Tải bản đầy đủ

BM UBND 02 06 bao cao tong ket danh gia noi bo

UBND THỊ

BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

TRẤN


1

Năm ……..

Thông tin về đợt

đánh giá

Các bộ phận
được đánh
giá:
Chuẩn mực:

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và Hệ thống tài liệu

Xem xét sự phù hợp của các hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng so với các yêu
cầu của ISO 9001:2015

Mục tiêu:

Xem xét tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng.
Xác định các cơ hội cải tiến

2

Tóm tắt kết quả các cuộc đánh giá

Stt

Bộ phận được đánh giá

Điều khoản ISO/
Quy trình liên quan

Tổng số phát hiện
Không phù hợp

Nhận xét

1
2
3

3

Kết luận và kiến nghị

3.1

Kết luận đánh giá

3.2

Kiến nghị đánh giá


4 Danh sách phân phối báo cáo
Trưởng ban

bộ phận…

bộ phận…

bộ phận…

bộ phận…

bộ phận…

bộ phận…

Trưởng Ban ISO
Ngày……………………………

BM.UBND.02.06

Trang 1/1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×