Tải bản đầy đủ

Đơn chuyển đổi dất rừng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------Cát Nê, ngày ......tháng ..... năm......
ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN
TRỒNG RỪNG THAY THẾ KHI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
RỪNG SANG SỬ DỤNG CHO MỤC KHÁC
Dự án: Xây dựng trang trai chăn nuôi
Kính gửi :
- UBND tỉnh Thái Nguyên;
- Sở Nông nghiệp và PTNT
Tên tổ chức (hộ gia đình).................................................................................
Địa chỉ:.........................................................................................................
Căn cứ Thông tư 24/2013 /TT-BNNPTNT ngày 6 /5/2013; Thông tư
26/2015/TT-BNNPTNT Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục
đích sử dụng rừng sang sử dụng cho mục đích khác, đề nghị UBND tỉnh phê
duyệt phương án nộp tiền trồng rừng thay thế vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
tỉnh Thái Nguyên cụ thể như sau:
1. Tổng diện tích nộp tiền trồng rừng thay thế năm 2017: 01ha.
- Địa điểm: xóm Tân Lập, xã Cát Nê, huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên.
- Bản đồ trích đo địa chính: tờ...... số thửa ......, loại đất RST (đất có
rừng trồng sản xuất).

- Bản đồ quy hoạch 3 loại rừng xã Cát Nê năm 2013: ........................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
2. Tổng số tiền nộp trồng rừng thay thế đợt 1 năm 2017: 01 ha


47.301.400 đồng/ha x 01ha = đồng (Một đồng).
Đơn giá 01 ha trồng rừng thay thế: 47.301.400 đồng theo Quyết định số
2347/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên.
Tôi cam đoan thực hiện đúng quy định của nhà nước về trồng rừng
thay thế, nếu vi phạm hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
Chủ hộ

D¦¥NG C¤NG TUẤN


trích lục thửa đất
(Kốm theo n ngh ngy

thỏng 7 nm 2017)

Tên chủ sử dụng đất : Dơng Công Tuấn
Địa chỉ: xóm Tân Lập xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái
Nguyên.
Địa chỉ thửa đất: xóm Tân Lập , xã Cát Nê, huyện Đại Từ,
tỉnh TháiNguyên.
Tờ bản đồ: ., số thửa .., diện tích 10.000 m2
Loại đất xin chuyển mục đích từ đất Rừng sản xuất sang
đất trang trại

B
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×