Tải bản đầy đủ

BM UBND 02 02 chuong trinh danh gia noi bo

UBND THỊ
TRẤN


CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

Mục đích của cuộc đánh giá

Xem xét sự phù hợp của các hoạt động của HTQLCL so với
các yêu cầu của ISO 9001:2015
Xem xét tính hiệu lực và hiệu quả của HTQLCL.
Xác định các cơ hội cải tiến.

Ngày đánh giá:
Nội dung đánh giá:
Ký hiệu

Thời gian

Phê duyệt


BM.UBND.02.02

Đơn vị được
đánh giá

Thành phần đoàn
đánh giá

Nội dung

..., ngày ... tháng ... năm 2017
Người lậpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×