Tải bản đầy đủ

BM UBND 03 01 so theo doi xu ly KPH

UBND THỊ
TRẤN…

Ngày
tháng

Người đề
nghị

BM.UBND.03.01

SỔ THEO DÕI XỬ LÝ KHÔNG PHÙ HỢP
Bộ phận: …………………………………………

Nội dung không phù hợp

Biện pháp xử lý

Người xử lý

TG. hoàn

thành

Ghi chúTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×