Tải bản đầy đủ

Dnh muc ho so luu thu ky

UBND THỊ TRẤN ...
DANH MỤC HỒ SƠ BAN CHỈ ĐẠO ISO
TCVN ISO 9001:2015
TT

Tên hồ sơ

Mã số

Ngày ban
hành

Vị trí lưu

1.

Quyết định thành lập Ban chỉ
đạo ISO

.../QĐ-UBND


Hồ sơ Ban chỉ đạo
ISO

2.

Quyết định ban hành và áp dụng .../QĐ-UBND
Hệ thống tài liệu quản lý chất
lượng theo tiêu chuẩn quốc gia
TCVN ISO 9001:2015
(Danh mục tài liệu đính kèm)

30/11/2017 Hồ sơ Ban chỉ đạo
ISO

3.

Quyết định ban hành “Chính
sách chất lượng” thuộc Hệ
thống quản lý chất lượng theo
tiêu chuẩn TCVN ISO
9001:2015 tại UBND (Đính
kèm Chính sách chất lượng)

.../QĐ-UBND

30/11/2017 Hồ sơ Ban chỉ đạo
ISO

4.

Quyết định ban hành “Mục tiêu
chất lượng năm 2017” thuộc Hệ
thống quản lý chất lượng theo
tiêu chuẩn TCVN ISO
9001:2015 (Đính kèm Mục tiêu
chất lượng)

.../QĐ-UBND

30/11/2017 Hồ sơ Ban chỉ đạo


ISO

5.

Sổ phân phối tài liệu

Hồ sơ Ban chỉ đạo
ISO

6.

Hồ sơ Đánh giá nội bộ

Hồ sơ Ban chỉ đạo
ISO

7.

Hồ sơ Họp xem xét lãnh đạo

Hồ sơ Ban chỉ đạo
ISO

8.

Quyết định công bố
(Đính kèm bản công bố và
Phạm vi công bố)

Hồ sơ Ban chỉ đạo
ISO

BM-02-01

Trang: 1/1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×