Tải bản đầy đủ

Danh sach ho ngheo, CS co nha di roi NP

Danh sách
các hộ di rời nhà ở khu tái định c kho k10 thuộc diện hởng
chính sách hỗ trợ: Hộ nghèo, chủ hộ là phụ, hởng trợ cấp xã
hội

UBND xã cát Nê

STT

Họ và tên chủ
hộ

Hộ khẩu
thờng trú

Đối tợng hởng chính
hỗ trợ
Ch

hộ
Hộ nghèo


ph

nữ

1. Trần Văn Ước

Nơng
Dâu

X

2. Trần Văn Mộng

Nơng
Dâu

X

3. Trần Thị Thảo

Nơng
Dâu

X

4. Trần Văn Toàn

Nơng
Dâu

X

5. Đỗ Thị Vinh

Nơng
Dâu

X


6. Dơng Đình Bắc

Tân Lập

X

7. Nguyễn Đình
Cận

Tân Lập

X

8. Nguyễn Khắc
Nam

Tân Lập

X

9. Nguyễn Đình
Nhự

Tân Lập

X

10. Nguyễn Đình Ph- Tân Lập
ơng

X

11. Đỗ Thị Thanh

Tân Lập

X

12. Nguyễn Văn
Thuỷ

Tân Lập

X

13. Nguyễn Đình
Thuyên

Tân Lập

X

14. Nguyễn Quốc

Tân Lập

Phát sinh năm 2006 cha
có giấy chứng nhận

X

X

X

sách
Chí
nh
sách

hội


Huy
Phát sinh năm 2006 cha
có giấy chứng nhận

15. Nguyễn Đình
Ngọc

Tân Lập

16. Phạm Thị Hoè

Nơng
Dâu

X

17. Trần Thị Thắm

Nơng
Dâu

X

18. Lục Thị Câỳ

Tân Lập

X

Ngời lập biểu
UBND xã Cát Nê

Xác nhận củaTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×