Tải bản đầy đủ

CV ba hai

Uỷ Ban nhân dân
Xã Cát Nê
Số:

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

/UBND - ĐCMT

Về việc đề nghị giải
quyết đơn của các hộ gia
đình cá nhân thuộc khu
Dự án Z131 xã Cát Nê.

Độc lập - Tự do- Hạnh Phúc
Cát Nê, ngày 27 tháng 02 năm 2018

Kính gửi: - Công ty cổ phần đầu t và phát triển Yên
Bình.
Hiện nay công tác GPMB dự án: Trờng thử công nghệ Nhà
máy Z131 tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên cơ bản
thực hiện theo đúng tiến độ đề ra;

Nhng đến ngày 26/02/2018 UBND xã Cát Nê có nhận đợc 01
Đơn trình báo của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hải có đất trong
vùng lõi của dự án, gia đình cha nhận tiền bồi thờng giải phóng
mặt bằng.
Sau khi nhận đợc đơn của các hộ gia đình. UBND xã đã tiến
hành kiểm tra xác minh tại thực địa về nội dung đơn th cụ thể
nh sau:
Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hải công dân xóm Nơng
Dâu, xã Cát Nê có khu ruộng và bãi nằm trong vùng lõi dự án, toàn
bộ khu đất gia đình bà Nguyễn Thị Hải đã có thông báo nhận
tiền nhng gia đình cha nhận tiền bồi thờng giải phóng mặt
bằng. Qua kiểm tra hiện nay Đơn vị thi công đã xây dựng công
trình lên một phần diện tích đất của gia đình bà Hải.
Vậy UBND xã Cát Nê đề nghị Cty cổ phần đầu t và phát
triển Yên Bình cử cán bộ về cùng phối hợp với UBND xã Cát Nê
kiểm tra, xem xét, giải quyết trả lời gia đình theo quy định.
Để đảm bảo quyền lợi cho nhân dân.
Thời gian: ( Thứ năm ngày 01 tháng 03 năm 2018)
Mong sự hợp tác của Cty cổ phần đầu t và phát triển Yên
Bình. Để buổi làm việc đạt kết quả./.
Nơi nhận:
- Cty CPĐT&PT Yên Bình (Đ/nghị);

TM.uỷ ban nhân
dân xã


- Lu VP, §C.

CHñ TÞCH

§ç Thanh T©mTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×