Tải bản đầy đủ

BM UBND 02 04 phieu danh gia

UBND THỊ
TRẤN …

PHIẾU ĐÁNH GIÁ

Chuyên gia đánh giá:......................................................................................................
Bộ phận được đánh giá: …………………………………………. Tờ số ………
Điều
khoản

BM.UBND.02.04

Nhận xét
Phần ghi chépTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×