Tải bản đầy đủ

CV nui phao

Uỷ Ban nhân dân
Xã Cát Nê

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập- Tự do-Hạnh Phúc

Số:
/UBND - ĐCMT
Về việc đề nghị giải
quyết vớng mắc của các
hộ gia đình, cá nhân
thuộc khu đờng tránh xã
Cát Nê.

Cát Nê, ngày 22 tháng 8 năm 2014

Kính gửi: - Hội đồng bồi thờng giải phóng mặt bằng
huyện Đại Từ;
- Trung tâm phát triển quỹ đất huyện
Đại Từ;
- Cty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi

Pháo.
Căn cứ Quyết định số 7148/QĐ-UBND ngày 16/11/2012;
Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 03/6/2013 của UBND huyện
Đại Từ về việc thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân để sử
dụng vào mục đích xây dựng tuyến đờng tránh (Dự án Núi
Pháo) tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ;
Căn cứ vào nhu cầu đi lại của nhân dân xóm Tân lập, xã Cát
Nê;
Căn cứ vào tiến độ thi công tuyến đờng tránh xã Cát Nê của
nhà thầu thi công.
Ngày 18/8/2014 UBND xã Cát Nê đã mở Hội nghị tiếp súc
lắng nghe những ý kiến thắc của các hộ gia đình, cá nhân có
đất bị ảnh hởng năm trong khu đờng tránh xóm Tân lập xã Cát
Nê. Thuộc khu tái định c kho K10-KV3.
(Có biên bản hội nghị kèm theo).
UBND xã đã tiến hành kiểm tra các nội dung vớng mắc của
các hộ gia đình đề nghị cụ thể nh sau:
1- Hộ dân đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền
và Dự án Núi Pháo thu hồi nốt phần diện tích còn lại. Vì diện
tích còn lại quá nhỏ không thuận tiện cho việc canh tác và sử
dụng, dẫn đến sản xuất kém hiệu quả.
2- Hộ dân đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền và
Dự án Núi Pháo xem xét hỗ trợ hoặc thu hồi nốt các thửa đất còn
lại có địa hình phức tạp, không bằng phẳng, nằm liền kề hai
bên tuyến đờng đi qua. Vì khi thi công san gạt mặt bằng làm
ảnh hởng đến hiện trạng, mục đích sử dụng của thửa đất ( có
một số thửa không thể canh tác đợc).
Ngoài các nội dung đề nghị nêu trên còn một số hộ gia
đình đang thắc mắc về khung giá đền bù cha hợp lý đối với
đất thổ c của gia đình, một số hộ cha đợc tính tiền hỗ trợ ổn


định sản xuất, hộ nghèo và chuyển đổi nghề, kiểm đếm thiếu
đờng điện sinh hoạt của gia đình.
UBND xã Cát Nê đề nghị Hội đồng bồi thờng giải phóng mặt
bằng huyện Đại từ, Trung tâm phát triển quỹ đất, Công ty TNHH
khai thác chế biền khoáng sản Núi Pháo về kiểm tra, xem xét,
giải quyết từng trờng hợp theo quy định cho các hộ gia đình. Để
đảm bảo đúng tiến độ thi công tuyến đờng theo kế hoạch./.
Nơi nhận:- HĐ bồi thờngGPMB (Đ/n);
- TTPT quỹ đất (Đ/n);
- Cty TNHH Núi Pháo (Đ/n);
- Lu VP-UBND, ĐC.

TM.uỷ ban nhân dân xã
CHủ TịCH

Hoàng Xuân ChiếnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×