Tải bản đầy đủ

HD tang cho dat+ TS

Mu s
40/HTA
CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM
c lp - T do - Hnh phỳc
HP NG TNG CHO QUYN S DNG T
V TI SN GN LIN VI T
Chỳng tụi gm cú:
Bờn tng cho (sau õy gi l bờn A) :
Ông(Bà): LU VN BN; Nghề nghiệp: Lm rung
Sinh ngày: 15 tháng 6 năm 1962; Giấy CMND: 090365365;
Cấp ngày: 13 tháng 12 năm 2013; Tại: CA Thỏi Nguyờn.
Cùng( là vợ hoặc chồng): NGUYN TH HO; Nghề nghiệp: Lm rung.
Sinh ngày: 23 tháng 8 năm 1965; Giấy CMND: 090549853;
Cấp ngày: 03 tháng 9 năm 2014; Tại: CA Thỏi Nguyờn.
Địa chỉ liên hệ: xúm ng Gc, xó Cỏt Nờ, huyn i T, tnh Thỏi Nguyờn.
Số điện thoại: 01675706948
Bờn c tng cho (sau õy gi l bờn B) :
Ông(Bà): LU VN BNH; Nghề nghiệp: Lm rung.
Sinh ngày: 16 tháng 10 năm 1989; Giấy CMND: 091667425;
Cấp ngày: 24 tháng 01 năm 2007; Tại: CA Thỏi Nguyờn.
Cùng( là vợ hoặc chồng): HONG TH DUYấN; Nghề nghiệp: Lm

rung.
Sinh ngày: 11 tháng 03 năm 1994; Giấy CMND: 091846148;
Cấp ngày: 23 tháng 10 năm 2010; Tại: CA Thỏi Nguyờn.
Địa chỉ liên hệ: xúm ng Gc, xó Cỏt Nờ, huyn i T, tnh Thỏi Nguyờn.
Số điện thoại:..........................................................................................................
Hai bờn ng ý thc hin vic tng cho quyn s dng t v ti sn gn lin vi t
theo cỏc tho thun sau õy :
IU 1:
QUYN S DNG T V TI SN GN LIN VI T TNG
CHO
1


1. Quyn s dng t: Quyn s dng t ca bờn A i vi tha t theo Giy
chng nhn quyn s dng t s CL270909 v CL 270911; cp ngy 12/9/2017, do
UBND huyn i T cp c th nh sau:
Bảng thống kê các loại đất tặng cho

Số
thử
a

Tờ
bản
đồ

Diện
tích

Mục
Vị trí
đíc
thửa
h sử
đất
dụng

Tặng
cho
một


phần
hay
toàn
bộ(m2)

Nguồn
gốc sử
dụng

Địa chỉ
thửa đất

Thời
hạn
sử
dụng
(năm)

Diện tích
đất nhận
CNQSDĐ (m2)
Sử
dụng
chun
g

Sử
dụng
riêng

620

28

400

t I
nụng
thụn

150

Nhn
tha k

xúm
Gc

ng Lõu di

150

619

28

300

HNK

150

Nhn
tha k

xúm
Gc

ng 2020

150

I

Tổng diện tích tặng cho: 300 m2
( Bằng chữ: Ba trm một vuụng)
2


Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ............................................................
.......................................................................................................................................
.
2. Tài sản gắn liền với đất là : Nhà xây cấp IV và công trình phụ, diện tích xây dựng
150m2, xây dựng năm 2017.
ĐIỀU 2
VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, ĐĂNG KÝ
QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp
đồng này cùng giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất cho bên B vào thời điểm (Năm 2018).
2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn
liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
ĐIỀU 3
TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ
Thuế, lệ phí liên quan đến việc tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với
đất theo Hợp đồng này do bên ......(B)..... chịu trách nhiệm nộp.
ĐIỀU 4
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG
Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng
nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường
hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có
thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
ĐIỀU 5
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN
Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1. Bên A cam đoan:
1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất và tài sản gắn liền với đất đã ghi
trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
3


1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định của
pháp luật;
1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
a) Thửa đất và tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp;
b) Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để bảo đảm thi
hành án;
1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép
buộc;
1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
2. Bên B cam đoan:
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của
Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;
2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép
buộc;
2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
ĐIỀU .......
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý
của việc giao kết Hợp đồng này.
Bªn tÆng cho QSD®
Ngêi Vî
Chång
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bªn nhËn tÆng cho QSD®

Ngêi Chång

Ngêi Vî

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

4

Ngêi
(Ký và ghi rõ họ tên)


Ngy thỏng 01 nm 2018
(Ngy mựng mi thỏng mt nm hai nghỡn mi tỏm)
Ti tr s UBND xó Cỏt Nờ, huyn i T, tnh Thỏi Nguyờn)
Tụi l Thanh Tõm, ch tch UBND xó Cỏt Nờ, huyn i T, tnh Thỏi Nguyờn)
CHNG THC
Hp ng tng cho quyn s dng t v ti sn gn lin vi t.
Bờn tng cho (gi tt l bờn A)
Ông(Bà):LU VN BN; Nghề nghiệp: Lm rung; Sinh ngày: 15 tháng
06 năm 1962; Giấy CMND: 090365365; Cấp ngày: 13 tháng 20 năm 2013;
Tại: CA Thỏi Nguyờn.
Cùng( là vợ hoặc chồng): NGUYN TH HO; Nghề nghiệp: Lm rung;
Sinh ngày: 23 tháng 8 năm 1965; Giấy CMND: 090549853; Cấp ngày: 03
tháng 09năm 2014; Tại: CA Thỏi Nguyờn.
Địa chỉ liên hệ: xúm ng Gc, xó Cỏt Nờ, huyn i T, tnh Thỏi Nguyờn.
Bờn nhn tng cho (gi tt l bờn B)
Ông(Bà): LU VN BNH; Nghề nghiệp: Lm rung; Sinh ngày: 16
tháng 10 năm 1989; Giấy CMND: 091667425; Cấp ngày: 24 tháng 01
năm 2007; Tại: CA Thỏi Nguyờn.
Cùng( là vợ hoặc chồng): HONG TH DUYấN; Nghề nghiệp: Lm
rung; Sinh ngày: 11 tháng 03 năm 1994; Giấy CMND: 091846148; Cấp
ngày: 23 tháng 10 năm 2010; Tại: CA Thỏi Nguyờn.
Địa chỉ liên hệ: xúm ng Gc, xó Cỏt Nờ, huyn i T, tnh Thỏi Nguyờn.
- Cỏc bờn tham gia hp ng, giao dch ó cam oan chu trỏch nhim trc phỏp
lut v ni dung ca hp ng, giao dch.
- Ti thi im chng thc, cỏc bờn tham gia hp ng giao dch , minh mn, nhn
thc c hnh vi ca mỡnh, t nguyn tha thun giao kt hp ng v ký vo hp ng
giao dch trc mt ụng V Trng Tỳ l cụng chc tip nhn h s.
- Hp ng ny c lp thnh 04 bn chớnh (mi bn gm 4 t 4 trang bao gm c
trang chng thc hp ng ca UBND xó) cp cho:
+ Bờn A 01 bn chớnh;
+ Bờn B 01 bn chớnh;
5


+ Lưu tại UBND xã Cát Nê 01 bản chính.
Số chứng thực: ....quyển số......SCT/HĐ,GD
Ngày.....tháng ...năm 2018
CHỦ TỊCH

6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×