Tải bản đầy đủ

Danh sach cong khai 06

Mẫu số 06/ĐK
ỦY BAN NHÂN DÂN
TT QUÂN CHU
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/DSTB-

DANH SÁCH CÔNG KHAI
Kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Tại TT Quân Chu, huyện: Đại Từ, tỉnh: Thái Nguyên.

Số
TT

Tên người sử dụng
đất, chủ sở hữu tài
sản gắn liền với đất


Địa chỉ
thường trú

Tờ
bản
đồ
số

1

Nguyễn Đức Toàn

Xóm Nông
Trường, xã
Cát Nê

6

2

Phạm Đức Hiệu

Xóm Nông
Trường, xã
Cát Nê

6

3

Nguyễn Văn Ánh

Xóm La
6
Vĩnh, xã Cát

Thử
a
đất


số

7

Diện
tích
đất
(m2)

Mục
đích sử
dụng đất

Thời
điểm
sử
dụng
đất

35.9

LNC

1992

5

4.3

LNC

1990

4

27.8

LNC

1992

Nguồn gốc sử dụng đất

Tài sản gắn
liền với đất

Do bố mẹ (Nguyễn Đức
Thơi- Phạm Thị Hường) khai
phá đất nông trường chè bỏ
hoang từ năm 1990 để trồng
rừng ổn định đến năm 1992 Không
cho vợ chồng ông toàn tiếp
tục sử dụng ổn định từ đó
đến nay chưa được cấp giấy
chứng nhận.
Thửa đất có nguồn gốc do
ông Phạm Văn Khải tự khai
phá đất nông trường chè bỏ
hoang năm 1990 đến khoảng
năm 2008 chuyển nhượng
Không
cho Hiệu quản lý sử dung
làm đất LNC. Đất sử dụng ổn
định không có tranh chấp.
chưa được cấp giấy chứng
nhận.
Do ông Quyền bố ông viện Không
khai phá đất nông trường chè

Tình trạng
tranh chấp

Không

Không

Không
4

Thiều Thị Khanh
Xóm Nông
Trường, xã
Cát Nê

6

122

25.6

LNC

1979

bỏ hoang từ năm 1990 làm
đất LNC đến năm 1992 cho
vợ chồng ông viện đến năm
2015 làm đất LNC chuyển
nhượng cho ông Nguyễn Văn
Ánh tiếp tục làm đất LNC.
Đất sử dụng ổn định chưa
được cấp giấy chứng nhận.
Do bà Thiều Thị Khanh tự
khai phá đất nông trường chè
Quân Chu ( Nay là công ty
cổ phần chè Quân Chu) bỏ
Không
hoang từ năm 1979, sử dụng
vào đất LNC. Đất sử dụng ổn
định chưa được cấp giấy
chứng nhận.

Không

Danh sách này được công khai trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày…/…/…, đến ngày…/…/…Tại địa điểm: Trụ sở ủy ban nhân dân
và Nhà văn hóa xóm 3.
Người không đồng ý với kết quả thẩm tra trên đây thì gửi đơn đến UBND xã, phường, thị trấn để giải quyết; sau thời gian trên Nhà nước sẽ
không xem xét giải quyết./
Xác nhận của đại diện những người sử dụng đất
về việc đã công khai danh sách này
(Ký, ghi rõ họ, tên và địa chỉ)

…...…..., ngày …... tháng …... năm …...

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
(Ký tên, đóng dấu)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×