Tải bản đầy đủ

Cao xuan ba CN

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên bản kiểm tra xác định ranh giới sử dụng đất
Vào hồi ..... giờ .... phút, ngày tháng năm 2016 Tại thửa đất
số: 140, 199, 328, 160 Tờ bản đồ số 34, 26 địa chỉ tại xóm Thm
Thỡnh, xã Cát Nê, huyện Đại Từ, Thái Nguyên
* Thành phần gồm:
I. Đại diện uỷ ban nhân dân xã Cát Nê
1. Ông: Đỗ Thanh Tâm

- Chức vụ: CT UBND xã

2. Ông: Vũ Trọng Tú

- Chức vụ: Cán bộ địa
chính.

II, Đại diện chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai
1. Ông: Ngô Văn Phan


- Chức vụ: Cán bộ

III. Đại diện chủ sử dụng đất.
1. ễng: Cao Xuõn Ba

- Ch h

Các thành phần có tên trên cùng đến thực địa kiểm tra hiện
trạng thửa đất, đối chiếu các giấy tờ liên quan đến thửa đất cùng
thống nhất các nội dung sau:
1. Về hồ sơ, nguồn gốc thửa đất đợc kiểm tra:
- Về hồ sơ:
+ Thông báo niêm yết công khai ngày 06/5/2016
+ Biên Bản kết thúc niêm yết công khai 06/6/2016
+ Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi GCN QDS đất
- Về nguồn gốc sử dụng đất:
Đợc nhà nớc công nhận quyền sử dụng đất
2. Vị trí, diện tích, loại đất, mục đích sử dụng:
.............................................................................................................
.............................................................................................................
............................................
- Vị trí thửa đất: 226, 136, 227

Tờ bản đồ số 2


- Diện tích: 16425m2
- Mục đích sử dụng: RST

4. Về hiện trạng sử dụng đất:
ễng Cao Xuõn Ba c cp GCN s 10 ngy 07/2/200 gm cỏc tha 7 t 394 din
tớch 10000m2 TR i chiu sang B C l tha 136 t 2 din tớch 3748m2 RSX
Tha s 24 t 394 din tớch 17600m2 TR i chiu sang B C l tha tha 226 t 2
din tớch 10257m2 RSX
Tha 40 t 394 din tớch 3500m2 TR i chiu sang B C l tha 227 t 2 din tớch
2420m2 RSX. Din tớch nhng tha t trờn bin ng do sai s o c, ngoi ra ụng
Ba khụng cũn tha t rng no khỏc
Nhng thửa đất trên có ranh giới rõ ràng khụng thay i từ khi cấp GCN.
..


5. Về sự phù hợp quy hoạch
Phù hợp
6.Tình trạng tranh chấp đất đai, các nội dung có liên
quan đến việc dừng chuyển quyền sử dụng đất
Không
.
8.Tài sản trên đất
Không
Kết luận:

1. Kết luận:
Thửa đất có ranh giới rõ ràng, ổn định. Đất đai không có
tranh chấp, phù hợp quy hoạch.
Đề nghị sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên cấp GCN cho ông Cao Xuõn Ba
theo luật định.
Biên bản lập xong hồi ........... giờ ........ phút cùng ngày đã thông
qua cho các bên cùng nghe, công nhận đúng và nhất trí ký tên dới
đây./.
đ.d vp đkqsd đất
Ubnd xã CáT NÊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cán bộ địa chính

đ.d chủ sử dụng đất

(Ký, ghi rõ họ tên)


(Ký, ghi râ hä tªn)

(Ký, ghi râ hä tªn)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×