Tải bản đầy đủ

CV de nghi sua chua tuyen duong tranh 01 4 2015 copy

Uỷ Ban nhân dân
Xã Cát Nê

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập- Tự do-Hạnh Phúc

Số:
/UBND - ĐCMT
Về việc đề nghị sửa
chữa, khắc phục tuyến đờng tránh xóm Tân Lập, xã
Cát Nê.

Cát Nê, ngày 01 tháng 8 năm 2015

Kính gửi: - UBND huyện Đại Từ;
- Cty TNHH khai thác chế biến khoáng sản
Núi Pháo.
Thực hiện Quyết định số 7148/QĐ-UBND ngày
16/11/2012; Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 03/6/2013 của
UBND huyện Đại Từ về việc thu hồi đất của các hộ gia đình, cá
nhân để sử dụng vào mục đích xây dựng tuyến đờng tránh

(Dự án Núi Pháo) tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ;
Căn cứ vào bản vẽ thiết kế và thời gian bảo hành công trình
tuyến đờng tránh xóm Tân Lập;
Căn cứ vào Biên bản kiểm tra của tổ công tác UBND xã Cát Nê
ngày 31 tháng 7 năm 2015 về việc sạt lở đất tại tuyến đờng
tránh xóm Tân lập;
Căn cứ vào Biên bản kiểm tra của tổ công tác UBND xã Cát Nê
ngày 22 tháng 9 năm 2015 về việc sạt lở đất nghiêm trọng tại vị
trí cống thoát nớc (Km0+300) tuyến đờng tránh xóm Tân lập;
UBND xã Cát Nê đề nghị Cty TNHH khai thác và chế biến
khoáng sản Núi Pháo và Nhà thầu thi công thực hiện các nội dung
nh sau:
1. Cắm biển báo nguy hiểm tại các vị trí sạt lở theo biên bản
kiểm tra.
2. Thi công nốt đoạn cuối tuyến theo thiết kế đã đợc phê
duyệt.
3. Sửa chữa và khắc phục các vị trí bị sạt lở dọc theo tuyến
đờng (theo biên bản kiểm tra ngày 31 tháng 7 năm 2015 và ngày
22/9/2015)
4. Bổ sung cống thoát nớc tại vị trí giáp tuyến đờng cũ vào
xóm Tân Lập (Đất ông Dơng Công Chiến).
5. Xem xét bổ sung xây dựng lải tràn và cánh gà tại vị trí
cống Đầu Tuyến Km0+ 300 (xóm Nông Trờng); vị trí cống cuối
tuyến k1+686,7 xóm Tân Lập.


UBND xã Cát Nê rất mong sự hợp tác của Công ty TNHH khai
thác chế biến khoáng sản Núi Pháo và Nhà thầu thi công về kiểm
tra, xem xét, giải quyết các nội dung trên, đảm bảo đúng tiến
độ thi công tuyến đờng theo kế hoạch. Để tránh sự bức xúc trong
nhân dân ./.
Nơi nhận:
- Cty TNHH Núi Pháo (Đ/nghị);
- Lu VP-UBND, ĐC.

Uỷ Ban nhân dân
Xã Cát Nê
Số: 172 /UBND - ĐCMT
Về việc đề nghị sửa
chữa, khắc phục tuyến


đờng tránh xóm Tân
Lập, xã Cát Nê.

TM. uỷ ban nhân dân xã
CHủ TịCH

Đỗ Thanh Tâm
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập- Tự do-Hạnh Phúc
Cát Nê, ngày 23 tháng 9 năm 2015

Kính gửi: - UBND huyện Đại Từ
- Cty TNHH khai thác chế biến khoáng sản
Núi Pháo.
Thực hiện Quyết định số 7148/QĐ-UBND ngày
16/11/2012; Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 03/6/2013 của
UBND huyện Đại Từ về việc thu hồi đất của các hộ gia đình, cá
nhân để sử dụng vào mục đích xây dựng tuyến đờng tránh
(Dự án Núi Pháo) tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ;
Căn cứ vào bản vẽ thiết kế và thời gian bảo hành công trình
tuyến đờng tránh xóm Tân Lập;
Căn cứ vào Biên bản kiểm tra của tổ công tác UBND xã Cát Nê
ngày 31 tháng 7 năm 2015 về việc sạt lở đất tại tuyến đờng
tránh xóm Tân lập;
Căn cứ vào Biên bản kiểm tra của tổ công tác UBND xã Cát Nê
ngày 22 tháng 9 năm 2015 về việc sạt lở đất nghiêm trọng tại vị
trí cống thoát nớc (Km0+300) tuyến đờng tránh xóm Tân lập,
hiện nay phơng tiện vận tải không thể lu thông đợc, ảnh hởng
rất lớn đến sự phát triển kinh tế vùng, đời sống tinh thần của
nhân dân;
UBND xã Cát Nê đề nghị Cty TNHH khai thác và chế biến
khoáng sản Núi Pháo và Nhà thầu thi công thực hiện các nội dung
nh sau:
1. Cắm biển báo nguy hiểm tại các vị trí sạt lở theo biên bản
kiểm tra.


2. Thi công nốt đoạn cuối tuyến theo thiết kế đã đợc phê
duyệt.
3. Sửa chữa và khắc phục các vị trí bị sạt lở dọc theo tuyến
đờng (theo biên bản kiểm tra ngày 31 tháng 7 năm 2015 và ngày
22/9/2015)
4. Bổ sung cống thoát nớc tại vị trí giáp tuyến đờng cũ vào
xóm Tân Lập (Đất ông Dơng Công Chiến).
5. Xem xét bổ sung xây dựng lải tràn và cánh gà tại vị trí
cống Đầu Tuyến Km0+ 300 (xóm Nông Trờng); vị trí cống cuối
tuyến k1+686,7 xóm Tân Lập.
UBND xã Cát Nê rất mong sự hợp tác của Công ty TNHH khai
thác chế biến khoáng sản Núi Pháo và Nhà thầu thi công về kiểm
tra, xem xét, giải quyết các nội dung trên, đảm bảo đúng tiến
độ thi công tuyến đờng theo kế hoạch. Để tránh sự bức xúc trong
nhân dân ./.
Nơi nhận:
- UBND huyện (b/c);
- Cty TNHH Núi Pháo (Đ/nghị);

TM. uỷ ban nhân dân xã
CHủ TịCH

- Lu VP-UBND, ĐC.

Đỗ Thanh TâmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×