Tải bản đầy đủ

BM UBND 03 03 yeu cau KP,PN

UBND TH
TRN

BO CO S KHễNG PH HP
S:
Ngy / ./20 ..

B phn thc hin
Hành động:

Khắc phục

Phòng ngừa

Tiêu chuẩn/tài liệu đánh giá:
Nội dung những điểm không phù hợp:

Dự kiến thời gian hoàn thành: ......../../
Ngời đề nghị:

Trởng phòng:


Nguyên nhân và biện pháp khắc phục:

Ngày hoàn thành:

Trởng b phn:

Kiểm tra việc thực hiện:

Đạt yêu cầu

Không đạt yêu cầu

Biện pháp tiếp theo: ..
Ngày kiểm tra:

BM.UBND.03.03

Ngời kiểm tra:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×