Tải bản đầy đủ

BM UBND 02 03 danh sach nhung nguoi danh gia OK

UBND THỊ

TRẤN

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THAM DỰKHAI MẠC / KẾT THÚC ĐÁNH GIÁ

Cuộc đánh giá số:
…………………………….
Thời gian đánh giá:
………………………………………………………………….
Danh sách thành viên tham dự cuộc họp khai mạc/kết thú đánh giá:
Stt

Họ và tên

Chức danh


Ký tên
Khai mạc
Kết thúc

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Trưởng đoàn đánh giá:
Ngày:

BM.UBND.02.03

Trang 1/1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×