất:
- Phía đông giáp đất ông Nguyễn Văn Thành xóm Đình.
- Phía nam giáp đất bà Nguyễn Thị Lý xóm Đồng Mương.
- Phía tây giáp đất bà Nguyễn Thị An xóm Đồng Mương.
- Phía bắc giáp đất ông Nguyễn Văn Thạo xóm Đồng Mương.
- Diện tích tặng cho theo hợp đồng là: 9.962,4m2
- Loại đất tặng cho: …………………………….;
- Thời hạn sử dụng là ………..năm


Điều 2 : Lý do thời điểm tặng cho:
-Bên A đồng ý tặng cho bên B quyền sử dụng thửa đất trên với lý do:
Không có nhu cầu sử dụng.
Thời điểm tặng cho: ……………………………………………………...
Điều 3: Cam kết của 2 bên
-Bên tặng cho QSD đất xin cam đoan thửa đất có nguồn gốc hợp pháp đã sử
dụng ổn định, hiện không có tranh chấp, không bảo lãnh, góp vốn. Việc giao kết
hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện không lừa dối ép buộc. Những thông tin nhân
thân ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật nếu có gì man trá về nội dung trên bên
A phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
-Bên nhận tặng cho QSD đất xin cam đoan đã xem kỹ, biết rõ về thửa đất
nêu trên tại điều 1 của hợp đồng và nguồn gốc pháp lý của thửa đất. Những thông
tin về nhân thân ghi trong hợp đồng là hoàn toàn đúng sự thật.
- Hai bên cam kết thực hiện đúng và đủ những nội dung ghi trong hợp đồng.
Điều 4:
Bên tặng cho QSD đất phải bàn giao đủ diện tích, đúng hiện trạng và các
giấy tờ liên quan đến thửa đất cho bên nhận khi hợp đồng này có hiệu lực.
Hai bên hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả
pháp lý của việc giao ký hợp đồng này.
Hợp đồng gồm 03 trang và được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, bên A
giữ 01 bản, bên B 01 bản, trưởng xóm Đồng Mương giữ 01 bản./.
BÊN TẶNG CHO

BÊN NHÂN TẶNG CHO

Xác nhận của trưởng xóm Đồng Mương

Xác nhận của các hộ giáp danh.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT


Hôm nay ngày … tháng … năm 2017 tại …………………………, xã Cát Nê,
huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
I. CHÚNG TÔI GỒM CÓ:
1. Bên tặng cho quyền sử dụng đất ( gọi tắt là bên A)
Ông: NGUYỄN VĂN THẠO; Số CMND: 091608827; Cấp ngày: 29/7/2015; Nơi
cấp CA tỉnh Thái Nguyên.
Vợ: NGUYỄN THỊ HƯỜNG; Số CMND: 090736809.; Cấp ngày: 12/5/2016; Nơi
cấp CA tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ : Xóm Đồng Mương, xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
2. Bên nhận tặng cho quyền sử dụng đất ( gọi tắt là bên B)
Ông: NGUYỄN VĂN THÀNH; Số CMND: 090554651; Cấp ngày: 23/02/2013;
Nơi cấp CA tỉnh Thái Nguyên.
Vợ: NGUYỄN THỊ HƯNG.; Số CMND: 090554719; Cấp ngày: 23/02/2013; Nơi
cấp CA tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ : xóm Đình, xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
II. HAI BÊN ĐỒNG Ý THỰC HIỆN TẶNG CHO QSD ĐẤT THEO NỘI
DUNG SAU:
Điều 1: Thửa đất tặng cho quyền sử dụng: Thửa đất số …..tờ bản đồ số:
…………..diện tích 12.366m2 loại đất……………..
Địa chỉ thửa đất: xóm Đồng Mương, xã Cát Nê, huyện Đại Từ, Thái Nguyên
- Nguồn gốc thửa đất: Do gia đình ông Nguyễn Văn Thạo nhận hợp đồng giao
khoán đất với công ty Cổ phần chè Quân Chu năm 199…, sử dụng ổn định không
có tranh chấp, ranh giới rõ ràng, không có tranh chấp, chưa được cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất.
* Vị trí thửa đất:
- Phía đông giáp đường dân sinh
- Phía nam giáp đất ông Nguyễn Văn Thủy xóm Đồng Mương.
- Phía tây giáp đất ông Nguyễn Văn Thật xóm Đầu Cầu
- Phía bắc giáp đất ông Nguyễn Minh Tân xóm Lò Mật
- Diện tích tặng cho theo hợp đồng là: 12.366m2
- Loại đất tặng cho: …………………………….;
- Thời hạn sử dụng là ………..năm


Điều 2 : Lý do thời điểm tặng cho:
-Bên A đồng ý tặng cho bên B quyền sử dụng thửa đất trên với lý do:
Không có nhu cầu sử dụng.
Thời điểm tặng cho: ……………………………………………………...
Điều 3: Cam kết của 2 bên
-Bên tặng cho QSD đất xin cam đoan thửa đất có nguồn gốc hợp pháp đã sử
dụng ổn định, hiện không có tranh chấp, không bảo lãnh, góp vốn. Việc giao kết
hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện không lừa dối ép buộc. Những thông tin nhân
thân ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật nếu có gì man trá về nội dung trên bên
A phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
-Bên nhận tặng cho QSD đất xin cam đoan đã xem kỹ, biết rõ về thửa đất
nêu trên tại điều 1 của hợp đồng và nguồn gốc pháp lý của thửa đất. Những thông
tin về nhân thân ghi trong hợp đồng là hoàn toàn đúng sự thật.
- Hai bên cam kết thực hiện đúng và đủ những nội dung ghi trong hợp đồng.
Điều 4:
Bên tặng cho QSD đất phải bàn giao đủ diện tích, đúng hiện trạng và các
giấy tờ liên quan đến thửa đất cho bên nhận khi hợp đồng này có hiệu lực.
Hai bên hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả
pháp lý của việc giao ký hợp đồng này.
Hợp đồng gồm 03 trang và được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, bên A
giữ 01 bản, bên B 01 bản, trưởng xóm Đồng Mương giữ 01 bản./.
BÊN TẶNG CHO

Xác nhận của trưởng xóm Đồng Mương

BÊN NHÂN TẶNG CHO

Xác nhận của các hộ giáp danh.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×