Tải bản đầy đủ

Cam kết đt 261

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Cát Nê, ngày…..tháng…năm 2018
BIÊN BẢN CAM KẾT

Căn cứ Kế hoạch xây dựng rãnh dọc thoát nước hai bên đường tỉnh lộ ĐT261 của UBND huyện Đai Từ.
Hôm nay, ngày…tháng…năm 2018. Tại gia đình ông(bà):…….……………
…………………………………….…..xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
* Đại diện UBND xã Cát Nê
1. Ông: Đỗ Thanh Tâm

- Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

2. Ông: Vũ Ngọc Chiều

- Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

3. Ông: Dương Văn Đồng


- Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

4. Ông: Vũ Trọng Tú

- Chức vụ: Công chức Địa Chính xã

5. Bà: Nguyễn Thị Hoa Hồng

- Chức vụ: Công chức Địa Chính xã

6. Ông: Nguyễn Đức Thắng

- Chức vụ: Công chức Tư pháp xã

* Đại diện hộ gia đình, cá nhân
1. Ông: ……………………………...... - Chức vụ: Chủ hộ
2. Bà: …………………………………

-……………………………………..

Địa chỉ:………………………….xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái
Nguyên.
Có sự chứng kiến của Ông(bà)……………………………..Trưởng xóm…………
Ông(bà)……………………………..BTCB xóm…………..
NỘI DUNG:
Sau khi bàn bạc trao đổi với hộ gia đình về kế hoạch thực hiện dự án: Xây
dựng rãnh dọc thoát nước hai bên đường tỉnh lộ ĐT-261 trên địa bàn xã Cát Nê.
Để đảm bảo theo đúng thời gian thực hiện Dự án: Xây dựng rãnh dọc thoát
nước hai bên đường tỉnh lộ ĐT-261 trên địa bàn xã Cát Nê.
Gia đình ông(bà):……………………………………..xóm ………………xã
Cát Nê thống nhất cam kết như sau:
1. Gia đình nhất trí tự nguyện tháo rỡ toàn bộ tài sản trên đất thuộc phạm vi
thực hiện Dự án: Xây dựng rãnh thoát nước dọc theo hai đường tỉnh lộ ĐT-261.
2. Không gây cản trở đến việc xây dựng của đơn vị thi công thực hiện dự án.


3. Gia đình tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về
nội dung đã cam kết.
Bản cam kết này được lập thành 03 bản có nội dung và giá trị pháp lý như


nhau. UND xã Cát Nê lưu 01 bản, 01 bản lưu tại cơ sở xóm, hộ gia đình 01 bản để
thực hiện./.
ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH

CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ XÓM

CÔNG CHỨC TƯ PHÁP

ĐẠI DIỆN MTTQ XÃ

TM. UBND XÃ CÁT NÊTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×