Tải bản đầy đủ

CV ong anh

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ
Số:

/UBND-ĐC

Về việc xây dựng nhà trên
đất nông nghiệp của hộ
gia đình.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cát Nê, ngày 25 tháng 04 năm 2017

Kính gửi: - UBND huyện Đại Từ;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường.
Thực hiện công tác quản lý đất đai theo Đề án của UBND huyện Đại Từ
năm 2017;
UBND xã Cát Nê thường xuyên tuyên truyền đến các hộ gia đình về việc sử
dụng đất đúng mục đích trên địa bàn xã. Nhưng vừa qua trên địa bàn xóm Trung
Nhang có hộ gia đình ông Nguyễn Văn Ánh xóm Đồng Gốc thực hiện dự án trồng

cam đường canh với diện tích 2,0ha trên diện tích đất trồng lúa, trồng màu kém
hiệu quả. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án UBND xã Cát Nê đã báo cáo
UBND huyện Đại Từ được UBND huyện nhất trí gia đình ông Nguễn Văn Ánh
cũng thực hiện tốt các cam kết với UBND xã về chuyển đổi cơ cấu cây trồng và
cũng trong thực hiện dự án thực hiện dự án.
Căn cứ vào Công văn số 35/UBND-TNMT ngày 11/01/2017 của UBND
huyện Đại Từ về việc lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. UBND xã
Cát Nê đã đề nghị điều chỉnh bổ xung quy hoạch sang đất trồng cây ăn quả đối với
diện tích gia đình ông Nguyễn Văn Ánh đang thực hiện dự án trồng cam.
Trong quá trình thực hiện dự án, vì loại cây trồng có giá trị cao nên gia đình
ông Ánh thường xuyên phải thuê người trông coi, chăm sóc, ăn ngủ tại khu vực
trồng cam. Ngày 06/03//2017. Gia đình ông Ánh đã tự ý dựng một căn nhà gỗ lên
diện tích đất nông nghiệp tại số thửa 231, 246, 247, tờ bản đồ số 8, với diện tích vi
phạm là 300m2, diện tích đất này chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất. Để gia đình lấy chỗ trông coi vườn cam. UBND xã Cát Nê sau khi phát hiện
đã tiến hành lập Biên bản xử phạt vi phạm hành chính và ra Quyết định xử phạt và
yêu cầu gia đình khắc phục hậu quả là tháo rỡ công trình.
Gia đình đã nhất trí nộp phạt và đề nghị với UBND xã Cát Nê và UBND
huyện Đại Từ tạo điều kiện cho gia đình được chuyển mục đích sử dụng đất sang
đất thổ cư đối với diện tích đất gia đình đã dựng nhà. Vì nếu không có chỗ trông
coi thì gia đình rất khó khăn trong việc chăm sóc khu dự án cam.


Vậy UBND xã Cát Nê xin ý kiến UBND huyện Đại Từ; Phòng Tài nguyên
và Môi trường cho hướng chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi (Đ/nghị);
- Lưu-VPUBND, ĐC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Đỗ Thanh TâmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×