Tải bản đầy đủ

CV đề nghị gai quyết 9 hộ hành lang

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ
Số:

/UBND - ĐCMT

Về việc đề nghị giải quyết đơn
của các hộ gia đình, cá nhân có
đất thuộc khu đất hành lang giáp
khu tái định cư kho K10-KV3 xã
Cát Nê.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cát Nê, ngày …tháng ….năm 2017

Kính gửi:
- UBND huyện Đại Từ;
- Hội đồng bồi thường GPMB huyện Đại Từ.
Căn cứ nội dung Đơn đề nghị của các hộ gia đình có đất thuộc khu đât hành lang
ảnh hưởng dự án khu tái định cư kho K10 – KV3 tại xã Cát Nê.

UBND xã Cát Nê sau khi kiểm tra, xem xét nội dung đơn của các hộ gia đình, cá
nhân xác định cụ thể như sau:
Diện tích ảnh hưởng của 09 hộ gia đình có đất thuộc khu đất hành lang giáp ranh
giữa khu tái định cư kho K10 – KV3 và đường tỉnh lộ 261 còn lại canh tác rất khó
khăn. Vì diện tích còn lại của thửa đất quá nhỏ và thẩm quyền giải quyết đơn thuộc Tổ
công tác giải quyết vướng mắc của UBND huyện Đại Từ.
UBND xã Cát Nê đề nghị các hộ gia đình, cá nhân trực tiếp gửi đơn đến bộ phận
tiếp nhận đơn của UBND huyện Đại Từ để được xem xét giải quyết.
Vậy UBND xã Cát Nê đề nghị UBND huyện ĐạiTừ; Hội đồng bồi thường
GPMB huyện Đại Từ về kiểm tra, xem xét giải quyết nội dung đơn của các hộ gia
đình, cá nhân theo quy định./.
Nơi nhận:
- UBND huyện Đại Từ;
- Hội đồng BT-GPMB huyện Đại Từ;
- Lưu VT UBND, ĐC.

TM. UBND XÃ CÁT NÊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Thanh Tâm


ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

/UBND - ĐCMT

Cát Nê, ngày 08 tháng 03.năm 2017

Về việc đề nghị giải quyết đơn của
các hộ gia đình, cá nhân có đất
thuộc khu đất hành lang giáp khu
tái định cư kho K10-KV3 xã Cát
Nê.

Kính gửi:


- UBND huyện Đại Từ;
- Tổ công tác GQVM UBND huyện Đại Từ;
- Cty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo.
Căn cứ nội dung Đơn đề nghị của các hộ gia đình có đất thuộc khu đât hành lang
ảnh hưởng dự án khu tái định cư kho K10 – KV3 tại xã Cát Nê.
UBND xã Cát Nê sau khi kiểm tra, xem xét nội dung đơn của các hộ gia đình, cá
nhân xác định cụ thể như sau:
Diện tích ảnh hưởng của 09 hộ gia đình có đất thuộc khu đất hành lang giáp ranh
giữa khu tái định cư kho K10 – KV3 và đường tỉnh lộ 261 còn lại canh tác rất khó
khăn. Vì diện tích còn lại của thửa đất quá nhỏ và thẩm quyền giải quyết đơn thuộc Tổ
công tác giải quyết vướng mắc của UBND huyện Đại Từ.
UBND xã Cát Nê đề nghị các hộ gia đình, cá nhân trực tiếp gửi đơn đến bộ phận
tiếp nhận đơn của UBND huyện Đại Từ để được xem xét giải quyết.
Vậy UBND xã Cát Nê đề nghị UBND huyện ĐạiTừ; Tổ công tác GQVMUBND huyện Đại Từ; Cty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo về kiểm
tra, xem xét giải quyết nội dung đơn của các hộ gia đình, cá nhân theo quy định. Vì
các hộ đã có đơn gửi bộ phận tiếp nhận đơn thư của UBND huyện và ý kiến kiến nghị
rất nhiều lần tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri nhưng chưa được giải quyết./.
Nơi nhận:
- UBND huyện Đại Từ;
- Tổ công tác GQVM-UBND huyện Đại Từ;
- Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND(B/cáo);
- Lưu VT UBND, ĐC.

TM. UBND XÃ CÁT NÊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Thanh TâmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×