Tải bản đầy đủ

Đơn nhận tiền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN NHẬN TIỀN BỒI THƯỜNG
Kính gửi:
- Hội đồng bồi thường - GPMB huyện Đại Từ
- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đại Từ
- Công ty Đầu tư phát triển Yên Bình.
Tên tôi là: Nguyễn Tự Thủy và vợ là Nguyễn Thị Chinh
Địa chỉ: Xóm Nông Trường, xã Cát Nê, Huyện Đại Từ , tỉnh Thái Nguyên.
Tôi xin trình bày một việc như sau:
Gia đình tôi có 11 thửa đất được phê duyệt tại quyết định số 382/QĐ-UBND
ngày 10/3/2016 của UBND huyện Đại Từ. Hội đồng bồi thường đã thông báo mời
gia đình nhận tiền 3 lần nhưng gia đình không nhận tiền.
Nay tôi viết đơn này đề nghị Hội đồng bồi thường - GPMB huyện Đại Từ,
Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đại Từ, Công ty Đầu tư phát triển Yên Bình
xem xét giải quyết cho gia đình tôi được nhận tiền bồi thường - GPMB. Gia đình
tôi cam kết sau khi nhận tiền bồi thường sẽ tự chặt phá cây cối, thu don mặt mặt
bàn giao mặt bằng sạch cho chủ dự án thi công.
Tôi xin trân trọng cảm ơn !
..............., ngày

Xác nhận của UBND xã Cát Nê

tháng

năm 2016

Người làm đơn


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN NHẬN TIỀN BỒI THƯỜNG
Kính gửi:
- Hội đồng bồi thường - GPMB huyện Đại Từ
- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đại Từ
- Công ty Đầu tư phát triển Yên Bình.
Tên tôi là: Dương Trung Hải và vợ là Triệu Thị Minh Loan
Địa chỉ: Xóm Đầu Cầu, xã Cát Nê, Huyện Đại Từ , tỉnh Thái Nguyên.
Tôi xin trình bày một việc như sau:
Gia đình tôi có thửa đất số 323 tờ số 01, diện tích 1446,7m2 đất RSX được
phê duyệt tại quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của UBND huyện Đại
Từ. Hội đồng bồi thường đã thông báo mời gia đình nhận tiền 3 lần nhưng gia đình
không nhận tiền.
Nay tôi viết đơn này đề nghị Hội đồng bồi thường - GPMB huyện Đại Từ,
Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đại Từ, Công ty Đầu tư phát triển Yên Bình
xem xét giải quyết cho gia đình tôi được nhận tiền bồi thường - GPMB. Gia đình
tôi cam kết sau khi nhận tiền bồi thường sẽ tự chặt phá cây cối, thu don mặt mặt
bàn giao mặt bằng sạch cho chủ dự án thi công.
Tôi xin trân trọng cảm ơn !
..............., ngày
Xác nhận của UBND xã Cát Nê

tháng

năm 2016

Người làm đơn
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×