Tải bản đầy đủ

Giay uy quyen

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.
………….., ngày ...... tháng ...... năm 20......., chúng tôi gồm có:
I. BÊN ỦY QUYỀN
Họ tên: ................................................................................ Quốc tịch: ...........................................
Địa chỉ:...............................................................................................................................................
Số CMND: .................................Cấp ngày: ....../....../......... Nơi cấp:...............................................
II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
Họ tên: ................................................................................ Quốc tịch: ...........................................
Địa chỉ:...............................................................................................................................................
Số CMND: .................................Cấp ngày: ....../....../......... Nơi cấp:...............................................
III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Để thực hiện dự án Khu tái định cư xóm 5, xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái
Nguyên.
Ông (bà) ......................................... ủy quyền cho ông (bà) ..................................:
- Tham gia thực hiện các bước Giải phóng mặt bằng, toàn quyền quyết định đối

với các thửa đất trong diện thu hồi và tài sản, cây cối hoa màu trên các thửa đất đó;
- Nhận toàn bộ số tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB và bàn giao toàn bộ mặt bằng
theo quyết định được UBND huyện phê duyệt cho hộ gia đình ông (bà) ..................
....................................................................................................................................;
- Thời hạn ủy quyền kết thúc khi người được ủy quyền nhận được toàn bộ số
tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB được phê duyệt và bàn giao mặt bằng cho dự án.
IV. CAM KẾT

- Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông
tin ủy quyền ở trên.
- Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai
bên tự giải quyết.
Giấy ủy quyền này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý
như nhau để cùng thực hiện.
BÊN ỦY QUYỀN

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày

tháng

năm 20

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ .........................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×